Search result for

vision

(127 entries)
(0.0074 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vision-, *vision*
Possible hiragana form: う゛ぃしおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vision[N] การมองเห็น, Syn. eye sight
vision[N] การเห็นหรือรู้ล่วงหน้า, Syn. foresight
vision[N] ทัศนวิสัย, See also: ความสามารถในการรับรู้หรือเข้าใจด้วยการคาดการณ์
vision[VT] มองเห็น
vision[N] จินตนาการ, See also: การวาดมโนภาพ, การวาดภาพในใจ, Syn. imagery, Ant. realism, reality
vision[N] ภาพที่เห็นหรือคน (ที่สวยมาก)
visional[ADJ] เกี่ยวกับการมองเห็น, See also: เกี่ยวกับการจินตนาการ
visionary[ADJ] เพ้อฝัน, Syn. idealistic, imaginary, Ant. real, actual
visionary[ADJ] เกี่ยวกับการเห็นภาพ
visionary[ADJ] ไม่จริง, See also: ที่เกิดจากจินตนาการ, Syn. imaginery, Ant. realistic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vision(วิช'เชน) n. สายตา,ความสามารถในการเห็นภาพ,อำนาจในการคาดคะเน,การคาดคะเน,ภาพ,ทรรศนะ,จินตนาการ,ความรู้สึกลวงตา,นิมิต,สิ่งที่มองเห็น,ภาพบุคคลหรืออื่น ๆ ที่มีความสวยงามมาก. vt. มองเห็น,เห็น,จินตนาการ, Syn. eyesight,sight,slance,optics
visional(วิช'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับภาพ,เกี่ยวกับสายตา,จินตนาการ
visionary(วิช'ชะเนอรี) adj. เพ้อฝัน,จินตนาการ,เกี่ยวกับการเห็นภาพ,ไม่แท้จริง,เป็นการคาดคิด,เป็นการคาดคะเน. n. ผู้เห็นภาพที่เพ้อฝัน, Syn. imaginary,unreal,impractical
air divisionหน่วยหนึ่งของกองทัพอากาศ
division(ดิวิส'เชิน) n. การแบ่งแยก,การแบ่งสรร,การปันส่วน,ความแตกแยก,สิ่งที่แบ่งแยก,เส้นแบ่งเขต,การหาร,แผนก,ฝ่าย,ส่วน,หน่วย, See also: divisional adj. ดูdivision divisionary adj. ดูdivision, Syn. seperation,part,section,discord
division signn. เครื่องหมายหาร
envision(เอนวิซ'เชิน) vt. นึก,คิด,หลับตา,แลเห็น
national television standคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานระบบโทรทัศน์ใช้ตัวย่อว่า NTSC (อ่านว่า เอนทีเอสซี) หมายถึง คณะกรรมการที่กำหนดมาตรฐานในระบบโทรทัศน์ เช่น กำหนดว่า ต้องมีอัตราการส่งเท่าไร มีจอภาพที่มีความละเอียดแค่ไหน มาตร ฐาน NTSC นี้ ใช้ในสหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศ แต่ยุโรปใช้มาตรฐาน PAL
provision(พระวิช'เ?ิน) n. การจัดหา,สิ่งที่จัดหามาให้,การเตรียมการ,การกำหนด,ข้อกำ-หนด,บทบัญญัติ,เสบียงอาหาร,การแต่งตั้งตำ-แหน่งทางศาสนา (โดยเฉพาะศาสนาคริสเตียน) . vt. จัดหา,จัดเสบียงอาหาร., See also: provisioner n., Syn. condition,ar
provisional(พระวิช'เ?ินเนิล) adj. ชั่วคราว,เฉพาะกาล,เผื่อขาดเผื่อเหลือ,มีเงื่อนไข. n. แสตมป์ชั่วคราว.

English-Thai: Nontri Dictionary
vision(n) มโนภาพ,สายตา,การเห็น,ทัศนะ,นิมิต,การคาดคะเน
visionary(adj) คิดฝันไป,เพ้อฝัน,จินตนาการ
visionary(n) คนสร้างวิมานในอากาศ
division(n) การหาร,การแบ่ง,การแบ่งแยก,การปันส่วน,ฝ่าย,แผนก,หน่วย
provision(n) การจัดหาให้,เสบียง,ข้อกำหนด,การเตรียมการ,บทบัญญัติ
provisional(adj) เฉพาะกาล,ชั่วคราว
revision(n) การแก้ไขใหม่,การทบทวน,การปรับปรุงแก้ไข,ฉบับปรับปรุงใหม่
subdivision(n) ภาคย่อย,การแบ่งย่อย,ข้อปลีกย่อย
supervision(n) การควบคุม,การดูแล,การจัดการ,การอำนวยการ,การตรวจตรา
television(n) วิทยุโทรภาพ,โทรทัศน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vision๑. การรับรู้ภาพ [มีความหมายเหมือนกับ sense, visual ๑ และ sight ๑]๒. การเห็น [มีความหมายเหมือนกับ sense, visual ๒ และ sight ๒]๓. สายตา [มีความหมายเหมือนกับ acuity, visual และ acuity of vision ๒ และ sight ๓]๔. วิทัศน์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
visionวิทัศน์, วิสัยทัศน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
visionวิทัศน์, วิสัยทัศน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vision, achromatic; achromatism; achromatopsia; acritochromacy; blindness, complete color; blindness, complete colour; blindness, total color; blindness, total colour; monochromatismการเห็นไร้สี, การบอดทุกสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vision, binocularการเห็นเป็นภาพเดียวด้วยสองตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vision, central; vision, fovealการเห็นในส่วนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vision, chromatic; chromatopsia; vision, color; vision, colourการเห็นสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vision, color; chromatopsia; vision, chromatic; vision, colourการเห็นสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vision, colour; chromatopsia; vision, chromatic; vision, colorการเห็นสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vision, day; photopia; vision, photopicการเห็นในเวลากลางวัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Visionการเห็น [TU Subject Heading]
Vision disordersสายตาผิดปกติ [TU Subject Heading]
Vision, Lowจักษุวิสัยต่ำ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
visionary (adj) ช่างคิด
visionary[วิเชินน่ารี่] (n ) คนที่มีหัวคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถจินตนการอย่างมีเหตุผลได้ว่า อะไรจะเกิดขึ้นหรือสามารถเป็นไปได้ในอนาคต มีความหมายเชิงบวก ตัวอย่างประโยคเช่น This company needs a visionary who can make it profitable.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A vision of what?นิมิตอะไร? We All Fall Down (2012)
2200 vision.ตาสั้น 2200 Not Cancer (2008)
You have those night vision goggles?นายมีกล้องมองในความมืดไหม? Adverse Events (2008)
When you and Dad hooked up... he ever talk to you about his vision?ตอนที่พ่อกับเเม่เจอกัน พ่อไม่เคยบอกแม่ เรื่องวิสัยทัศน์เลยเหรอ Pilot (2008)
About what he wanted from the club? About what he wanted from the club? His vision was, you know... what it is.สิ่งที่พ่อต้องการจากคลับ วิสัยทัศน์ของเขา แกก็รู้ Pilot (2008)
He was asking me about his original vision for the club.เขาถามฉันเรื่อง วิสัยทัศน์ดั้งเดิมของเขาสำหรับคลับ Pilot (2008)
Even with my vision clouded,ถึงแม้ว่าข้าจะมองเห็นได้ไม่ชัด Cloak of Darkness (2008)
Shortly after I was born, I have lost my visions due to an illnessหลังจากข้าเกิดได้ไม่นาน ตาข้าก็บอด Iljimae (2008)
"The golden vision reappears!""แสงทองพลันจะปรากฏ" Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
"Heat vision" time.ตาเลเซอร์ Bolt (2008)
He can outrun speeding missiles, and burn through solid metal with his heat vision.เขาวิ่งเร็วราวกับสายลม และสาดแสงแผดเผา \ เหล็กให้หลอมละลายด้วยนัยตาคู่นั่น Bolt (2008)
And no heat vision.และแน่ะนอน ไม่มีพลังหลอมละลาย Bolt (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
visionA man of vision will make good in the end.
visionDo you have a vision of your future?
visionFor others, it is a vision of what could be.
visionHe is a man of vision.
visionHer futuristic vision helped shape the company's mission statement.
visionHe told us that visions would appear to him during the night.
visionI adjusted the telescope to my vision.
visionI have some damage to my vision.
visionI'll check your vision.
visionIt is fairly safe to say that the family bound for Australia, or wherever it may be, has in its mind a vision of a nice house, or a flat, with maybe a bit of garden.
visionMy sister has perfect vision.
visionMy vision is getting worse these days.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิสัยทัศน์[N] vision, Example: หากได้พบเห็นประสบการณ์ใหม่อาจทำให้เราเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์มากขึ้น, Thai definition: ความฉลาดที่จะมองเห็นความจริงของสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
โลกทัศน์[N] vision, Syn. วิสัยทัศน์, ความคิดเห็น
ทรรศนาการ[N] sightsee, See also: vision, eye-sight, inspection, examination, perception, looking, seeing, Syn. การดู, Thai definition:
ทัศนาการ[N] vision, See also: seeing, sight, look, Syn. การเห็น, Thai definition: อาการดู, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารรองรัง[n. exp.] (āhān røngrang) EN: provisions   
บั้น[n.] (ban) EN: section ; part ; portion ; division   FR: section [f] ; portion [f]
บทบัญญัติ[n.] (botbanyat) EN: law ; legal provision ; legislation   
บทเฉพาะกาล[n. exp.] (bot chaphǿkān) EN: temporary provisions ; interim arrangement   
บทลงโทษ[n.] (botlongthōt) EN: penalty ; penalty provision ; penal provision ; penal clause   FR: sanction [f]
บทร้อยกรอง[n. exp.] (bot røikrøng) FR: leçon de révision [f]
ช่างซ่อมโทรทัศน์[n. exp.] (chang sǿm thōrathat) EN: television repairman   FR: réparateur de télévision [m]
เฉพาะกาล[adj.] (chaphǿkān) EN: temporary ; provisional   FR: temporaire ; provisoire
เช็คเด้ง[n. exp.] (chek deng) EN: bounced cheque ; bounced check ; bad cheque   FR: chèque sans provision [m]
ช่องโทรทัศน์[n. exp.] (chǿng thōrathat) EN: TV channel   FR: chaîne de télévision [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
VISION    V IH1 ZH AH0 N
VISIONS    V IH1 ZH AH0 N Z
VISION'S    V IH1 ZH AH0 N Z
VISIONARY    V IH1 ZH AH0 N EH2 R IY0
VISIONARIES    V IH1 ZH AH0 N EH0 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vision    (n) (v i1 zh n)
visions    (n) (v i1 zh n z)
visionary    (n) (v i1 zh @ n r ii)
visionaries    (n) (v i1 zh @ n r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bildfrequenz {f}vision frequency [Add to Longdo]
Bildmischer {m}; Bildmischpult {n}vision mixer [Add to Longdo]
Sehkraft {f}; Sehvermögen {n} | Sehkräfte {pl}; Traumbilder {pl}vision | visions [Add to Longdo]
Vision {f} | Visionen {pl}vision | visions [Add to Longdo]
Visionär {m} | Visionäre {pl}visionary | visionaries [Add to Longdo]
Weitblick {m} | ein Mann mit Weitblickvision | a man of vision [Add to Longdo]
visionär {adj}visionary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CATV[シーエーティービー;シーエーティーブイ, shi-e-tei-bi-; shi-e-tei-bui] (n) community antenna television; CATV [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
お目;御目[おめ, ome] (n) (1) (hon) (See 目・め・1) eye; eyes; (2) (See 目・め・2) sight; vision; looking [Add to Longdo]
ながら族;乍ら族[ながらぞく, nagarazoku] (n) people who study or work while listening to the radio (or watching television, etc.) [Add to Longdo]
の下に;の許に[のもとに, nomotoni] (exp) (1) (uk) under the supervision of; (2) underneath; (3) on the basis of [Add to Longdo]
アウトテイク[, autoteiku] (n) outtake (of a film, television program, etc.) [Add to Longdo]
インターネットテレビ[, inta-nettoterebi] (n) {comp} Internet television; Internet TV [Add to Longdo]
インタビュー(P);インタビュ;インタービュー;インタビュウ(ik);インタヴュー[, intabyu-(P); intabyu ; inta-byu-; intabyuu (ik); intavuyu-] (n,vs) interview (i.e. television, newspaper, etc.); (P) [Add to Longdo]
インタラクティブテレビ[, intarakuteibuterebi] (n) {comp} interactive television [Add to Longdo]
イントロビジョン[, intorobijon] (n) intro-vision [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眼光[yǎn guāng, ㄧㄢˇ ㄍㄨㄤ, ] vision [Add to Longdo]
视力[shì lì, ㄕˋ ㄌㄧˋ, / ] vision; eyesight [Add to Longdo]
远见[yuǎn jiàn, ㄩㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] vision [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ケーブルテレビ[けーぶるてれび, ke-buruterebi] cable television [Add to Longdo]
コネクションプロビジョニング[こねくしょんぷろびじょにんぐ, konekushonpurobijoningu] connection provisioning [Add to Longdo]
コンピュータービジョン[こんぴゅーたーびじょん, konpyu-ta-bijon] computer-vision [Add to Longdo]
コンピュータビジョン[こんぴゅーたびじょん, konpyu-tabijon] computer-vision [Add to Longdo]
テレビ信号[テレビしんごう, terebi shingou] television signal [Add to Longdo]
テレビ番組[テレビばんぐみ, terebi bangumi] television program [Add to Longdo]
ネットワーク監視[ネットワークかんし, nettowa-ku kanshi] network supervision [Add to Longdo]
プロビジョニング[ぷろびじょにんぐ, purobijoningu] provisioning [Add to Longdo]
ローカルテレビ[ろーかるてれび, ro-karuterebi] local television [Add to Longdo]
遠隔監視[えんかくかんし, enkakukanshi] remote supervision [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vision \Vi"sion\, v. t. [imp. & p. p. {Visioned}; p. pr. & vb.
   n. {Visioning}.]
   To see in a vision; to dream.
   [1913 Webster]
 
      For them no visioned terrors daunt,
      Their nights no fancied specters haunt. --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vision \Vi"sion\, n. [OE. visioun, F. vision, fr. L. visio, from
   videre, visum, to see: akin to Gr. ? to see, ? I know, and E.
   wit. See {Wit}, v., and cf. {Advice}, {Clairvoyant}, {Envy},
   {Evident}, {Provide}, {Revise}, {Survey}, {View}, {Visage},
   {Visit}.]
   1. The act of seeing external objects; actual sight.
    [1913 Webster]
 
       Faith here is turned into vision there. --Hammond.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physiol.) The faculty of seeing; sight; one of the five
    senses, by which colors and the physical qualities of
    external objects are appreciated as a result of the
    stimulating action of light on the sensitive retina, an
    expansion of the optic nerve.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is seen; an object of sight. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Especially, that which is seen otherwise than by the
    ordinary sight, or the rational eye; a supernatural,
    prophetic, or imaginary sight; an apparition; a phantom; a
    specter; as, the visions of Isaiah.
    [1913 Webster]
 
       The baseless fabric of this vision.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       No dreams, but visions strange.    --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   5. Hence, something unreal or imaginary; a creation of fancy.
    --Locke.
    [1913 Webster]
 
   {Arc of vision} (Astron.), the arc which measures the least
    distance from the sun at which, when the sun is below the
    horizon, a star or planet emerging from his rays becomes
    visible.
 
   {Beatific vision} (Theol.), the immediate sight of God in
    heaven.
 
   {Direct vision} (Opt.), vision when the image of the object
    falls directly on the yellow spot (see under {Yellow});
    also, vision by means of rays which are not deviated from
    their original direction.
 
   {Field of vision}, field of view. See under {Field}.
 
   {Indirect vision} (Opt.), vision when the rays of light from
    an object fall upon the peripheral parts of the retina.
 
   {Reflected vision}, or {Refracted vision}, vision by rays
    reflected from mirrors, or refracted by lenses or prisms,
    respectively.
 
   {Vision purple}. (Physiol.) See {Visual purple}, under
    {Visual}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vision
   n 1: a vivid mental image; "he had a vision of his own death"
   2: the ability to see; the visual faculty [syn: {sight},
     {vision}, {visual sense}, {visual modality}]
   3: the perceptual experience of seeing; "the runners emerged
     from the trees into his clear vision"; "he had a visual
     sensation of intense light" [syn: {vision}, {visual
     sensation}]
   4: the formation of a mental image of something that is not
     perceived as real and is not present to the senses; "popular
     imagination created a world of demons"; "imagination reveals
     what the world could be" [syn: {imagination},
     {imaginativeness}, {vision}]
   5: a religious or mystical experience of a supernatural
     appearance; "he had a vision of the Virgin Mary"

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 vision [vizjõ]
   vision
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Vision [viːziːoːn] (n) , s.(f )
   vision
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top