Search result for

viscera

(54 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -viscera-, *viscera*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
viscera[N] อวัยวะภายใน, Syn. entrails
visceral[ADJ] เกี่ยวกับอวัยวะภายใน
viscerally[ADV] เป็นอวัยวะภายใน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
viscera(วิส'เซอ) n.,pl. อวัยวะภายใน,อวัยวะในโพรงของร่างกาย (โดยเฉพาะในช่องท้อง) ,ลำไส้เล็ก,ไส้พุง
visceral(วิส'เซอเริล) adj. เกี่ยวกับหรือมีผลต่ออวัยวะภายใน,เป็นสัญชาตญาณ.
eviscerate(อีวีส'เซอเรท) vt. เอาไส้พุงออก,เอาไส้ในออก,เอาส่วนสำคัญออก. adj. สิ่งภายในโผล่ออกมา., See also: evisceration n. ดูeviscerate eviscerator n. ดูeviscerate

English-Thai: Nontri Dictionary
viscera(n) อวัยวะภายใน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
viscera (พหู.); viscus (เอก.)อวัยวะ(ภายใน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
visceral-อวัยวะ(ภายใน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
visceral nerve; nerve, autonomicประสาทอวัยวะ(ภายใน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
visceral pericardium; epicardium; pericardium, cardiacเยื่อหุ้มหัวใจชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
visceral peritoneumเยื่อบุช่องท้องส่วนหุ้มอวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
visceral pleura; pleura, pulmonaryเยื่อหุ้มตัวปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
visceral pleurisy; pleurisy, pulmonaryเยื่อหุ้มตัวปอดอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
visceral reflexรีเฟล็กซ์อวัยวะภายใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
visceral senseการรับรู้จากอวัยวะภายใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
visceralgiaอาการปวดอวัยวะ(ภายใน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's something visceral about being in the water with an animal like this.เรารู้ว่าพวกตำรวจใช้เวลานานแค่ไหน ที่จะมาจากหมู่บ้านถัดไป The Cove (2009)
Did you see blood, viscera, brain matter?แล้วนายได้เห็นเลือดหรือเปล่า? สมองไหลละ ได้เห็นหรือเปล่า ? Chuck Versus the Other Guy (2010)
We strip it down, make it visceral and real.เราจะลดทอนมันลง ทำให้ลุ่มลึกขึ้นและสมจริง Black Swan (2010)
It's not the visceral kind of spike you want in short term holdings so I dispensed with all the hard statistics and I went right to the rumor mill.ให้ทุกอย่างดูสบายตาแค่นั้น? นั่นไม่ใช่อัตราการเติบโตที่ผู้คน คาดหวังจากการถือหุ้นระยะสั้น Limitless (2011)
It is a visual and, therefore, a visceral betrayal.มันคือการทรยศหักหลังที่โคตรจะน่าขยะแขยงเลย Transformers: Dark of the Moon (2011)
If she was the abductor, we'd have seen a visceral response. You can't be sure of that.หากเธอเป็นคนลักพาจริง เราต้องได้เห็นปฏิกิริยารุนแรงแล้ว Coda (2011)
To maintain the subject's memories while severing all emotional connections thus creating responses that are cerebral, as opposed to visceral.ข้อมูลส่วนตัวจะสามารถรักษาไว้ในหน่วยความจำ ขณะมีการเชื่อมต่อกับความรู้สึกต่างๆ ที่ติดตั้งไปบนสมอง อย่างที่เห็นนี่เป็นตัวอย่าง Cyrax and Sektor (2011)
And she ripped into his torso, like a gerbil shredding a quaker oats box, sending chunks of viscera and an aerosol mist of blood all over the skanky concubine.ที่กินแวมไพร์ที่เห็นแก่ตัวเป็นอาหาร แล้วหล่อนก็ฉีกร่างเขา เหมือนหนูเกอร์บิลฉีกกล่อง Quaker Oats ตับไตไส้พุงไปคนละทิศละทาง Horror Fiction in Seven Spooky Steps (2011)
Too viscera.คุณพูดกับเด็กว่าสกปรกได้ยังไงกัน Spellbound (2011)
With child say whatever viscera?หายไปใหนแล้วเนี่ย Spellbound (2011)
You house that viscera small child. Now at my later back carry.ใจเย็นๆนะ ดื่มก่อน Spellbound (2011)
"with a seemingly endless supply of viscera for their terrible trade."ดูราวกับว่าการเก็บเกี่ยว อวัยวะภายในนั้นไม่มีที่สิ้นสุด เป็นวัฒนธรรมอันน่าสะพรึงของพวกมัน Organ Grinder (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุง[N] viscera, Example: ฉันกับน้องชอบแย่งกินส่วนพุงกันเป็นประจำ, Thai definition: เครื่องในท้องของปลาบางชนิดรวมกันมีกระเพาะและไส้
ไส้พุง[N] entrails, See also: viscera, bowels, Syn. เครื่องใน, ตับไตไส้พุง, Example: พ่อครัวควักไส้พุงปลาออกเพื่อนำไปปรุงเป็นอาหารเรียกน้ำย่อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำแหละ[v.] (chamlae) EN: cut open ; eviscerate ; disembowel ; slice ; dissect ; analyse   FR: éviscérer ; éventrer ; disséquer ; dépecer ; analyser
คว้านไส้[v. exp.] (khwān sai) EN: eviscerate ; disembowel ; gut   FR: éviscérer
คว้านท้อง[v. exp.] (khwān thøng) EN: eviscerate ; disembowel ; gut   FR: éviscérer
พุง[n.] (phung) EN: viscera ; offal ; tripes   FR: viscères [fpl] ; tripes [fpl] ; abats [mpl]
ไส้พุง[n. exp.] (sai phung) EN: entrails ; viscera ; bowels   FR: entrailles [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
VISCERAL    V IH1 S ER0 AH0 L
VISCERALLY    V IH1 S ER0 AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
viscera    (n) (v i1 s @ r @)
visceral    (j) (v i1 s @ r @ l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
五臓[ごぞう, gozou] (n) the five viscera (liver, lungs, heart, kidney and spleen) [Add to Longdo]
黒熱病[こくねつびょう, kokunetsubyou] (n) kala-azar; black fever; visceral leishmaniasis [Add to Longdo]
[ぞう, zou] (n) viscera; bowels; (P) [Add to Longdo]
臓器[ぞうき, zouki] (n,adj-no) viscera; internal organs; (P) [Add to Longdo]
内臓[ないぞう, naizou] (n,adj-no) internal organs; intestines; viscera; (P) [Add to Longdo]
内臓感覚[ないぞうかんかく, naizoukankaku] (n) visceral sensation [Add to Longdo]
内臓弓[ないぞうきゅう, naizoukyuu] (n) visceral arch [Add to Longdo]
内臓脂肪[ないぞうしぼう, naizoushibou] (n) visceral fat [Add to Longdo]
[ふ, fu] (n) internal organ; viscera; gut [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zàng, ㄗㄤˋ, / ] viscera; (anatomy) organ [Add to Longdo]
鳃弓[sāi gōng, ㄙㄞ ㄍㄨㄥ, / ] visceral arch (gill-bearing arch or its vestigial crease on sides of neck of vertebrates) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Viscera \Vis"ce*ra\, n.,
   pl. of {Viscus}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Viscus \Vis"cus\, n.; pl. {Viscera}. [L., perhaps akin to E.
   viscid.] (Anat.)
   One of the organs, as the brain, heart, or stomach, in the
   great cavities of the body of an animal; -- especially used
   in the plural, and applied to the organs contained in the
   abdomen.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 viscera
   n 1: internal organs collectively (especially those in the
      abdominal cavity); "`viscera' is the plural form of
      `viscus'" [syn: {viscera}, {entrails}, {innards}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top