Search result for

violin

(72 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -violin-, *violin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
violin[N] ไวโอลิน, See also: เครื่องดนตรีชนิดสีประเภทหนึ่ง, Syn. violinette, fiddle
violinist[N] นักสีไวโอลิน, See also: คนเล่นไวโอลิน, Syn. virtuoso, fiddler

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
violin(ไว'อะลิน) n. เครื่องไวโอลิน, See also: violinistic adj.
violin clef(ดนตรี) treble clef
violinist(ไวอะลิน'นิสทฺ) n. นักเล่นไวโอลิน

English-Thai: Nontri Dictionary
violin(n) ไวโอลิน
violinist(n) นักไวโอลิน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Violinไวโอลิน [TU Subject Heading]
Violin and piano musicดนตรีบรรเลงไวโอลินและเปียโน [TU Subject Heading]
Violin musicดนตรีบรรเลงไวโอลิน [TU Subject Heading]
Violin with orchestraไวโวลินประกอบวงดุริยางค์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Park Hyuk Kwon can do the cello and double bass, but what are you going to do with those violin playing chatterboxes?ปาร์คฮีควอน สามารถเล่นเชลโล่ กับดับเบิ้ลเบสได้ แต่คุณจะทำยังงัยกับพวกไวโอลินที่ทำตัวเป็นคนช่างจ้อ? Beethoven Virus (2008)
We have candlelight, champagne, and even your own personal violinist.มีแสงเทียน แชมเปญ แม้กระทั่ง... ...นักไวโอลินส่วนตัว The Ugly Truth (2009)
My friend in the front office asked me to find a violinist.เพื่อนฉันที่ทำงานที่ออฟฟิซ /N ขอให้ฉันหาคนมาเล่นไวโอลินให้หน่อย Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
It's so fortunate that you can play violin.โชคดีชะมัด ที่นายก็ดันเล่นไวโอลินเก่ง Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
I brought a violinist.ฉันพามือไวโอลินมาด้วย Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
One violinist coming right up!เรามีนักไวโอลินแล้ว Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Violin section audition, entry No. 8คัดนักไวโอลิน ผู้เข้าคัด หมายเลข8 Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
First violin, syncopation!ไวโอลินหนึ่งประสาน Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
- I've been working my ass off here. Hey, world's smallest violin, pal.ในเมืองฟิลลาเดเฟีย ขับมันจนเขาตายในปี1972 Fallen Idols (2009)
I never complain, when do I ever complain about you practicing the violin at three in the morning.-ผมไม่เคยบ่น! ผมไม่เคยบ่นเวลาคุณ ซ้อมไวโอลินตอนตีสาม? Sherlock Holmes (2009)
I downloaded this. It has a very cool violins stuff, and I...ฉันดาวน์โหลดอันนี้มา มันเกี่ยวกับไวโอลิน และฉัน... The Karate Kid (2010)
To cheer on Kiyora in her violin competition.เพื่อมาให้กำลังใจคิโยระในการแข่งไวโอลินของเธอ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
violinBy next month he will have been learning how to play the violin for five years.
violinBy the way, do you play the violin?
violinCan you play the violin?
violinDid you hear my son play the violin?
violinDo you have a violin?
violinEinstein loved playing the violin.
violinHe arranged that piano music for the violin.
violinHe is a good violinist.
violinHe is a good violinist, isn't he?
violinHe is scraping on the violin.
violinHe is very good at playing violin.
violinHe plays the violin very well.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คันชัก[N] violin bow, See also: fiddle bow, violin bridge, Example: ป๊อกมือไวโอลินลากคันชักให้เสียงดนตรีหวานเศร้าแทรกซึ้งเข้าไปในความสงัดของราตรี, Count unit: คัน, Thai definition: ไม้สีซอ
ไวโอลิน[N] violin, Example: เธอเล่นไวโอลินได้อย่างไพเราะสะกดคนฟังได้ทั้งหมด, Count unit: คัน, Thai definition: เครื่องดนตรีจำพวกซอฝรั่งอย่างเล็ก มี 4 สาย และมีคันชักสำหรับสี, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักไวโอลิน[v. exp.] (chak waiōlin) EN: play the violin   FR: jouer du violon
สีไวโอลิน[v. exp.] (sī waiōlin) EN: play the violin   FR: jouer du violon
ซอ[n.] (sø) EN: fiddle ; violin   FR: violon [m] ; violon traditionnel [m] ; pandore [m]
ไวโอลิน[n.] (waiōlin) EN: violin   FR: violon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VIOLIN    V AY0 AH0 L IH1 N
VIOLINS    V AY0 AH0 L IH1 N Z
VIOLINIST    V AY0 AH0 L IH1 N AH0 S T
VIOLINISTS    V AY0 AH0 L IH1 N AH0 S T S
VIOLINISTS    V AY0 AH0 L IH1 N AH0 S S
VIOLINISTS    V AY0 AH0 L IH1 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
violin    (n) (v ai2 @ l i1 n)
violins    (n) (v ai2 @ l i1 n z)
violinist    (n) (v ai2 @ l i1 n i s t)
violinists    (n) (v ai2 @ l i1 n i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geige {f}; Violine {f} [mus.] | Geigen {pl}; Violinen {pl} | die erste Geige spielenviolin | violins | to call the tune [Add to Longdo]
Geigenbogen {m}violin bow [Add to Longdo]
Geigenkasten {m} | Geigenkästen {pl}violin case | violin cases [Add to Longdo]
Geigenmacher {m}violin maker [Add to Longdo]
Violinschlüssel {m} [mus.] | Violinschlüssel {pl}treble clef | treble clefs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガット[, gatto] (n) (1) gut (i.e. used to make violin strings); catgut; (2) (See GUT) grand unified theory; GUT; (P) [Add to Longdo]
サーランギ[, sa-rangi] (n) sarangi (violin-like instrument of Indian origin) (hin [Add to Longdo]
ストラディバリ[, sutoradeibari] (n) violin made by Stradivari; Stradivarius violin [Add to Longdo]
バイオリニスト[, baiorinisuto] (n) violinist; (P) [Add to Longdo]
バイオリン(P);ヴァイオリン(P)[, baiorin (P); vaiorin (P)] (n) violin; (P) [Add to Longdo]
バイオリンの首[バイオリンのくび, baiorin nokubi] (n) neck of a violin [Add to Longdo]
[ゆみ(P);ゆ, yumi (P); yu] (n) (1) (ゆ is usu. a prefix) bow (and arrow); (2) archery; (3) bow (for a violin, etc.); (P) [Add to Longdo]
[こま, koma] (n) (1) piece (in shogi, chess, etc.); (2) (arch) horse; foal; (3) bridge (of a violin, etc.); (P) [Add to Longdo]
弦(P);絃;鉉[つる, tsuru] (n) (1) bowstring; (2) string (of shamisen, guitar, violin, etc.); (3) (esp. 鉉) bail (arched pot handle); (4) (also written as 梁) (See 枡・1) diagonal levelling wire across the top of a masu; (P) [Add to Longdo]
魂柱[こんちゅう, konchuu] (n) sound post (violin, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
提琴[tí qín, ㄊㄧˊ ㄑㄧㄣˊ, ] violin family, #51,106 [Add to Longdo]
小提琴手[xiǎo tí qín shǒu, ㄒㄧㄠˇ ㄊㄧˊ ㄑㄧㄣˊ ㄕㄡˇ, ] violinist; fiddler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Violin \Vi`o*lin"\, n. [It. violino, dim. of viola. See {Viol}.]
   (Mus.)
   A small instrument with four strings, played with a bow; a
   fiddle.
   [1913 Webster]
 
   Note: The violin is distinguished for the brilliancy and
      gayety, as well as the power and variety, of its tones,
      and in the orchestra it is the leading and most
      important instrument.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 violin
   n 1: bowed stringed instrument that is the highest member of the
      violin family; this instrument has four strings and a
      hollow body and an unfretted fingerboard and is played with
      a bow [syn: {violin}, {fiddle}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 violin
   violin
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 violin
   violin
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top