Search result for

violin

(72 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -violin-, *violin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
violin[N] ไวโอลิน, See also: เครื่องดนตรีชนิดสีประเภทหนึ่ง, Syn. violinette, fiddle
violinist[N] นักสีไวโอลิน, See also: คนเล่นไวโอลิน, Syn. virtuoso, fiddler

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
violin(ไว'อะลิน) n. เครื่องไวโอลิน, See also: violinistic adj.
violin clef(ดนตรี) treble clef
violinist(ไวอะลิน'นิสทฺ) n. นักเล่นไวโอลิน

English-Thai: Nontri Dictionary
violin(n) ไวโอลิน
violinist(n) นักไวโอลิน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Violinไวโอลิน [TU Subject Heading]
Violin and piano musicดนตรีบรรเลงไวโอลินและเปียโน [TU Subject Heading]
Violin musicดนตรีบรรเลงไวโอลิน [TU Subject Heading]
Violin with orchestraไวโวลินประกอบวงดุริยางค์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It should be in a conservatory, you in a white frock, with a red rose in your hand, and a violin playing in the distance, and I should be making violent love to you behind a palm tree.มันควรจะเกิดขึ้นที่เรือนปลูกต้นไม้ คุณใส่ชุดขาวถือดอกกุหลาบแดง มีไวโอลินเล่นอยู่ห่างๆ และผมควรจะพลอดรักกับคุณ อย่างเร่าร้อนหลังต้นปาล์ม Rebecca (1940)
I know, Papa. Play your violin.หนูรู้แล้วค่ะ พ่อก็เล่นไวโอลินสิคะ An American Tail (1986)
Does a Stradivarius violin feel... the same rapture as enraptured as the violinist... when he coaxes a single, perfect note from its heart?ผมสงสัยว่า ไวโอลินสตราดิวาเรีย จะรู้สึกปิติเท่ากับนักไวโอลิน ขณะที่เขาสีตัวโน้ตที่ออกมาจากหัวหรือไม่ Don Juan DeMarco (1994)
On the violin yours truly, Bill Douglasมือไวโอลิน บิล ดักกลาส The Legend of 1900 (1998)
At least it gives you more time to practice your violin.อย่างน้อยท่านก็มีเวลาฝึกไวโอลิน The Man in the Iron Mask (1998)
Perfect for a courtesan or priest... to pluck after supper In other words... this violin will never bear my name.เหมาะมากกับพวกโสเภณี หรือ พระ.. เอาไว้สีหลังอาหารว่าง... พูดง่าย ๆ ก็คือ The Red Violin (1998)
The last violin of Nicolo Bussotti, 1681.ไวโอลินตัวสุดท้ายของ นิโคโล่ บุสซอตติ ปี 1681 (Nicolo Bussotti) The Red Violin (1998)
Here she is now, lot 72... the so-called "Red Violin".มาแล้วครับจาก ล็อตหมายเลข 72 หรือเรียกอีกชื่อว่า ไวโอลินสีเลือด(Red ViolinThe Red Violin (1998)
This is a violin.ดูไวโอลินตัวนี้สิ The Red Violin (1998)
The last violin of Nicolo Bussotti, 1681.ไวโอลินตัวสุดท้ายของ นิโคโล่ บุสซอตติ ปี 1681 The Red Violin (1998)
And there she is. Now, lot number 72, the so-called "Red Violin".มาแล้วครับจาก ล็อตหมายเลข 72 หรือเรียกอีกชื่อว่า ไวโอลินสีเลือด(Red ViolinThe Red Violin (1998)
You must clean the violin every day. Care for it well.เจ้าต้องหมั่นเช็ดถูนะลูก ดูแลให้ดีหน่อย The Red Violin (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
violinBy next month he will have been learning how to play the violin for five years.
violinBy the way, do you play the violin?
violinCan you play the violin?
violinDid you hear my son play the violin?
violinDo you have a violin?
violinEinstein loved playing the violin.
violinHe arranged that piano music for the violin.
violinHe is a good violinist.
violinHe is a good violinist, isn't he?
violinHe is scraping on the violin.
violinHe is very good at playing violin.
violinHe plays the violin very well.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คันชัก[N] violin bow, See also: fiddle bow, violin bridge, Example: ป๊อกมือไวโอลินลากคันชักให้เสียงดนตรีหวานเศร้าแทรกซึ้งเข้าไปในความสงัดของราตรี, Count unit: คัน, Thai definition: ไม้สีซอ
ไวโอลิน[N] violin, Example: เธอเล่นไวโอลินได้อย่างไพเราะสะกดคนฟังได้ทั้งหมด, Count unit: คัน, Thai definition: เครื่องดนตรีจำพวกซอฝรั่งอย่างเล็ก มี 4 สาย และมีคันชักสำหรับสี, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักไวโอลิน[v. exp.] (chak waiōlin) EN: play the violin   FR: jouer du violon
สีไวโอลิน[v. exp.] (sī waiōlin) EN: play the violin   FR: jouer du violon
ซอ[n.] (sø) EN: fiddle ; violin   FR: violon [m] ; violon traditionnel [m] ; pandore [m]
ไวโอลิน[n.] (waiōlin) EN: violin   FR: violon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VIOLIN    V AY0 AH0 L IH1 N
VIOLINS    V AY0 AH0 L IH1 N Z
VIOLINIST    V AY0 AH0 L IH1 N AH0 S T
VIOLINISTS    V AY0 AH0 L IH1 N AH0 S T S
VIOLINISTS    V AY0 AH0 L IH1 N AH0 S S
VIOLINISTS    V AY0 AH0 L IH1 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
violin    (n) (v ai2 @ l i1 n)
violins    (n) (v ai2 @ l i1 n z)
violinist    (n) (v ai2 @ l i1 n i s t)
violinists    (n) (v ai2 @ l i1 n i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geige {f}; Violine {f} [mus.] | Geigen {pl}; Violinen {pl} | die erste Geige spielenviolin | violins | to call the tune [Add to Longdo]
Geigenbogen {m}violin bow [Add to Longdo]
Geigenkasten {m} | Geigenkästen {pl}violin case | violin cases [Add to Longdo]
Geigenmacher {m}violin maker [Add to Longdo]
Violinschlüssel {m} [mus.] | Violinschlüssel {pl}treble clef | treble clefs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガット[, gatto] (n) (1) gut (i.e. used to make violin strings); catgut; (2) (See GUT) grand unified theory; GUT; (P) [Add to Longdo]
サーランギ[, sa-rangi] (n) sarangi (violin-like instrument of Indian origin) (hin [Add to Longdo]
ストラディバリ[, sutoradeibari] (n) violin made by Stradivari; Stradivarius violin [Add to Longdo]
バイオリニスト[, baiorinisuto] (n) violinist; (P) [Add to Longdo]
バイオリン(P);ヴァイオリン(P)[, baiorin (P); vaiorin (P)] (n) violin; (P) [Add to Longdo]
バイオリンの首[バイオリンのくび, baiorin nokubi] (n) neck of a violin [Add to Longdo]
[ゆみ(P);ゆ, yumi (P); yu] (n) (1) (ゆ is usu. a prefix) bow (and arrow); (2) archery; (3) bow (for a violin, etc.); (P) [Add to Longdo]
[こま, koma] (n) (1) piece (in shogi, chess, etc.); (2) (arch) horse; foal; (3) bridge (of a violin, etc.); (P) [Add to Longdo]
弦(P);絃;鉉[つる, tsuru] (n) (1) bowstring; (2) string (of shamisen, guitar, violin, etc.); (3) (esp. 鉉) bail (arched pot handle); (4) (also written as 梁) (See 枡・1) diagonal levelling wire across the top of a masu; (P) [Add to Longdo]
魂柱[こんちゅう, konchuu] (n) sound post (violin, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小提琴手[xiǎo tí qín shǒu, ㄒㄧㄠˇ ㄊㄧˊ ㄑㄧㄣˊ ㄕㄡˇ, ] violinist; fiddler [Add to Longdo]
提琴[tí qín, ㄊㄧˊ ㄑㄧㄣˊ, ] violin family [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Violin \Vi`o*lin"\, n. [It. violino, dim. of viola. See {Viol}.]
   (Mus.)
   A small instrument with four strings, played with a bow; a
   fiddle.
   [1913 Webster]
 
   Note: The violin is distinguished for the brilliancy and
      gayety, as well as the power and variety, of its tones,
      and in the orchestra it is the leading and most
      important instrument.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 violin
   n 1: bowed stringed instrument that is the highest member of the
      violin family; this instrument has four strings and a
      hollow body and an unfretted fingerboard and is played with
      a bow [syn: {violin}, {fiddle}]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 violin
   violin
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 violin
   violin
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top