หรือคุณหมายถึง vindictiveneß?
Search result for

vindictiveness

(6 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vindictiveness-, *vindictiveness*, vindictivenes
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But this is not the time for vitriol and vindictiveness.แต่นี่ไม่ใช่เวลาสำหรับ การด่าทอและอาฆาตพยาบาท The Good Shepherd (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอาฆาต[N] feud, See also: vindictiveness, malice, resentment, rancour, Syn. ความพยาบาท, Example: วัยรุ่นเป็นวัยเจ้าอารมณ์และมีบางรายถึงกับแสดงความอาฆาตหรือไม่ก็โต้ตอบอย่างรุนแรง, Thai definition: ความผูกใจเจ็บและอยากแก้แค้น

CMU English Pronouncing Dictionary
VINDICTIVENESS    V IH2 N D IH1 K T IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vindictiveness    (n) (v i1 n d i1 k t i v n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vindictive \Vin*dic"tive\, a. [For vindicative, confused with L.
   vindicta revenge, punishment, fr. vindicare to vindicate. Cf.
   {Vindicative}.]
   1. Disposed to revenge; prompted or characterized by revenge;
    revengeful.
    [1913 Webster]
 
       I am vindictive enough to repel force by force.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Punitive. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   {Vindictive damages}. (Law) See under {Damage}, n.
    [1913 Webster] -- {Vin*dic"tive*ly}, adv. --
    {Vin*dic"tive*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vindictiveness
   n 1: a malevolent desire for revenge [syn: {vindictiveness},
      {vengefulness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top