หรือคุณหมายถึง vileneß?
Search result for

vileness

(6 entries)
(0.9782 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vileness-, *vileness*, vilenes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vileness    [N] ความเลวร้าย, See also: ความต่ำช้า, Syn. turpitude, lewdness

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเลวร้าย[n.] (khwām lēorāi) EN: vileness   
ความต่ำช้า[n.] (khwām tamchā) EN: wickedness ; vileness   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vileness    (n) (v ai1 l n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vile \Vile\ (v[imac]l), a. [Comp. {Viler} (v[imac]l"[~e]r);
   superl. {Vilest}.] [OE. vil, F. vil, from L. vilis cheap,
   worthless, vile, base.]
   [1913 Webster]
   1. Low; base; worthless; mean; despicable.
    [1913 Webster]
 
       A poor man in vile raiment.      --James ii. 2.
    [1913 Webster]
 
       The craft either of fishing, which was Peter's, or
       of making tents, which was Paul's, were [was] more
       vile than the science of physic.   --Ridley.
    [1913 Webster]
 
       The inhabitants account gold but as a vile thing.
                          --Abp. Abbot.
    [1913 Webster]
 
   2. Morally base or impure; depraved by sin; hateful in the
    sight of God and men; sinful; wicked; bad. "Such vile base
    practices." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Behold, I am vile; what shall I answer thee ? --Job
                          xl. 4.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Base}.
     [1913 Webster] -- {Vile"ly}, adv. -- {Vile"ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vileness
   n 1: the quality of being wicked [syn: {nefariousness},
      {wickedness}, {vileness}, {ugliness}]
   2: the quality of being disgusting to the senses or emotions;
     "the vileness of his language surprised us" [syn:
     {loathsomeness}, {repulsiveness}, {sliminess}, {vileness},
     {lousiness}, {wickedness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top