Search result for

vigilant

(48 entries)
(0.0351 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vigilant-, *vigilant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vigilant[ADJ] ซึ่งระแวดระวัง, See also: ซึ่งดูแลความปลอดภัย, Syn. alert, aware, watchful, Ant. unobservant, unaware
vigilante[N] ศาลเตี้ย, See also: กลุ่มคนลงโทษผู้กระทำผิดโดยพลการ (โดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย), Syn. vigilance committee
vigilantly[ADV] อย่างลงโทษโดยพลการ
vigilantism[N] การลงโทษโดยพลการ
vigilantist[N] ผู้ลงโทษโดยพลการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vigilant(วิจ'จะเลินทฺ) adj. ระมัดระวัง,ตื่นตัว,เฝ้า,รอบคอบ,ไหวตัว., See also: vigilantly adv.
vigilante(วิจจะแลน'ที) n. สมาชิกกลุ่มพลเรือนที่ทำโทษอาชญากรแบบศาลเตี้ย
vigilantism(วิจ'จะเลินทิสซึม) n. ลัทธิศาลเตี้ยที่ประกอบด้วยพลเรือน

English-Thai: Nontri Dictionary
vigilant(adj) ระมัดระวัง,ตื่นตัว,ไหวตัว,รอบคอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vigilant-ระวังระไว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Looks like we got a vigilante in our midst.- ดูเหมือนว่าเราได้ศาลเตี้ยในหมู่พวกเรา Pulp Fiction (1994)
Captain Soren of the Vigilant will answer the Council's call.กัปตันโซเรนจากยานวิจิแลนต์ขออาสาครับ The Matrix Reloaded (2003)
The only verdict is vengeance, a vendetta held as a votive not in vain, for the value and veracity of such shall one day vindicate the vigilant and the virtuous.ต้องการพิพากษา ด้วยความแค้น, อาฆาตพยาบาท... ...ยึดถึอความสัตย์ในสัญญา, คงคุณค่าแห่งความเป็นจริง... ...วันนึง ความบริสุทธิ์ ความปลอดภัย และศีลธรรมจะปรากฎ V for Vendetta (2005)
Vigilante factions have taken law into their own hands.พวกศาลเตี้ยไม่เคยคำนึงเรื่องกฎหมาย Faith Like Potatoes (2006)
And now you blame yourself, so you become a vigilante.บางทีเขาอาจช่วยเราได้ Chapter Twenty-One 'The Hard Part' (2007)
On that vigilante serial killer we got running around.เราวิ่งไปเสนอความคิดทุกแห่งเลย The Dark Defender (2007)
My guess is we're looking for a vigilante inspired by the butcher's principles.ผมเดาว่าเราคงเจอกับพวกศาลเตี้ย ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนโยบายของจอมสับฯ Dex, Lies, and Videotape (2007)
Now we've got a wannabe vigilante out thereตอนนี้เรามีพวกอยากเป็นศาลเตี้ย Dex, Lies, and Videotape (2007)
Vigilante justice is domestic terrorism.ระบบการตัดสินแบบศาลเตี้ย เป็นการก่อการร้ายภายใน Dex, Lies, and Videotape (2007)
I've done my best to be diplomatic, but if we lose one life to a vigilante,ผมจะทำการเจรจาต่อรองให้ดีที่สุด แต่ถ้าเราเสียแม้แต่ชีวิตเดียวให้พวกศาลเตี้ย Dex, Lies, and Videotape (2007)
So, if we want to keep the investigation here, we need to nip this in the bud, make an example of our would-be vigilante.เพราะฉะนั้น ถ้าเราอยากให้คดีอยู่ในมือเรา เราต้องหนีบมันให้อยู่ ต้องสร้างตัวอย่างให้พวก อยากเป็นศาลเตี้ยทั้งหลาย Dex, Lies, and Videotape (2007)
The Batista suspect come in yet, the wannabe vigilante?ผู้ต้องสงสัยของบาทิสต้าเข้ามารึยัง คนที่อยากเป็นศาลเตี้ยนั่น Dex, Lies, and Videotape (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vigilantYou can't be too vigilant.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระวัง[v.] (rawang) EN: be on the lookout for ; watch for ; be careful ; take care ; be vigilant   FR: faire attention ; prendre garde ; être sur ses gardes ; être vigilant
ระวังตัว[v.] (rawang tūa) EN: be alert ; be watchful ; be vigilant ; be on one's guard ; be wide-awake ; be on the lookout   FR: se méfier ; se défier
สังวร[v.] (sangwøn) EN: be forewarned ; beware ; be mindful ; bear in mind ; use caution ; be on guard against ; watch out for ; be vigilant ; be on the alert ; realize   FR: faire attention à ne pas
ตื่นตัว[adj.] (teūntūa) FR: vigilant ; en éveil

CMU English Pronouncing Dictionary
VIGILANT    V IH1 JH AH0 L AH0 N T
VIGILANTE    V IH2 JH AH0 L AE1 N T IY0
VIGILANTES    V IH2 JH AH0 L AE1 N T IY0 Z
VIGILANTISM    V IH2 JH AH0 L AE1 N T IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vigilant    (j) (v i1 jh i l @ n t)
vigilante    (n) (v i2 jh i l a1 n t ii)
vigilantes    (n) (v i2 jh i l a1 n t i z)
vigilantly    (a) (v i1 jh i l @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヴィジラント;ビジラント[, vijiranto ; bijiranto] (n) vigilant [Add to Longdo]
警戒[けいかい, keikai] (n,adj-no) (1) vigilance; precaution; watch; lookout; alertness; (vs) (2) to be vigilant; to be cautious; to guard (against); (P) [Add to Longdo]
虎視眈眈;虎視眈々[こしたんたん, koshitantan] (adj-t,adv-to) watching vigilantly for an opportunity to prey upon [Add to Longdo]
私刑[しけい, shikei] (n) lynching; vigilantism; private punishment [Add to Longdo]
自警団[じけいだん, jikeidan] (n) vigilance committee; vigilante corps [Add to Longdo]
自警団員[じけいだんいん, jikeidan'in] (n) a vigilante [Add to Longdo]
用心堅固[ようじんけんご, youjinkengo] (n,adj-na) very cautious (watchful, vigilant); taking every possible precaution [Add to Longdo]
眈々;眈眈[たんたん, tantan] (adj-na,n) vigilant hostility [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
义警[yì jǐng, ㄧˋ ㄐㄧㄥˇ, / ] vigilante; volunteer (police) [Add to Longdo]
警惕[jǐng tì, ㄐㄧㄥˇ ㄊㄧˋ, ] vigilant; alert; on guard; to raise one's guard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vigilant \Vig"i*lant\, a. [L. vigilans, -antis, p. pr. of
   vigilare to watch, fr. vigil awake: cf. F. vigilant. See
   {Vigil}.]
   Attentive to discover and avoid danger, or to provide for
   safety; wakeful; watchful; circumspect; wary. "Be sober, be
   vigilant." --1 Pet. v. 8.
   [1913 Webster]
 
      Sirs, take your places, and be vigilant. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vigilant
   adj 1: carefully observant or attentive; on the lookout for
       possible danger; "a policy of open-eyed awareness"; "the
       vigilant eye of the town watch"; "there was a watchful
       dignity in the room"; "a watchful parent with a toddler
       in tow" [syn: {argus-eyed}, {open-eyed}, {vigilant},
       {wakeful}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 vigilant [viʒilã]
   adroit; agile; alert; brisk; keen
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top