Search result for

view

(142 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -view-, *view*
English-Thai: Longdo Dictionary
viewfinder(n) ช่องมองภาพของกล้องถ่ายรูป, Finder, Picture finder
worldview(n) โลกทัศน์, S. world view
interviewee(n) ผู้ถูกสัมภาษณ์, ผู้ให้สัมภาษณ์, A. interviewer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
view[N] การมอง, Syn. look, glimpse
view[N] ระยะที่มองเห็น
view[N] ภาพทิวทัศน์, See also: ทัศนียภาพที่มองเห็น, Syn. landscape, illustration
view[N] มุมมองหรือมิติที่มองเห็น
view[N] ความคิดเห็น, See also: ทรรศนะ, ข้อคิดเห็น, ความคิดเห็น, Syn. belief, viewpoint, opinion
view[N] การสำรวจ, See also: การสำรวจทั่วไป, การตรวจตราอย่างละเอียด, การพิจารณา
view[VT] พิจารณา, See also: เพ่งพินิจ, Syn. observe, inspect
view[VT] มีความคิดเห็น
view[VT] ดูโทรทัศน์, Syn. see
viewer[N] ผู้ดู, See also: ผู้ชม, ผู้ชมรายการโทรทัศน์, Syn. observer, onlooker, beholder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
view(วิว) n. ภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย,ทรรศนะ,สายตา,การมอง,การสังเกต,ข้อคิดเห็น,ทัศนคติ,จุดประสงค์,เจตนา,จุดมุ่งหมาย,การสำรวจทั่วไป,-Phr. (in view ภายในแนวสายตา ภายใต้การพิจารณา) -Phr. (in view of เมื่อพิจารณาถึงในเรื่องเกี่ยวกับ) vt. ดู,มอง,สังเกต,สำรวจ,ตรวจสอบ
viewer(วิว'เออะ) n. ผู้ดู,ผู้ชม,ผู้ชมรายการ,โทรทัศน์,เครื่องช่วยการดู,เครื่องจับภาพ
viewpoint(วิว'พอยทฺ) n. ทัศนคติ,ข้อสังเกต,ข้อคิดเห็น,แง่คิด,ความคิดเห็น
clipboard viewerที่ดูคลิปบอร์ดเป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งในระบบวินโดว์ เมื่อเรียกใช้ จะแสดงให้ดูทันทีว่า ในคลิปบอร์ดมีภาพหรือข้อความใดเก็บอยู่ เมื่อเราใช้คำสั่ง paste ที่อยู่ใต้เมนู EDIT ซึ่งจะมีอยู่ในทุกโปรแกรม ภาพหรือข้อความที่มองเห็นว่าอยู่ในคลิปบอร์ดจะไปปรากฏ ณ ตำแหน่งที่กำหนดให้ทันทีดู clipboard ประกอบ
interview(อิน'เทอวิว) n. การสัมภาษณ์,การเข้าพบเพื่อสอบถาม,รายงานการสัมภาษณ์ vt. สัมภาษณ์, See also: interviewer n., Syn. parley,meeting
point of viewความเห็น,แง่คิด, Syn. standpoint
preview(พรี'วิว) n. การชมก่อน,การแสดงก่อน,การฉายภาพยนตร์ก่อน,การฉายภาพยนตร์โฆษณาก่อนภาพยนตร์จริง,สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการมาของอีกสิ่งหนึ่ง. vt. ชมก่อน,ดูก่อน,แสดงก่อน., See also: previewer n., Syn. prevue
purview(เพอ'วิว) n. ขอบเขต (อำนาจ,การปฏิบัติงาน) ,บทบัญญัติ,บทบัญญัติของกฎหมาย,ตัวบทกฎหมาย, Syn. scope,overview
review(รีวิว') n. การทบทวน,การพิจารณาใหม่,สิ่งตีพิมพ์ปฏิทัศน์,บทนิพนธ์ปฏิทัศน์,การวิจารณ์,บทวิจารณ์,การตรวจพล,การสังเกตการณ์ vt. ทบทวน,ตรวจสอบอีก,พิจารณาใหม่,วิจารณ์,ตรวจพล,สังเกตการณ์ vi. เขียนบทวิจารณ์,เขียนบทปฏิทัศน์, See also: reviewal n. review

English-Thai: Nontri Dictionary
view(n) การมองเห็น,ภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย
view(vt) มองดู,สังเกต,พิจารณา,ตรวจดู,เจตนา
viewpoint(n) สถานที่มองดู,ทัศนคติ,ทัศนะ,ความคิดเห็น
interview(n) การสัมภาษณ์,การสนทนา,การเจรจา,การไต่ถาม
interview(vt) สัมภาษณ์,สนทนา,เจรจา,ไต่ถาม
preview(n) การชมก่อน,การฉายภาพยนตร์ก่อน,การแสดงก่อน
review(n) การวิจารณ์หนังสือ,การสวนสนาม,บทวิจารณ์,การทบทวน
review(vt) ทบทวน,วิจารณ์,สังเกตการณ์,พิจารณาใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
viewทรรศนะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
view๑. ความเห็น๒. ตรวจ, ตรวจสอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
viewทรรศนะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
viewerผู้ชม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
viewerผู้ตรวจสอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
viewerผู้ชม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
viewing the sceneการเดินเผชิญสืบ (โดยศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
viewpointมุมมอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
viewpointมุมมอง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
viewpoint; point of viewมุมมอง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
View camerasกล้องทิวทัศน์ [TU Subject Heading]
view finderตัวเล็งภาพ, ส่วนประกอบของกล้องถ่ายรูป  ทำให้มองเห็นขอบเขตของภาพที่ต้องการบันทึกบนฟิล์ม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Viewsทัศนียภาพ [TU Subject Heading]
Views on economicsทัศนะเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ [TU Subject Heading]
Views on water resources developmentทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ [TU Subject Heading]
Views on...ทัศนะเกี่ยวกับ... [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The view's better from the outside looking in.ข้างนอกมันดูดีกว่ามองอยู่ข้้างใน Birthmarks (2008)
This man you're eager to pay homage to, he was incapable of admitting any point of view but his own.ชายคนนี้มีความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะจงรักภักดี เขาทำร้ายการยอมรับจุดบางจุดที่เห็นแต่ของเขาเอง Birthmarks (2008)
MRI for a better view.MRI... ดูได้ดีกว่า Birthmarks (2008)
And no view. Building's half-empty.และไม่มีวิว อาคารมีคนอยู่แค่ครึ่งเดียว Joy (2008)
He'd rather have a view of the turnpike than the park.เขาได้วิวทางขึ้นทางด่วนแทนที่สวน Joy (2008)
Park views are probably 50% more.วิวสวนราคาแพงกว่า 50 % Joy (2008)
Why their place had no music, no view, no decor.ทำไมบ้านของพวกเขา ไม่มีเสียงเพลง ไม่มีวิว ไม่ตกแต่ง Joy (2008)
How 'bout we just wave hello when the viewport comes around..ทำไมเราไม่ลองโบกมือส่งสัญญาณดูล่ะ เมื่อยานนั่นมาใกล้ๆ Rising Malevolence (2008)
- From a certain point of view.- ถ้าจะมองแบบนั้นล่ะนะ Shadow of Malevolence (2008)
This programme contains very strong language and scenes of horror which some viewers may find disturbing.This programme contains very strong language and scenes of horror which some viewers may find disturbing. Episode #1.5 (2008)
Television viewers, behold our hero, Mrของหมูๆ ท่านผู้ชมคะ ฮีโร่ของพวกเรา มิสเตอร์ซาตานค่ะ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
You're blocking my view!อย่าบังข้าสิ Portrait of a Beauty (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
viewWe have some plans in view.
viewCould you change my room to one with a view of the ocean?
viewWe came in view of the sea.
viewA declaration of political views.
viewMy view is different from his as to what should be done.
viewI visited her with a view to giving a piece of advice.
viewShe went to Italy with a view to studying literature.
viewThey'll be attacked it they carelessly put forth an original viewpoint so they only report on the safe option.
viewFrom Kate's point of view, he works too much.
viewThese trees will screen our new house from public view.
viewA glorious sight burst on our view.
viewTake a liberal view of young people.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดชมวิว[N] view point
วิว[N] view, See also: landscape, panorama, perspective, scene, Syn. ทิวทัศน์, Example: บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี, Thai definition: ลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏเห็นตามธรรมชาติ
หยาม[V] despise, See also: view with contempt, look down on, Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น, ดูแคลน, ดูถูกดูแคลน, เหยียดหยาม, สบประมาท, ปรามาส, ดูหมิ่นเหยียดหยาม, Example: พวกมาเฟียต่างถือศักดิ์ศรี แบบฆ่าได้แต่หยามไม่ได้, Thai definition: แสดงอาการเป็นเชิงดูหมิ่น หรือเหยียดหยาม
หยามหน้า[V] insult, See also: view with contempt, scorn, Syn. หยามน้ำหน้า, ดูถูกเหยียดหยาม, Example: อย่าหยามหน้ากันให้มากนัก, Thai definition: ดูหมิ่นเกียรติ
ความเห็น[N] opinion, See also: view, viewpoint, idea, suggestion, assumption, belief, thought, Syn. ความคิดเห็น, ข้อคิดเห็น, ข้อคิด, ทัศนคติ, ความคิด, ความนึกคิด, Example: นักวิชาการคอมพิวเตอร์มีความเห็นไม่ตรงกันว่าควรจะตีพิมพ์เรื่องของไวรัสในแง่เทคนิคดีหรือไม่
แง่[N] angle, See also: viewpoint, standpoint, point of view, Syn. แง่มุม, มุมมอง, ประเด็น, Example: ต้นเหตุของปัญหานี้มองกันได้หลายแง่, Count unit: แง่
มุมมอง[N] view point, See also: angle, aspect, point of view, Syn. ข้อคิดเห็น, แง่มุม, ความคิดเห็น, แง่คิด, ทัศนคติ, ทรรศนะ, Example: แม้เวลาผ่านมากว่า 2 ทศวรรษแล้วก็ตามแต่มุมมองของท่านยังร่วมสมัยอยู่ไม่น้อย, Count unit: มุมมอง, Thai definition: ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆซึ่งแต่ละคนมีต่างกัน
ทรรศนะ[N] viewpoint, See also: point of view, vision, standpoint, opinion, perspective, Syn. ความเห็น, ทัศนะ, Example: ในทรรศนะของทางราชการเห็นว่า ชาวบ้านพวกนี้เป็นคนหัวแข็ง, Count unit: ทรรศนะ, Thai definition: ความคิดว่าสิ่งต่างๆ เป็นอย่างไรบ้าง, Notes: (สันสกฤต)
ทิวทัศน์[N] view, See also: scenery, landscape, Syn. วิว, ทิวภาพ, ทัศนียภาพ, ขอบฟ้า, Example: การใช้บริการสามล้อสามารถนั่งชมทิวทัศน์เมือง และถ่ายรูปได้คล่องตัว, Thai definition: ลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏให้เห็นตามธรรมชาติ
ทัศนะ[N] viewpoint, See also: point of view, opinion, view, attitude, Syn. ทรรศนะ, ข้อคิดเห็น, แง่มุม, มุมมอง, เจตคติ, แนวคิด, ทัศน์, ความเห็น, การเห็น, ทรรศนะ, Example: การแยกทางกันของคู่สมรส มักเป็นเพราะทัศนะไม่ตรงกัน, Count unit: ทัศนะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัง[v.] (bang) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct   FR: abriter ; s'abriter ; protéger
บทวิเคราะห์[n.] (botwikhrǿ) EN: review ; analysis   FR: revue [f]
ชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง[n. exp.] (cheūn chom penyāngying) EN: rave review   FR: critique dithyrambique [f] ; critique élogieuse [f]
ชม[v.] (chom) EN: look at ; view   FR: regarder ; assister à
ด้านข้าง[n.] (dān khāng) EN: side view ; profile   
ดูโค้ด[v. exp.] (dū khōt) EN: view source   FR: voir le texte source
เฝ้าดู[v.] (faodū) EN: observe ; look at ; watch ; keep an eye on ; monitor ; view   FR: observer ; surveiller ; guetter
ให้สัมภาษณ์[v. exp.] (hai samphāt) EN: give an interview   FR: accorder un entretien ; donner un(e) interview
เห็นพ้องต้องกัน[v. exp.] (hen phøng tǿng kan) EN: all agree ; express approval ; give consent ; view favorably   
ห้องที่มองเห็นวิว[n. exp.] (hǿng thī mønghen wiū) EN: room with view   FR: chambre avec vue [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
VIEW    V Y UW1
VIEWS    V Y UW1 Z
VIEWED    V Y UW1 D
VIEWER    V Y UW1 ER0
VIEWING    V Y UW1 IH0 NG
VIEWERS    V Y UW1 ER0 Z
VIEWERS'    V Y UW1 ER0 Z
VIEWER'S    V Y UW1 ER0 Z
VIEWPOINT    V Y UW1 P OY2 N T
VIEWFINDER    V Y UW1 F AY2 N D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
view    (v) (v y uu1)
views    (v) (v y uu1 z)
viewed    (v) (v y uu1 d)
viewer    (n) (v y uu1 @ r)
viewers    (n) (v y uu1 @ z)
viewing    (v) (v y uu1 i ng)
Viewpark    (n) (v y uu1 p aa k)
viewless    (j) (v y uu1 l @ s)
viewpoint    (n) (v y uu1 p oi n t)
viewfinder    (n) (v y uu1 f ai n d @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anblick {m}; Ansicht {f}; Sicht {f}; Blick {m}; Aussicht {f}; Ausblick {m} | Anblicke {pl}; Ansichten {pl}; Sichten {pl}; Blicke {pl}; Aussichten {pl}; Ausblicke {pl} | eine Ansicht habenview | views | to hold a view [Add to Longdo]
Lebensauffassung {f} | Lebensauffassungen {pl}view of life | views of life [Add to Longdo]
Ortsbild {n}view of a place [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PV[ピーブイ, pi-bui] (n) (1) (See プロモーションビデオ) promotional video; music video; (2) (See ページビュー) page view [Add to Longdo]
お花見[おはなみ, ohanami] (n,vs) (See 花見) cherry blossom viewing; flower viewing [Add to Longdo]
お見合い[おみあい, omiai] (n,vs) (See 見合い) formal marriage interview [Add to Longdo]
からすると[, karasuruto] (n) judging from; on the basis of; from the point of view of [Add to Longdo]
として[, toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P) [Add to Longdo]
にして置く[にしておく, nishiteoku] (exp,v5k) (uk) (See にする・1,にする・2,にする・3,にする・4) to leave as; to view as; to maintain the status quo [Add to Longdo]
に照らして[にてらして, niterashite] (exp) in comparison with; when compared with; according to; in light of; in view of [Add to Longdo]
ぶら下がり[ぶらさがり, burasagari] (n) (1) (id) cornering someone by lying in wait, e.g. for an unexpected interview or photograph; doorstepping; (adj-f) (2) hanging; dangling [Add to Longdo]
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response [Add to Longdo]
べた褒め[べたぼめ;べたほめ, betabome ; betahome] (n,vs) high praise; eulogy; rave review [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
视角[shì jiǎo, ㄕˋ ㄐㄧㄠˇ, / ] viewpoint; angle on sth; opinion, #8,085 [Add to Longdo]
景致[jǐng zhì, ㄐㄧㄥˇ ㄓˋ, ] view; scenery; scene, #25,104 [Add to Longdo]
视图[shì tú, ㄕˋ ㄊㄨˊ, / ] view, #44,033 [Add to Longdo]
面面观[miàn miàn guān, ㄇㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ ㄍㄨㄢ, / ] view from every aspect, #90,308 [Add to Longdo]
荣辱观[róng rǔ guān, ㄖㄨㄥˊ ㄖㄨˇ ㄍㄨㄢ, / ] view of honor and disgrace [Add to Longdo]
阅读时间[yuè dú shí jiān, ㄩㄝˋ ㄉㄨˊ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] viewing time [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプレットビューアー[あぷれっとびゅーあー, apurettobyu-a-] applet viewer [Add to Longdo]
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ウィンドウビューポート変換[ウィンドウビューポートへんかん, uindoubyu-po-to henkan] window, viewport transformation, viewing transformation [Add to Longdo]
システムフォローアップ[しすてむふぉろーあっぷ, shisutemuforo-appu] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
ビューイング変換[びゅういんぐへんかん, byuuinguhenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ビューウィンドウ[びゅーういんどう, byu-uindou] view window [Add to Longdo]
ビューポート[びゅーぽーと, byu-po-to] viewport [Add to Longdo]
ビューワ[びゅーわ, byu-wa] viewer [Add to Longdo]
ビュー基準座標系[ビューきじゅんざひょうけい, byu-kijunzahyoukei] view reference coordinates [Add to Longdo]
ビュー基準点[ビューきじゅんてん, byu-kijunten] view reference point [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 View \View\ (v[=u]), n. [OF. veue, F. vue, fr. OF. veoir to see,
   p. p. veu, F. voir, p. p. vu, fr. L. videre to see. See
   {Vision}, and cf. {Interview}, {Purview}, {Review}, {Vista}.]
   1. The act of seeing or beholding; sight; look; survey;
    examination by the eye; inspection.
    [1913 Webster]
 
       Thenceforth I thought thee worth my nearer view.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Objects near our view are thought greater than those
       of a larger size that are more remote. --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Surveying nature with too nice a view. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Mental survey; intellectual perception or examination; as,
    a just view of the arguments or facts in a case.
    [1913 Webster]
 
       I have with exact view perused thee, Hector. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Power of seeing, either physically or mentally; reach or
    range of sight; extent of prospect.
    [1913 Webster]
 
       The walls of Pluto's palace are in view. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. That which is seen or beheld; sight presented to the
    natural or intellectual eye; scene; prospect; as, the view
    from a window.
    [1913 Webster]
 
       'T is distance lends enchantment to the view.
                          --Campbell.
    [1913 Webster]
 
   5. The pictorial representation of a scene; a sketch, either
    drawn or painted; as, a fine view of Lake George.
    [1913 Webster]
 
   6. Mode of looking at anything; manner of apprehension;
    conception; opinion; judgment; as, to state one's views of
    the policy which ought to be pursued.
    [1913 Webster]
 
       To give a right view of this mistaken part of
       liberty.               --Locke.
    [1913 Webster]
 
   7. That which is looked towards, or kept in sight, as object,
    aim, intention, purpose, design; as, he did it with a view
    of escaping.
    [1913 Webster]
 
       No man sets himself about anything but upon some
       view or other which serves him for a reason.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   8. Appearance; show; aspect. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       [Graces] which, by the splendor of her view
       Dazzled, before we never knew.    --Waller.
    [1913 Webster]
 
   {Field of view}. See under {Field}.
 
   {Point of view}. See under {Point}.
 
   {To have in view}, to have in mind as an incident, object, or
    aim; as, to have one's resignation in view.
 
   {View halloo}, the shout uttered by a hunter upon seeing the
    fox break cover.
 
   {View of frankpledge} (Law), a court of record, held in a
    hundred, lordship, or manor, before the steward of the
    leet. --Blackstone.
 
   {View of premises} (Law), the inspection by the jury of the
    place where a litigated transaction is said to have
    occurred.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 View \View\ (v[=u]), v. t. [imp. & p. p. {Viewed} (v[=u]d); p.
   pr. & vb. n. {Viewing}.]
   1. To see; to behold; especially, to look at with attention,
    or for the purpose of examining; to examine with the eye;
    to inspect; to explore.
    [1913 Webster]
 
       O, let me view his visage, being dead. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Nearer to view his prey, and, unespied,
       To mark what of their state he more might learn.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To survey or examine mentally; to consider; as, to view
    the subject in all its aspects.
    [1913 Webster]
 
       The happiest youth, viewing his progress through.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 view
   n 1: a way of regarding situations or topics etc.; "consider
      what follows from the positivist view" [syn: {position},
      {view}, {perspective}]
   2: the visual percept of a region; "the most desirable feature
     of the park are the beautiful views" [syn: {view}, {aspect},
     {prospect}, {scene}, {vista}, {panorama}]
   3: the act of looking or seeing or observing; "he tried to get a
     better view of it"; "his survey of the battlefield was
     limited" [syn: {view}, {survey}, {sight}]
   4: the range of the eye; "they were soon out of view" [syn:
     {view}, {eyeshot}]
   5: a personal belief or judgment that is not founded on proof or
     certainty; "my opinion differs from yours"; "I am not of your
     persuasion"; "what are your thoughts on Haiti?" [syn:
     {opinion}, {sentiment}, {persuasion}, {view}, {thought}]
   6: a message expressing a belief about something; the expression
     of a belief that is held with confidence but not
     substantiated by positive knowledge or proof; "his opinions
     appeared frequently on the editorial page" [syn: {opinion},
     {view}]
   7: purpose; the phrase `with a view to' means `with the
     intention of' or `for the purpose of'; "he took the computer
     with a view to pawning it"
   8: graphic art consisting of the graphic or photographic
     representation of a visual percept; "he painted scenes from
     everyday life"; "figure 2 shows photographic and schematic
     views of the equipment" [syn: {scene}, {view}]
   9: the range of interest or activity that can be anticipated;
     "It is beyond the horizon of present knowledge" [syn:
     {horizon}, {view}, {purview}]
   10: outward appearance; "they look the same in outward view"
   v 1: deem to be; "She views this quite differently from me"; "I
      consider her to be shallow"; "I don't see the situation
      quite as negatively as you do" [syn: {see}, {consider},
      {reckon}, {view}, {regard}]
   2: look at carefully; study mentally; "view a problem" [syn:
     {view}, {consider}, {look at}]
   3: see or watch; "view a show on television"; "This program will
     be seen all over the world"; "view an exhibition"; "Catch a
     show on Broadway"; "see a movie" [syn: {watch}, {view},
     {see}, {catch}, {take in}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top