Search result for

vertical

(115 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vertical-, *vertical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vertical[ADJ] ซึ่งตั้งตรง, See also: ซึ่งตั้งฉากกับขอบฟ้า, ซึ่งเป็นแนวดิ่ง, Syn. erect, upright, Ant. flat, horizontal
vertical[N] แนวตรง, See also: แนวดิ่ง, Syn. perpendicular, Ant. horizontal
vertically[N] อย่างตั้งตรง, See also: อย่างเป็นแนวดิ่ง, Syn. crosswise
verticality[N] การตั้งตรง, See also: การเป็นแนวตรงหรือแนวดิ่ง
verticalness[N] การตั้งตรง
vertical bacon sandwich[SL] อวัยวะเพศหญิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vertical(เวอ'ทิเคิล) adj. ซึ่งตั้งตรง,ซึ่งตั้งฉากกับแนวราบของขอบฟ้า,ตรงดิ่ง,เกี่ยวกับหรืออยู่บนจุดสุดยอด,ตามยาว,เกี่ยวกับกระหม่อม,เกี่ยวกับกลางกบาล,เกี่ยวกับการรวมกำลังผลิต หรือจำหน่ายสินค้าชนิดหนึ่ง n. สิ่งที่ตั้งตรง,ตำแหน่งที่ตั้งตรง,แนวตั้งฉาก คำศัพท์ย่อย:
vertical scroll barแถบเลื่อนภาพแนวนอนหมายถึง แถบสี่เหลี่ยมยาวที่อยู่ด้านล่างสุดของแต่ละวินโดว์ ใช้สำหรับเลื่อนดูข้อความบนจอภาพไปทางซ้ายหรือขวาหรือแนวนอน ที่ปลายสุดของแถบเลื่อนขึ้นลงนี้ ทั้งด้านซ้ายและขวา จะมีเครื่องหมายหัวลูกศร ถ้ากดเมาส์ที่หัวลูกศรด้านซ้ายก็จะทำให้ข้อความบนจอภาพเลื่อนไปทางขวา ถ้ากดที่หัวลูกศรด้านขวา ภาพบนจอก็จะเลื่อนไปทางซ้าย ดู horizontal scroll bar เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
vertical(adj) ตั้งตรง,ตั้งฉาก,ตรงดิ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vertical-แนวยืน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
vertical angles; vertically opposite anglesมุมตรงข้าม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
vertical bone resorptionการละลายตามแนวยืนของกระดูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
vertical centre electrode; straight electrodeขั้วเชื่อมแนวตั้งร่วมศูนย์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
vertical coal seamชั้นถ่านหินแนวตั้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
vertical dimension decrease; overclosure; vertical relation decreaseการลดมิติแนวดิ่ง [มีความหมายเหมือนกับ close bite; bite closing และ closed bite ๑] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
vertical dimension increase; vertical relation increaseการเพิ่มมิติแนวดิ่ง [มีความหมายเหมือนกับ bite opening; bite raising] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
vertical dimension; vertical openingมิติแนวดิ่ง [มีความหมายเหมือนกับ vertical relation] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
vertical electrodeขั้วเชื่อมแนวตั้ง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
vertical integrationการรวมหน่วยตามแนวยืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
vertical anglesมุมตรงข้าม, มุม 2 มุมที่มีขนาดเท่ากัน และเกิดจากเส้นตรง 2 เส้นตัดกันดังรูป          a  เป็นมุมตรงข้ามกับ  a´ หรือ กลับกัน        b เป็นมุมตรงข้ามกับ   b´หรือ กลับกัน   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
vertical creepvertical creep, การไหลซึมแนวดิ่ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
vertical drainvertical drain, ทางระบายน้ำแนวดิ่ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Vertical drainsท่อระบายแนวตั้ง [TU Subject Heading]
vertical dropvertical drop, อาคารน้ำตก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Vertical extent of a cloudความสูงของเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]
Vertical fileตู้เก็บเอกสารที่เก็บจุลสาร กฤตภาค แผนที่ เอกสารพับ ที่มีลักษณะไม่คงทนถาวร, ตู้จุลสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Vertical integrationการรวมหน่วยตามแนวตั้ง [เศรษฐศาสตร์]
Vertical integrationการรวมตัวของกิจการในแนวดิ่ง [TU Subject Heading]
Vertical Integration การรวมตัวของธุรกิจในแนวตั้ง
การขยายตัวของอุตสาหกรรมหนึ่ง หรือธุรกิจหนึ่ง ด้วยการเข้าไปดำเนินการในธุรกิจอื่น ที่ผลิตสินค้าในขั้นตอนก่อนหรือหลังการผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมนี้ เช่น ผู้ผลิตในอุสาหกรรมรถยนต์ อาจเข้าไปดำเนินกิจการโรงงานถลุงเหล็ก และต่อมาก็เข้าไปทำเหมืองแร่เหล็กเอง ซึ่งเรียกว่าการรวมตัวในแนวตั้งที่มีผลไปข้างหลัง (backward) แต่หากอุตสาหกรรมรถยนต์ที่เริ่มขยายตัวโดยการขายรถยนต์โดยตรงแก่ผู้บริโภค แทนที่จะขายผ่านตัวแทนหรือผู้จัดจำหน่าย กรณีนี้เรียกว่าการรวมตัวในแนวตั้งที่มีผลไปข้างหน้า (forward) [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If the vertical thread is on top, it's a one.ถ้าเส้นแนวตั้งอยู่บน นั่นคือเลข 1 Wanted (2008)
[French accent] I want no more vertical buttonholes.ชั้นไม่อยากได้รังดุมแนวตั้งอีกแล้วนะ Confessions of a Shopaholic (2009)
I'm so bored with vertical buttonholes.ชั้นเบื่อมันมากเต็มทนแระ Confessions of a Shopaholic (2009)
Hands on the vertical, feet on the horizontal.มือจับเส้นแนวตั้ง.. เท้าสอดไปบนเส้นแนวนอน! Guadalcanal/Leckie (2010)
Hand on the vertical down there!เฮ้ย มือจับเส้นแนวตั้งสิ! Guadalcanal/Leckie (2010)
Vertical or horizontal? There's an open container.ลายตั้ง หรือลายขวาง? Mercury Retrograde (2010)
Good thinking, Jeff... vertical fold.เป็นความคิดที่ดี เจฟ พับตามแนวตั้ง Epidemiology (2010)
Not yet. I got Housing doing verticals in the projects, and aviation's en route to check rooftops.ยังครับ ผมต้องจัดการบ้านที่อยู่ ในโครงการแนวนี้ไปอีก Pilot (2010)
Something about intentional 100-meter vertical drops not being covered.ถ้าเกิดตั้งใจทำให้ตกลง จากที่สูงเกินกว่า100เมตร เค้าไม่รับประกัน Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
I had no idea that the effects had been transfered vertically from his mother.ผมไม่เคยรู้ว่าผลของยาถูกถ่ายทอด โดยตรงจากแม่ของมัน Rise of the Planet of the Apes (2011)
So, if I were to graph that and I had the time as a vertical axis,ดังนั้นถ้าฉันเป็นกราฟที่ และฉันก็มีเวลาที่แกนแนวตั้ง Does Time Really Exist? (2011)
How is that kid even vertical?เด็กนั่นยืนได้ยังไง Meet the New Boss (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
verticalHe drew some vertical lines on the paper.
verticalHe used water colors in short vertical brush-strokes.
verticalKeep away from the vertical cliff!
vertical"Keep away from the vertical cliff!" she shouted.
verticalStrictly speaking, it was not a vertical line.
verticalThat pole is off vertical.
verticalThe cliff is almost vertical.
verticalThe giant plane screamed down in an almost vertical dive.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แนวดิ่ง[N] vertical, Syn. แนวตั้ง, แนวยืน, Ant. แนวนอน, แนวขวาง, แนวระนาบ, Example: ก้อนน้ำพุ่งขึ้นกลางอากาศในแนวดิ่ง, Thai definition: แนวที่ตั้งฉากกับระดับพื้น
แนวตั้ง[N] vertical, Syn. แนวดิ่ง, แนวยืน, Ant. แนวนอน, แนวขวาง, แนวระนาบ, Example: ห้องที่มีลวดลายตามแนวตั้งทำให้เพดานห้องดูสูงขึ้น, Thai definition: แนวที่ตั้งฉากกับระดับพื้น
ดิ่ง[ADV] perpendicularly, See also: vertically, straight, Syn. ตรง, แน่ว, Example: เขาดำดิ่งลงสู่ใต้ผืนน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดิ่ง[adv.] (ding) EN: perpendicularly ; vertically ; straight   FR: perpendiculairement ; verticalement
โด่[v.] (dō) EN: stand erect ; stand high ; stand upright ; stand vertical ; stand gauntly   
มุมตรงข้ามในแนวดิ่ง[n. exp.] (mum trongkhām nai naēoding) EN: vertically opposite angles   
แน่ว[adj.] (naēo) EN: straight ; direct ; unwavering ; vertical   FR: direct
แนวดิ่ง[n.] (naēoding) EN: vertical   FR: verticale [f]
แนวตั้ง[n.] (naēotang) EN: vertical ; column   FR: colonne [f]
แนวยืน[n.] (naēoyeūn) EN: vertical   FR: verticale [f]
ในแนวดิ่ง[X] (nai naēoding) EN: vertical   
ตั้งตรง[adj.] (tang trong) FR: vertical
ตรง[adj.] (trong) EN: straight ; vertical ; upright ; erect   FR: droit ; vertical ; debout

CMU English Pronouncing Dictionary
VERTICAL    V ER1 T IH0 K AH0 L
VERTICALLY    V ER1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vertical    (n) (v @@1 t i k l)
verticals    (n) (v @@1 t i k l z)
vertically    (a) (v @@1 t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufriss {m}vertical section [Add to Longdo]
Gewichtswebstuhl {m}vertical loom [Add to Longdo]
Kardex {m}vertical file [Add to Longdo]
Keilflosse {f} | Keilflossen {pl}vertical tail fin | vertical tail fins [Add to Longdo]
Längsperforation {f}vertical perforation [Add to Longdo]
Längsstreifen {m} | Längsstreifen {pl}vertical stripe | vertical stripes [Add to Longdo]
Lamellenvorhang {m}vertical blinds [Add to Longdo]
Scheitelkreis {m} | Scheitelkreise {pl}vertical circle | vertical circles [Add to Longdo]
Schlitzpass {m}vertical slot [Add to Longdo]
Seitenformat {n}; Zeilenanordnung {f}vertical format [Add to Longdo]
Senkerodiermaschine {f}vertical eroding machine [Add to Longdo]
Senkrechtstarter {m} | Senkrechtstarter {pl}vertical take-off plane; jump jet | vertical take off planes [Add to Longdo]
Steilkartei {f}vertical file [Add to Longdo]
vertikale Ausfallendenvertical dropouts [Add to Longdo]
Sattellast {f}vertical load [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くの字点[くのじてん, kunojiten] (n) (See 踊り字) iteration mark shaped like the hiragana "ku" (used in vertical writing to represent repetition of two or more characters) [Add to Longdo]
バーチカルマーケティング[, ba-chikaruma-keteingu] (n) vertical marketing [Add to Longdo]
ブイトール[, buito-ru] (n) vertical take-of and landing; VTOL [Add to Longdo]
[みぎ, migi] (n) (1) right; right hand side; (2) (See 右に同じ) afore-mentioned (esp. in vertical Japanese writing); foregoing; forgoing; above; (P) [Add to Longdo]
右記[うき, uki] (n) (primarily used in vertical writing) aforementioned (statement); preceding; at right [Add to Longdo]
鉛直[えんちょく, enchoku] (adj-na,n,adj-no) perpendicular; upright; vertical [Add to Longdo]
鉛直圏[えんちょくけん, enchokuken] (n) vertical circle [Add to Longdo]
鉛直線[えんちょくせん, enchokusen] (n) vertical line [Add to Longdo]
鉛直面[えんちょくめん, enchokumen] (n) vertical plane [Add to Longdo]
[よこ, yoko] (n) (1) (See 横になる) horizontal (as opposed to vertical); lying down; (2) (See 首を横に振る) side-to-side (as opposed to front-to-back); width; breadth; (3) side (of a box, etc.); (4) beside; aside; next to; (5) (See 横から口を挟む) unconnected; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纵坐标[zòng zuò biāo, ㄗㄨㄥˋ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ, / ] vertical coordinate; ordinate, #59,020 [Add to Longdo]
垂直线[chuí zhí xiàn, ㄔㄨㄟˊ ㄓˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] vertical line, #91,071 [Add to Longdo]
纵断面[zòng duàn miàn, ㄗㄨㄥˋ ㄉㄨㄢˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] vertical section; longitudinal section, #133,044 [Add to Longdo]
纵剖面[zòng pōu miàn, ㄗㄨㄥˋ ㄆㄡ ㄇㄧㄢˋ, / ] vertical section; longitudinal section, #151,753 [Add to Longdo]
[niè, ㄋㄧㄝˋ, ] vertical divider of a door way, #1,045,397 [Add to Longdo]
垂直和短距起落飞机[chuí zhí hé duǎn jù qǐ luò fēi jī, ㄔㄨㄟˊ ㄓˊ ㄏㄜˊ ㄉㄨㄢˇ ㄐㄩˋ ㄑㄧˇ ㄌㄨㄛˋ ㄈㄟ ㄐㄧ, / ] vertical or short take-off and landing aircraft [Add to Longdo]
垂直搜索[chuí zhí sōu suǒ, ㄔㄨㄟˊ ㄓˊ ㄙㄡ ㄙㄨㄛˇ, ] vertical search; semantic search; top-down search [Add to Longdo]
垂直起落飞机[chuí zhí qǐ luò fēi jī, ㄔㄨㄟˊ ㄓˊ ㄑㄧˇ ㄌㄨㄛˋ ㄈㄟ ㄐㄧ, / ] vertical take-off and landing aircraft [Add to Longdo]
水平轴[shuǐ píng zhóu, ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ ㄓㄡˊ, / ] vertical axis [Add to Longdo]
纵线[zòng xiàn, ㄗㄨㄥˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] vertical line; vertical coordinate line [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
縦軸[じょうじく, joujiku] vertical axis [Add to Longdo]
縦書き[たてがき, tategaki] vertical writing [Add to Longdo]
縦線[たてせん, tatesen] vertical line, bar (e.g. in music) [Add to Longdo]
縦線[たてせん, tatesen] vertical Line (|) [Add to Longdo]
垂直タブ[すいちょくタブ, suichoku tabu] vertical tabulation (VT) [Add to Longdo]
垂直パリティチェック[すいちょくパリティチェック, suichoku pariteichiekku] VRC, Vertical Redundancy Check [Add to Longdo]
垂直磁気記録[すいちょくじききろく, suichokujikikiroku] perpendicular magnetic recording, vertical magnetic recording [Add to Longdo]
垂直冗長検査[すいちょくじょうちょうけんさ, suichokujouchoukensa] Vertical Redundancy Check, VRC [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vertical \Ver"ti*cal\, a. [Cf. F. vertical. See {Vertex}.]
   [1913 Webster]
   1. Of or pertaining to the vertex; situated at the vertex, or
    highest point; directly overhead, or in the zenith;
    perpendicularly above one.
    [1913 Webster]
 
       Charity . . . is the vertical top of all religion.
                          --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Perpendicular to the plane of the horizon; upright; plumb;
    as, a vertical line.
    [1913 Webster]
 
   {Vertical angle} (Astron. & Geod.), an angle measured on a
    vertical circle, called an angle of elevation, or
    altitude, when reckoned from the horizon upward, and of
    depression when downward below the horizon.
 
   {Vertical anthers} (Bot.), such anthers as stand erect at the
    top of the filaments.
 
   {Vertical circle} (Astron.), an azimuth circle. See under
    {Azimuth}.
 
   {Vertical drill}, an upright drill. See under {Upright}.
 
   {Vertical fire} (Mil.), the fire, as of mortars, at high
    angles of elevation.
 
   {Vertical leaves} (Bot.), leaves which present their edges to
    the earth and the sky, and their faces to the horizon, as
    in the Australian species of Eucalyptus.
 
   {Vertical limb}, a graduated arc attached to an instrument,
    as a theodolite, for measuring vertical angles.
 
   {Vertical line}.
    (a) (Dialing) A line perpendicular to the horizon.
    (b) (Conic Sections) A right line drawn on the vertical
      plane, and passing through the vertex of the cone.
    (c) (Surv.) The direction of a plumb line; a line normal
      to the surface of still water.
    (d) (Geom., Drawing, etc.) A line parallel to the sides of
      a page or sheet, in distinction from a horizontal line
      parallel to the top or bottom.
 
   {Vertical plane}.
    (a) (Conic Sections) A plane passing through the vertex of
      a cone, and through its axis.
    (b) (Projections) Any plane which passes through a
      vertical line.
    (c) (Persp.) The plane passing through the point of sight,
      and perpendicular to the ground plane, and also to the
      picture.
 
   {Vertical sash}, a sash sliding up and down. Cf. {French
    sash}, under 3d {Sash}.
 
   {Vertical steam engine}, a steam engine having the crank
    shaft vertically above or below a vertical cylinder.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vertical \Ver"ti*cal\, n.
   1. Vertical position; zenith. [R.]
    [1913 Webster]
 
   2. (Math.) A vertical line, plane, or circle.
    [1913 Webster]
 
   {Prime vertical}, {Prime vertical dial}. See under {Prime},
    a.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vertical
   adj 1: at right angles to the plane of the horizon or a base
       line; "a vertical camera angle"; "the monument consists
       of two vertical pillars supporting a horizontal slab";
       "measure the perpendicular height" [syn: {vertical},
       {perpendicular}] [ant: {horizontal}, {inclined}]
   2: relating to or involving all stages of a business from
     production to distribution
   3: upright in position or posture; "an erect stature"; "erect
     flower stalks"; "for a dog, an erect tail indicates
     aggression"; "a column still vertical amid the ruins"; "he
     sat bolt upright" [syn: {erect}, {vertical}, {upright}] [ant:
     {unerect}]
   4: of or relating to different levels in a hierarchy (as levels
     of social class or income group); "vertical social mobility"
   n 1: something that is oriented vertically
   2: a vertical structural member as a post or stake; "the ball
     sailed between the uprights" [syn: {upright}, {vertical}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 vertical [vɛrtikal]
   vertical
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 vertical
   vertical
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top