Search result for

verse

(131 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -verse-, *verse*
English-Thai: Longdo Dictionary
adverse(adj) ตรงกันข้าม, ในทางลบ, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, ในทิศทางตรงข้าม, S. opposing R. adversely (adv.), adverseness (n.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
verse[N] ร้อยกรอง, See also: โคลงกลอน, บทกวี, คำประพันธ์, Syn. poetry, poem, rhyme, Ant. prose
verse[N] บรรทัดหนึ่งในบทกลอน, Syn. line, stanza, quatrain
verse[VI] แต่งกลอน, See also: แต่งบทกวี, ประพันธ์บทกลอน
verse[VT] แสดงเป็นบทกวี, See also: เขียนเป็นคำประพันธ์
verse[ADJ] เกี่ยวกับบทกวี, See also: เกี่ยวกับคำประพันธ์
versed[ADJ] ซึ่งมีประสบการณ์, See also: เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, Syn. knowledgeable, skilled, Ant. unaware, unknowing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
verse(เวิร์ส) n. โคลง,กลอนฉันท์หรือกาพย์,บทกวี,คำประพันธ์ที่เป็นจังหวะ,รูปแบบบทกวี,ตอนสั้น ๆ ในพระคัมภีร์ไบเบิล. adj. เกี่ยวกับบทกวี. vt. แสดงออกเป็นบทกวี. vi. ทำให้เป็นบทกว', Syn. stanza,poetry
versed(เวิร์สทฺ) adj. มีประสบการณ์,เชี่ยวชาญ,ชำนาญ., Syn. trained,schooled,practiced
adverse(แอดเวอส', แอด' เวอส) adj. ตรงกันข้าม, เป็นปฏิปักษ์, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, หันไปทางแกน, ในทิศทางตรงข้าม. -adverseness n., Syn. opposing, damaging)
averse(อะเวิร์ส') adj. คัดค้าน,ไม่ชอบ,รังเกียจ,ไม่ยินยอม,ไม่สมัครใจ,หันไปด้านตรงกันข้ามกับต้น, Syn. opposed, hostile
chapter and versen. (การอ้าง) ถ้อยคำในบท,หลักฐาน
converse(คันเวิร์ส') {conversed,conversing,converses} vi. สนทนา,คุยกัน. n. (คอน'เวิร์ส) การสนทนา,การคุยกัน,ความตรงกันข้าม,การกลับกัน,คนที่มีนิสัยตรงกันข้าม,ข้อเสนอที่กลับกันกับอีกข้อเสนอหนึ่ง adj. (คันเวิร์ส') ซึ่งตรงกันข้ามซึ่งกลับกัน
diverse(ไดเวิร์ซฺ') adj. หลายอย่าง,หลากหลาย,แตกต่างกัน.
inverse(อินเวิร์ส',อิน'เวิร์ส) adj. กลับกัน,ตรงกันข้าม,กลับหัวกลับหาง,คว่ำ. n. สภาพที่กลับกัน,สิ่งที่กลับกัน,สิ่งที่ตรงกันข้าม., See also: inversely adj., Syn. opposite
inverse textตัวหนังสือเจาะขาวหมายถึงตัวอักษรที่พิมพ์แบบเจาะขาวบนพื้นที่เป็นสีอื่น ส่วนมากจะเป็นสีเข้ม ๆ มักนำมาใช้เมื่อต้องการเน้น เช่น เป็นหัวข้อ มีความหมายเหมือน reverse text
obverse(ออบ'เวอซ) n. ด้านหัวของเหรียญ,ผิวหน้า,ด้านที่เด่นชัด,ด้านตรง,ด้านที่มีผลกระทบ

English-Thai: Nontri Dictionary
verse(n) บทกวี,โคลงกลอน
versed(adj) ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีประสบการณ์
adverse(adj) ตรงข้าม,สวน,เป็นปฏิปักษ์,เป็นผลร้าย
averse(adj) ไม่ถูกใจ,ไม่ชอบใจ,เกลียด,รังเกียจ,ไม่สมัครใจ
converse(adj) กลับกัน,ตรงกันข้าม,แปลง,เปลี่ยน
converse(n) ความตรงกันข้าม,คนที่มีนิสัยตรงกันข้าม
converse(vi) สนทนา,ปฏิสันถาร,ติดต่อ,พูดคุย
conversely(adv) โดยตรงกันข้าม,โดยกลับกัน
diverse(adj) ต่างๆนานา,หลากหลาย,แตกต่างกัน,มากมาย
inverse(adj) ผกผัน,กลับกัน,กลับเพศ,คว่ำ,ตรงกันข้าม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
verseบทร้อยกรอง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
versed cosineเวิร์สโคไซน์ [เขียนแทนด้วย covers] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
versed sineเวิร์สไซน์ [เขียนแทนด้วย vers] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Verse drama, Thaiบทละครร้องไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
John, Chapter 8, Verse 12.จอห์นบทที่ 8 ข้อ 12 The Shawshank Redemption (1994)
Verse 9.วรรคที่เก้า The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
There should be a verse about them.มันจะต้องมีบทกลอนถึงพลุของเขานะ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Verse19พระไตรปิฏก บทที่ 19 Infernal Affairs (2002)
But I always recall this verse of a song by RUI.ฉันนึกถึงเพลงของรูอิเสมอๆ Yomigaeri (2002)
Now, there's a second verse. If you'd Iike to join in the chorus...ยังมีท่อนที่สอง ใครอยากร้องเป็นลูกคู่ก็ได้เลยนะ Bringing Down the House (2003)
It's a phrase from "Jamon" 6, verse 4มันมาจาก "Jamon" 6 บทที่ 4 Oldboy (2003)
However, he did write her some very pretty verses.อย่างไรก็ตาม เขาเขียนกลอนเพราะๆ มาให้เธอหลายบท Pride & Prejudice (2005)
Nothing among formal verse compares to shijo, loved by peopleไม่มีอะไรใน โคลงทั่ว ๆ เทียบเท่า กับ Shijo ผู้คนชอบกันมาก My Girl and I (2005)
Job 38, verse 11.ยอร์ป บทที่38 ข้อที่ 11 The Da Vinci Code (2006)
Okay. We're-We're gonna take it from the second verse.โอเค เราจะเริ่มกันที่ท่อนสอง Just My Luck (2006)
In love, just like I sung one of them songs a while ago and I put a verse in there saying that love hide all fault and make you do things you don't wanna do.มีความรัก \\เหมือนกับฉันเคยร้องเพลงพวกเขา ขณะที่ และฉันใส่โคลงใน \\ความรักที่ซ่อนความผิดพลาดทั้งหมด และทำให้คนทำสิ่งต่างๆ\\ที่ไม่ต้องการทำ. Black Snake Moan (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
verseA collection of her verse has just been published.
verseAs may be expected of an expert, he's well versed in the field.
verseDr. Faust was well versed in alchemy.
verseGive me chapter and verse.
verseHe gave me chapter and verse on how bears pass the winter.
verseHe is well versed in foreign affairs.
verseHe is well versed in geometry.
verseHe wrote several plays in verse.
verseThat politician is well versed in internal and external conditions.
verseWe'll sing that song, omitting the last two verses.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำกลอน[N] poem, See also: verse, poetry, rhyme, Syn. คำประพันธ์, กลอน, บทกวี, ร้อยกรอง, Example: เขามักนิยมหนังสือที่แต่งเป็นคำกลอนเพราะมีสัมผัสคล้องจอง, Count unit: บท, Thai definition: คำประพันธ์ที่มีสัมผัสคล้องจองกัน
คำโคลง[N] verse, See also: poem, poetry, rhyme, Example: เขาขมวดท้ายคำปราศรัยของเขาด้วยคำโคลงที่เพราะมาก
คำประพันธ์[N] verse, See also: poetry, rhyme, poem, Syn. โคลง, ฉันท์, กาพย์, กลอน, Example: การเล่าเรื่องด้วยคำประพันธ์อาจไม่ทันใจและขัดความรู้สึกของคนสมัยปัจจุบัน, Count unit: บท
ร้อยกรอง[N] verse, See also: poem, poetry, Syn. คำประพันธ์, Example: วรรณกรรมของยุโรปเองก็นิยมใช้ร้อยกรอง ก่อนหันมานิยมใช้การประพันธ์แบบร้อยแก้ว, Thai definition: ถ้อยคำที่เรียบเรียงให้เป็นระเบียบตามฉันทลักษณ์
สักวา[N] form of poetry, See also: verse form, Example: ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีการเล่นเพลงเรือ สักวา, Count unit: บท, Thai definition: ชื่อกลอนแบบหนึ่ง บทหนึ่งมี 4 คำกลอน ขึ้นต้นด้วยคำสักวา และลงท้ายด้วยคำว่า เอย
กลอน[N] verse, See also: poem, poetry, Syn. กวีนิพนธ์, ร้อยกรอง, Example: ในสมัยก่อนพ่อแม่ไม่อยากให้ลูกผู้หญิงรู้หนังสือเพราะกลัวจะเล่นเพลงยาวแต่งกลอนโต้ตอบกับผู้ชาย, Count unit: คำ, บท, Thai definition: คำประพันธ์ซึ่งแต่เดิมเรียกคำเรียงที่มีสัมผัสทั่วไป จะเป็นโคลง ฉันท์ หรือ กาพย์ ก็ตาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอากลับกัน[v. exp.] (ao klapkan) FR: intervertir ; inverser
บ้าจี้[adj.] (bājī) EN: ticklish ; oversensitive to tickles   FR: très chatouilleux
บาท[n.] (bāt) EN: line of verse ; canto ; stanza   FR: strophe [f] ; couplet [m]
บีบน้ำตา[v. exp.] (bīp nāmtā) EN: force out tears ; weep crocodile tears ; squeeze a tear   FR: se forcer à pleurer ; verser des larmes de crocodile
บท[n.] (bot) EN: [classifier : lessons; songs; poems; verses; stanzas; chapters]   FR: [classificateur : leçons ; chapitres ; versets ; chansons ; couplets]
บทกวี[n.] (botkawī) EN: poetry ; poem ; verse   FR: poésie [f] ; poème [m]
ฉบัง[n.] (chabang) EN: verse (with 16 syllables per line)   FR: vers (composés de 16 syllabes par ligne) [mpl]
ฉันท์[n.] (chan) EN: verse ; poem   FR: verset [m]
เดินข้ามไป[v. exp.] (doēn khām pai) FR: traverser
เอกภพ[n.] (ēkkaphop) EN: Universe   FR: Univers [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VERSE    V ER1 S
VERSED    V ER1 S T
VERSER    V ER1 S ER0
VERSES    V ER1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
verse    (n) (v @@1 s)
versed    (j) (v @@1 s t)
verses    (n) (v @@1 s i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
aus Versehenโดยการไม่ได้สังเกต, โดยการมองข้ามไป, ด้วยความเผลอเรอ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bibelspruch {m} | Bibelsprüche {pl}verse from the Bible | verses from the Bible [Add to Longdo]
Vers {m} | Verse {pl} | einige Verse schreiben | in Versformverse | verses | to write some verse | written in verse [Add to Longdo]
Versehen {n} | aus Versehen; versehentlich | kleines Versehenoversight | by mistake | slip-up [Add to Longdo]
Verselbstständigung {f} der Kinderchildren's becoming independent [Add to Longdo]
Versemacher {m}rhymester [Add to Longdo]
Versenden von Spam (Missbrauch des Internet)spamming [Add to Longdo]
Versendung {f}shipping [Add to Longdo]
Versengen {n}singe [Add to Longdo]
Versenkung {f} | Versenkungen {pl}sinking | sinkings [Add to Longdo]
Versetzung {f} (eines Halbleiters)dislocation [Add to Longdo]
Versetzung {f} (nach)inclusion (in) [Add to Longdo]
Versetzung {f}; Abkommandierung {f}posting [Add to Longdo]
Versetzung {f} | Versetzungen {pl}shifting | shiftings [Add to Longdo]
Verseuchung {f} | Verseuchungen {pl}contamination | contaminations [Add to Longdo]
versenkbarflush [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あべこべ[, abekobe] (adj-na,n) (on-mim) contrary; opposite; inverse; (P) [Add to Longdo]
いじいじ[, ijiiji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) reserved; timid; servile; (2) unable to be honest; perverse [Add to Longdo]
いじける[, ijikeru] (v1,vi) (1) to grow timid (e.g. from an inferiority complex); to lose one's nerve; (2) to become perverse; to become contrary [Add to Longdo]
てんでんばらばら;てんでばらばら[, tendenbarabara ; tendebarabara] (adj-na) (1) various; diverse; divergent; (2) according to one's own wishes [Add to Longdo]
ねた(P);ネタ[, neta (P); neta] (n) (1) (from たね, kana reversed) (See 種・たね) material; joke material; contents; proof; (2) topping of nigiri sushi; (P) [Add to Longdo]
ぱいおつ;パイオツ[, paiotsu ; paiotsu] (n) (X) (col) tits (trendy inverse of oppai) [Add to Longdo]
ひっくり返す;引っくり返す;引っ繰り返す;引繰り返す(io)[ひっくりかえす;ひっくりがえす, hikkurikaesu ; hikkurigaesu] (v5s,vt) (1) to turn over; to turn upside down; to turn up; to turn inside out; to turn out; (2) to knock over; to tip over; (3) to overturn (e.g. a decision); to upset; to reverse [Add to Longdo]
へそ曲がり;へそ曲り;臍曲がり;臍曲り[へそまがり, hesomagari] (n,adj-na,adj-no) perverseness; devil's advocate [Add to Longdo]
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising [Add to Longdo]
[, wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七言律诗[qī yán lǜ shī, ㄑㄧ ㄧㄢˊ ㄌㄩˋ ㄕ, / ] verse form consisting of 8 lines of 7 syllables, with rhyme on alternate lines; abbr. to 七律 [Add to Longdo]
反诗[fǎn shī, ㄈㄢˇ ㄕ, / ] verse criticizing officials; satirical verse [Add to Longdo]
散曲[sǎn qǔ, ㄙㄢˇ ㄑㄩˇ, ] verse or song form from Yuan, Ming and Qing [Add to Longdo]
诗句[shī jù, ㄕ ㄐㄩˋ, / ] verse [Add to Longdo]
诗稿[shī gǎo, ㄕ ㄍㄠˇ, 稿 / 稿] verse manuscript [Add to Longdo]
诗词[shī cí, ㄕ ㄘˊ, / ] verse [Add to Longdo]
韵文[yùn wén, ㄩㄣˋ ㄨㄣˊ, / ] verse [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ポストフィックス表記法[ポストフィックスひょうきほう, posutofikkusu hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
リバースエンジニアリング[りばーすえんじにありんぐ, riba-suenjiniaringu] reverse engineering [Add to Longdo]
リバース表示[リバースひょうじ, riba-su hyouji] reverse video [Add to Longdo]
逆クリッピング[ぎゃくくりっぴんぐ, gyakukurippingu] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]
逆ポーランド式[ぎゃくポーランドしき, gyaku po-rando shiki] reverse Polish notation, RPN [Add to Longdo]
逆ポーランド表記式計算器[ぎゃくポーランドひょうきしきけいさんき, gyaku po-rando hyoukishikikeisanki] calculator with postfix notation logic, calculator with suffix notation logic, calculator with reverse-Polish notation logic [Add to Longdo]
逆ポーランド表記法[ぎゃくポーランドひょうきほう, gyaku po-rando hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
逆高速フーリエ変換[ぎゃくこうそくフーリエへんかん, gyakukousoku fu-rie henkan] inverse fast Fourier transform [Add to Longdo]
逆切り落し[ぎゃくきりおとし, gyakukiriotoshi] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]
後置表記法[こうちひょうきほう, kouchihyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
及第点[きゅうだいてん, kyuudaiten] Versetzungszensur [Add to Longdo]
沈める[しずめる, shizumeru] versenken [Add to Longdo]
焦げる[こげる, kogeru] versengt_werden [Add to Longdo]
見逃す[みのがす, minogasu] versehentlich_uebersehen, bewusst_uebersehen [Add to Longdo]
転任[てんにん, tennin] Versetzung [Add to Longdo]
転勤[てんきん, tenkin] Versetzung [Add to Longdo]
進級[しんきゅう, shinkyuu] Versetzung, Befoerderung [Add to Longdo]
韻文[いんぶん, inbun] Verse, Poesie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Verse \Verse\ (v[~e]rs), n. [OE. vers, AS. fers, L. versus a
   line in writing, and, in poetry, a verse, from vertere,
   versum, to turn, to turn round; akin to E. worth to become:
   cf. F. vers. See {Worth} to become, and cf. {Advertise},
   {Averse}, {Controversy}, {Convert}, {Divers}, {Invert},
   {Obverse}, {Prose}, {Suzerain}, {Vortex}.]
   1. A line consisting of a certain number of metrical feet
    (see {Foot}, n., 9) disposed according to metrical rules.
    [1913 Webster]
 
   Note: Verses are of various kinds, as {hexameter},
      {pentameter}, {tetrameter}, etc., according to the
      number of feet in each. A verse of twelve syllables is
      called an {Alexandrine}. Two or more verses form a
      stanza or strophe.
      [1913 Webster]
 
   2. Metrical arrangement and language; that which is composed
    in metrical form; versification; poetry.
    [1913 Webster]
 
       Such prompt eloquence
       Flowed from their lips in prose or numerous verse.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Virtue was taught in verse.      --Prior.
    [1913 Webster]
 
       Verse embalms virtue.         --Donne.
    [1913 Webster]
 
   3. A short division of any composition. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) A stanza; a stave; as, a hymn of four verses.
      [1913 Webster]
 
   Note: Although this use of verse is common, it is
      objectionable, because not always distinguishable from
      the stricter use in the sense of a line.
      [1913 Webster]
    (b) (Script.) One of the short divisions of the chapters
      in the Old and New Testaments.
      [1913 Webster]
 
   Note: The author of the division of the Old Testament into
      verses is not ascertained. The New Testament was
      divided into verses by Robert Stephens [or Estienne], a
      French printer. This arrangement appeared for the first
      time in an edition printed at Geneva, in 1551.
      [1913 Webster]
    (c) (Mus.) A portion of an anthem to be performed by a
      single voice to each part.
      [1913 Webster]
 
   4. A piece of poetry. "This verse be thine." --Pope.
    [1913 Webster]
 
   {Blank verse}, poetry in which the lines do not end in
    rhymes.
 
   {Heroic verse}. See under {Heroic}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Verse \Verse\, v. t. [imp. & p. p. {Versed} (v[~e]rst); p. pr. &
   vb. n. {Versing}.]
   To tell in verse, or poetry. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Playing on pipes of corn and versing love. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Verse \Verse\, v. i.
   To make verses; to versify. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      It is not rhyming and versing that maketh a poet. --Sir
                          P. Sidney.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 verse
   n 1: literature in metrical form [syn: {poetry}, {poesy},
      {verse}]
   2: a piece of poetry [syn: {verse}, {rhyme}]
   3: a line of metrical text [syn: {verse}, {verse line}]
   v 1: compose verses or put into verse; "He versified the ancient
      saga" [syn: {verse}, {versify}, {poetize}, {poetise}]
   2: familiarize through thorough study or experience; "She versed
     herself in Roman archeology"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top