Search result for

versatile

(36 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -versatile-, *versatile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
versatile[ADJ] ซึ่งมีประโยชน์หลายอย่าง, See also: ซึ่งสามารถปรับตัวได้ง่าย, ซึ่งมีความสามารถรอบตัว, อเนกประสงค์, Syn. all-round, adaptable, skillful, Ant. awkward, unchanging, unadaptable
versatilely[ADV] อย่างมีประโยชน์หลายอย่าง
versatileness[N] การมีประโยชน์หลายอย่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
versatile(เวอ'ซะไทลฺ,-ทิล) adj. มีประโยชน์หลายอย่าง,สามารถปรับตัวได้ง่าย,มีความสามารถรอบตัว,อเนกประสงค์, (พืช) อยู่ตรงกลางที่สามารถหันไปรอบด้าน., See also: versatility n. versatilely adv., Syn. practical,useful,gifted,resourceful

English-Thai: Nontri Dictionary
versatile(adj) เก่งหลายอย่าง,อเนกประสงค์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
versatileติดกลาง [อับเรณู] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
versatile (adj ) เป็นได้ทั้งผู้กระทำ และผู้ถูกกระทำ, การมีเพศสัมพันธ์ของชายรักชาย หรือหญิงรักหญิง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm versatile.ฉันทำได้ทุกอย่าง Chuck Versus the Suburbs (2009)
It's one of my many talents. I'm very versatile,หนึ่งในความสามารถของหนู Mattress (2009)
It's versatile.มันมีประโยชน์เยอะ Dirty Harry (2009)
- It's versatile.- มันหลากหลาย Inception (2010)
How many times do we gotta go through this? You being a jock and being in this Glee Club does not make you versatile.ทั้งเล่นกีฬา-ร้องเพลง ไม่ใช่เก่งรอบด้าน แตทำให้นายเป็น เสือไบ Theatricality (2010)
It's a pretty versatile living space.มันเป็นที่ๆค่อนข้างมีประโยชน์เยอะจัง Petty in Pink (2011)
This is not fast, if I am honest, but it is versatile. It is going there.ให้พูดตรงๆคันนี้มันไม่เร็ว แต่มันสารพัดประโยชน์ มันพาคุณ Episode #18.4 (2012)
The last components of our one versatile ship in orbit, the Endurance.เอ็นดูแรนซ์ ยานสำรวจครั้งสุดท้ายของเรา Interstellar (2014)
- The most versatile substance on the planet, and they used it to make a Frisbee.มองแค่ผิวเปลือก ไม่คิดจะ... เจาะลึกลงไป Avengers: Age of Ultron (2015)
With the theme song from her last movie, "l Have Nothing," still big on the charts it looks like the versatile actress/singer could soon end up actually having everything.และขณะนี้เพลง"ไอแฮฟนัธติ้ง" ..ก็กำลังดังเป็นพลุแตก บอกได้เลยว่า เธอจะได้ทั้งเงินทั้งกล่อง The Bodyguard (1992)
You did lose a lot of versatile solutions for modern living.นั่นแหละ ขอบคุณ Fight Club (1999)
Oh, versatile. How about you, son?โอ้ เก่งรอบด้าน แล้วเธอหละ High School Musical 2 (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลับกลอก[adj.] (klapkløk) EN: unreliable ; undependable ; changeable ; unstable   FR: versatile ; changeant ; instable
โลเล[adj.] (lōlē) EN: indecisive ; uncertain ; changeable ; vacillating ; fickle ; hesitant   FR: lunatique ; changeant ; indécis ; inconstant ; versatile ; capricieux

CMU English Pronouncing Dictionary
VERSATILE    V ER1 S AH0 T AH0 L
VERSATILE    V ER0 S AH0 T AY1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
versatile    (j) (v @@1 s @ t ai l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
DVD[ディーブイディー, dei-buidei-] (n) digital versatile disc; DVD [Add to Longdo]
DVD−R;DVDR[ディーブイディーアール, dei-buidei-a-ru] (n) DVD-R (digital versatile disc recordable) [Add to Longdo]
DVDビデオ[ディーブイディービデオ, dei-buidei-bideo] (n) Digital Versatile Disc video; DVD video [Add to Longdo]
HDDVD;HD・DVD[エッチディーディーブイディー(HDDVD);エッチディー・ディーブイディー(HD・DVD), ecchidei-dei-buidei-( HDDVD ); ecchidei-. dei-buidei-( HD.DVD )] (n) high-definition digital versatile disc (HD DVD, high-definition DVD) [Add to Longdo]
円転滑脱[えんてんかつだつ, entenkatsudatsu] (adj-na) (1) suave; tactful; smooth; (2) versatile; adaptable [Add to Longdo]
可変性[かへんせい, kahensei] (adj-na) versatile [Add to Longdo]
滑脱[かつだつ, katsudatsu] (adj-na) adaptable; flexible; versatile; unfixed [Add to Longdo]
多角[たかく, takaku] (n,adj-no) many-sided; versatile; polygonal; diversified; (P) [Add to Longdo]
多芸性[たげいせい, tageisei] (n) versatile [Add to Longdo]
多芸多才[たげいたさい, tageitasai] (n,adj-na,adj-no) versatile; multi-talented [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Versatile \Ver"sa*tile\, a. [L. versatilis, fr. versare to turn
   around, v. freq. of vertere: cf. F. versatile. See {Verse}.]
   1. Capable of being turned round. --Harte.
    [1913 Webster]
 
   2. Liable to be turned in opinion; changeable; variable;
    unsteady; inconstant; as, a versatile disposition.
    [1913 Webster]
 
   3. Turning with ease from one thing to another; readily
    applied to a new task, or to various subjects; many-sided;
    as, versatile genius; a versatile politician.
    [1913 Webster]
 
       Conspicuous among the youths of high promise . . .
       was the quick and versatile [Charles] Montagu.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. (Nat. Hist.) Capable of turning; freely movable; as, a
    versatile anther, which is fixed at one point to the
    filament, and hence is very easily turned around; a
    versatile toe of a bird.
    [1913 Webster] -- {Ver"sa*tile*ly}, adv. -- --
    {Ver"sa*tile*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 versatile
   adj 1: having great diversity or variety; "his various
       achievements are impressive"; "his vast and versatile
       erudition" [syn: {versatile}, {various}]
   2: changeable or inconstant; "versatile moods"
   3: competent in many areas and able to turn with ease from one
     thing to another; "a versatile writer"
   4: able to move freely in all directions; "an owl's versatile
     toe can move backward and forward"; "an insect's versatile
     antennae can move up and down or laterally"; "a versatile
     anther of a flower moves freely in the wind"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top