หรือคุณหมายถึง verboseneß?
Search result for

verboseness

(9 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -verboseness-, *verboseness*, verbosenes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา verboseness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *verboseness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
verboseness[N] การใช้ถ้อยคำมากเกินไป, Syn. loquacity, grarrulity

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
verboseness    (n) (v @@1 b ou1 s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschwafel {n}verbosity; verboseness [Add to Longdo]
Weitschweifigkeit {f}; Langatmigkeit {f}verbosity; verboseness [Add to Longdo]
Wortschwall {m}; Wortfülle {f}verbosity; verboseness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Verbose \Ver*bose"\, a. [L. verbosus, from verbum a word. See
   {Verb}.]
   Abounding in words; using or containing more words than are
   necessary; tedious by a multiplicity of words; prolix; wordy;
   as, a verbose speaker; a verbose argument.
   [1913 Webster]
 
      Too verbose in their way of speaking.  --Ayliffe.
   [1913 Webster] -- {Ver*bose"ly}, adv. -- {Ver*bose"ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 verboseness
   n 1: an expressive style that uses excessive or empty words
      [syn: {verboseness}, {verbosity}] [ant: {terseness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top