Search result for

venal

(29 entries)
(0.8957 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -venal-, *venal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
venal    [ADJ] ซึ่งติดสินบนได้, See also: เกี่ยวกับการให้สินบน, Syn. corruptible, bribable, dishonest, purchasable, Ant. incorruptible, honorable
venal    [ADJ] ซึ่งเป็นบาป, See also: ชั่วร้าย, Syn. sinful, evil, immoral, Ant. moral, pious, pure
venally    [ADV] อย่างไม่ซื่อสัตย์, See also: อย่างละโมบ, โดยรับสินบน
venality    [N] การรับสินบน, See also: การติดสินบน, การให้เงินใต้โต๊ะ, Syn. corruption, mercenary, dishonorable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
venal(วี'เนิล) adj. เกี่ยวกับการให้สินบน,กินสินบน,เอาสินบน,ซื้อได้ด้วยสินบน., See also: venality n.

English-Thai: Nontri Dictionary
venal(adj) รับสินบน,เลวทราม,ซึ่งเห็นแก่เงิน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition.อย่างไรก็ตาม บัดนี้ความโกรธเกรี้ยว ได้หายไป คงเหลือไว้แต่ความเบิกบาน ...และสาบานที่จะปราบปราม ความเลวทราม ฉ้อฉล ที่คุกคาม... ...รวมทั้งการเพิกเฉยต่อสิ่งเลวร้าย และการแย่งชิงอย่างไร้ศีลธรรม. V for Vendetta (2005)
Viagra! Virgin! Venal!ไวอากร้า เวอร์จิ้น วีน่า วาจะบอนด์ วาจิน่า (ยาปลุกเซ็กส์ พรหมจรรย์ หน้าเงิน หัวขโมย ช่องคลอด) Charlie Bartlett (2007)
From what I see, most of it is corrupt, venal and vile.ผมเห็นว่า คนส่วนใหญ่ล้วนทุจริต กินสินบน และเลวทรามทั้งนั้น The Bank Job (2008)
They're sleeping with a carefully calculated set of venal choices.แต่พวกเธอกำลังนอนกับ ตัวเลือกสมบัติอันโอชะต่างหาก The Ugly Truth (2009)
Well, I will not be judged by a kangaroo court of venal politicians.ผมจะไม่ให้พวกกินเมืองมาตั้งศาลกระโหลกกะลาตัดสินผม Public Enemies (2009)
Regarded in his time as petty, corrupt and venal, he actually always had the best interests of his people in mind.ให้เวลาเล็กน้อยกับ การฉ้อโกงกับการติดสินบน เขาจะนึกถึงประชาชนของเขาอยู่เสมอ The Substitute (2010)
I want you to know I try very hard to be patient with venal shitheads like you... but I can only do it so long.ผมต้องการให้คุณรู้ไว้ ว่าผมจะพยายามอย่างหนัก แสร้งเป็นผุ้ป่วยเพื่อรับสินบน เหมือนกับคุณ แต่ผมจะทำให้นานกว่านั้น Uh... Oh... Ah... (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กินกริบ[v.] (kinkrip) EN: corrupt ; be venal ; embezzle   
กล้วยพัด [n. exp.] (klūay phat) EN: Traveller's- tree   FR: arbre du voyageur [m] ; ravenala [m]
ทุจริต[adj.] (thutjarit) EN: dishonest ; fraudulent ; crooked ; venal ; underhand = underhanded (Am.)   FR: malhonnête ; déloyal

CMU English Pronouncing Dictionary
VENAL    V IY1 N AH0 L
VENALUM    V EH1 N AH0 L AH0 M
VENALITY    V AH0 N AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
venal    (j) (v ii1 n @ l)
venally    (a) (v ii1 n @ l ii)
venality    (n) (v i1 n a1 l i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
算盤ずく;算盤尽く;算盤づく;算盤尽(io)[そろばんずく(算盤ずく;算盤尽く;算盤尽);そろばんづく(算盤尽く;算盤づく;算盤尽), sorobanzuku ( soroban zuku ; soroban kotogotoku ; soroban jin ); sorobanduku ( soro] (adj-no,n) (uk) mercenary; calculative; greedy; commercial-minded; venal [Add to Longdo]
扇芭蕉[おうぎばしょう;オウギバショウ, ougibashou ; ougibashou] (n) (uk) (See 旅人の木) traveller's tree (Ravenala madagascariensis); traveller's palm [Add to Longdo]
旅人の木[たびびとのき;タビビトノキ, tabibitonoki ; tabibitonoki] (n) (uk) traveller's tree (Ravenala madagascariensis); traveller's palm [Add to Longdo]
旅人木[りょじんぼく, ryojinboku] (n) (See 旅人の木) traveller's tree (Ravenala madagascariensis); traveller's palm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Venal \Ve"nal\ (v[=e]"nal), a. [L. vena a vein.]
   Of or pertaining to veins; venous; as, venal blood. [R.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Venal \Ve"nal\, a. [L. venalis, from venus sale; akin to Gr.
   'w^nos price, Skr. vasna: cf. F. v['e]nal.]
   Capable of being bought or obtained for money or other
   valuable consideration; made matter of trade or barter; held
   for sale; salable; mercenary; purchasable; hireling; as,
   venal services. " Paid court to venal beauties." --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
      The venal cry and prepared vote of a passive senate.
                          --Burke.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Mercenary; hireling; vendible.
 
   Usage: {Venal}, {Mercenary}. One is mercenary who is either
      actually a hireling (as, mercenary soldiers, a
      mercenary judge, etc.), or is governed by a sordid
      love of gain; hence, we speak of mercenary motives, a
      mercenary marriage, etc. Venal goes further, and
      supposes either an actual purchase, or a readiness to
      be purchased, which places a person or thing wholly in
      the power of the purchaser; as, a venal press. Brissot
      played ingeniously on the latter word in his
      celebrated saying, " My pen is venal that it may not
      be mercenary," meaning that he wrote books, and sold
      them to the publishers, in order to avoid the
      necessity of being the hireling of any political
      party.
      [1913 Webster]
 
         Thus needy wits a vile revenue made,
         And verse became a mercenary trade. --Dryden.
      [1913 Webster]
 
         This verse be thine, my friend, nor thou refuse
         This, from no venal or ungrateful muse. --Pope.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 venal
   adj 1: capable of being corrupted; "corruptible judges";
       "dishonest politicians"; "a purchasable senator"; "a
       venal police officer" [syn: {corruptible}, {bribable},
       {dishonest}, {purchasable}, {venal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top