Search result for

vary

(73 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vary-, *vary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vary[VI] ปรวนแปร, See also: แปรปรวน, ผันแปร, แตกต่าง, Syn. alter, change, differ, fluctuate, Ant. fixed, mootonous
vary[VT] เปลี่ยนแปลง, See also: ทำให้แตกต่าง, ทำให้แปรปรวน, ทำให้หลากหลาย, Syn. alter, change, diverge, Ant. retain, stabilize
vary in[PHRV] แตกต่างกันในเรื่อง
vary from[PHRV] เปลี่ยนแปลงจาก, See also: ผันแปรจาก, Syn. range from, run from
vary with[PHRV] แตกต่างกันเนื่องจาก/เพราะ
vary between[PHRV] เปลี่ยนแปลงระหว่าง, See also: ผันผวนระหว่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vary(แว'รี) vt.,vi. เปลี่ยนแปลง,แปรปรวน,ผันแปร,ผันผวน,ขึ้น ๆ ลง ๆ, See also: varier n. varingly adv., Syn. modify,change,alter
ovary(โอ'วะรี) n. รังไข่

English-Thai: Nontri Dictionary
vary(vi) แปรปรวน,ผันผวน,ผันแปร,แตกต่าง,เปลี่ยนแปลง
ovary(n) รังไข่
salivary(adj) ทำน้ำลาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
varyแปรผัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Scans and X-rays vary widely.สแกนและเอ็กซ์เรย์ ก็กว้างเกินไป Last Resort (2008)
Sven uses varying pressure. That's what foreign boys do.สเวนใช้แรงไม่เท่ากัน นั่นแหละที่พวกผู้ชายต่างชาติทำ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
And he did that varying pressure Rosie says foreign boys do, and then said, "I have to sort some things out. "เขาให้ความรู้สึกที่แปลกใหม่ โรซี่บอกไว้ว่าชาวต่างชาติเป็นอย่างงั้น และเขาก็บอกว่า จะไปจัดการอะไรบางอย่าง Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Don't cluster, ladies. Vary the colors.อย่ามัวแต่จับกลุ่มคุยกันสาว ๆ แยกสีดอกไม้ด้วยซิ Rose's Turn (2009)
The time it takes for symptoms to emerge will vary,เวลาจะทำให้มันแสดงอาการออกมาอย่างปรวนแปร Time (2009)
Renfield's syndrome is usually accompanied by varying levels of schizophrenia.โรคที่แฝงมาโดยปกติจะเกิดขึ้นกับ ผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีหลายระดับ ...................................... The Performer (2009)
At varying rates.ในระดับที่หลากหลาย The Uncanny Valley (2010)
Varying degrees of force may suggest that someone tried to stab the victim in the face with a narrow, sharp object.ระดับแรงที่แตกต่างกัน อาจบอกได้ว่ามีคนพยายามที่จะแทงที่หน้าของเหยื่อ ด้วยวัตถุที่เล็กและคม The Predator in the Pool (2010)
But vary it so the stagger doesn't look like a pattern.ย่องให้แตกต่างหน่อย เหมือนไม่ใช่แบบแผน Foreign Exchange (2010)
The resurrection times vary wildly.การฟื้นคืนชีพ แต่ละครั้งใช้เวลาแตกต่างกันไป TS-19 (2010)
Well, they vary two to three grains, but not 17.อืม เป็นไปได้ 2-3 เกรน แต่ไม่ใช่ 17 Fallen (2010)
I can speed time up, slow it down, varying degrees of levitation.และก็สามารถสั่งเวลาให้เดินเร็วหรือช้า ควบคุมการลอยตัวได้หลายระดับ คือทุกอย่างมันดูไม่น่าเชื่อ The Sorcerer's Apprentice (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
varyOpinions vary from person to person.
varyWages vary in relation to age of the worker.
varyCountries vary in customs and habits.
varyPrices vary with each store, so do your shopping wisely.
varyManners and customs vary greatly from country to country.
varyDo not vary your plan so often.
varyOpinions vary on this point.
varyMusic preferences vary from person to person.
varyThese shoes vary in size, but not in shape.
varyTheir views vary on the subject.
varyTastes in music vary from person to person.
varyWages vary in relation to the age of the worker.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปลี่ยน[V] vary, See also: alter, vary, transform, change, Syn. เปลี่ยนแปลง, แปลง, , Ant. คงสภาพ, คงที่, Example: ร่างกายจะเปลี่ยนโปรตีนส่วนเกินให้เป็นไขมัน, Thai definition: เอาสิ่งหนึ่งเข้าแทนอีกสิ่งหนึ่ง
แปรปรวน[V] vary, See also: change, fluctuate, transform, alter, Syn. ปรวนแปร, ผันแปร, เปลี่ยน, แปลง, กลับกลาย, Ant. คงที่, Example: ปรากฏการณ์ เอลนิ-โน ทำให้อากาศแปรปรวนไปทั้งโลก, Thai definition: เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
แปรผัน[V] change, See also: vary, fluctuate, modify, alter, Syn. เปลี่ยน, เปลี่ยนแปลง, ผันแปร, ผัน, แปรเปลี่ยน, Ant. คงที่, Example: สมาชิกสภาเทศบาลจะมีจำนวนแปรผันตามประเภทของเทศบาล, Thai definition: เปลี่ยนกลายไปจากลักษณะหรือภาวะเดิมตามปัจจัยที่เป็นตัวกำหนด
ผันอักษร[V] vary the tone in pronouncing words or letters according to the rules of grammar, See also: conjugate, decline, Example: นักเรียนกำลังหัดผันอักษร, Thai definition: เปลี่ยนเสียงพยัญชนะให้สูงต่ำไปตามวรรณยุกต์
ยักกระสาย[V] change, See also: vary, alter, modify, alternate, switch, Syn. ยักน้ำกระสาย, สับเปลี่ยน, เปลี่ยนแปลง, Example: พอจนแต้มเข้าเขาก็ยักกระสายไปพูดเรื่องอื่น
ยักกระสาย[V] change, See also: vary, alter, modify, alternate, switch, Syn. ยักน้ำกระสาย, สับเปลี่ยน, เปลี่ยนแปลง, Example: พอจนแต้มเข้าเขาก็ยักกระสายไปพูดเรื่องอื่น
ปริวรรต[V] change, See also: vary, alter, transliterate, transfer, Syn. เปลี่ยนแปลง, เปลี่ยนไป, แปรไป, Example: มีผู้กล่าวกันว่าในสมัยท่านจอมพลป.เป็นนายกรัฐมนตรีได้ปริวรรตภาษาและอักษรไทยตามแบบรัฐนิยมของท่านผู้นำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลิลิต[n.] (lilit) EN: kind of Thai stanza or verse composed of varying types of poetic feet   
ผิดแผก[v.] (phitphaēk) EN: differ (from) ; be different ; be unlike ; be dissimilar ; vary ; deviate   
พลิกผัน[v.] (phlikphan) EN: change ; alter ; vary ; shift   
เปลี่ยน[v.] (plīen) EN: change ; alter ; vary ; fluctuate ; transform ; convert ; exchange   FR: changer ; transformer ; convertir ; altérer
เปลี่ยนแปลง[v.] (plīenplaēng) EN: change ; transform ; vary ; alter ; turn into ; transform into ; convert ; modify ; reform ; adapt ; become ; reorganize ; restyle ; exchange   FR: changer ; modifier ; transformer ; dégrader
แปร[v.] (praē) EN: change ; be dynamic ; alter ; modify ; amend ; convert ; transform ; transmute ; distort ; interpret ; vary ; revise ; correct ; shift ; turn into ; become   FR: changer ; se modifier ; se transformer ; varier
แปรผัน[v.] (praēphan) EN: change ; vary ; fluctuate ; modify ; alter   FR: se transformer ; changer
แปรปรวน[v.] (praēprūan) EN: vary ; change ; fluctuate ; transform ; alter   FR: varier ; fluctuer ; changer
ปรับเปลี่ยน[v.] (prapplīen) EN: change ; alter ; convert ; vary ; transform ; adjust   
รังไข่[n.] (rangkhai) EN: ovary   FR: ovaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VARY    V EH1 R IY0
VARYING    V EH1 R IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vary    (v) (v e@1 r ii)
varying    (v) (v e@1 r i i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネームヴァリュー[, ne-muvaryu-] (n) name-value [Add to Longdo]
異なる(P);異る(io)[ことなる, kotonaru] (v5r,vi) to differ; to vary; to disagree; (P) [Add to Longdo]
違う[ちがう, chigau] (v5u,vi) (1) to differ (from); to vary; (2) to not be in the usual condition; (3) to not match the correct (answer, etc.); (4) (See 話が違う) to be different from promised; (P) [Add to Longdo]
果皮[かひ, kahi] (n,adj-no) (1) pericarp (ripened ovary wall forming part of a fruit); (2) skin (of a fruit); peel; rind [Add to Longdo]
学生会[がくせいかい, gakuseikai] (n) student council (details vary widely but a body of students that takes part in overseeing student behaviour or student activities) [Add to Longdo]
緩急自在[かんきゅうじざい, kankyuujizai] (n,adj-na) varying the tempo or speed (of something) at will [Add to Longdo]
子房[しぼう, shibou] (n) ovary (of plants) [Add to Longdo]
真果[しんか, shinka] (n) (See 偽果) true fruit (i.e. one that forms from the ovary only) [Add to Longdo]
多嚢胞性卵巣症候群[たのうほうせいらんそうしょうこうぐん, tanouhouseiransoushoukougun] (n) polycystic-ovary syndrome [Add to Longdo]
唾液腺[だえきせん, daekisen] (n) salivary gland [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不一[bù yī, ㄅㄨˋ ㄧ, ] vary; differ, #6,869 [Add to Longdo]
因人而异[yīn rén ér yì, ㄖㄣˊ ㄦˊ ㄧˋ, / ] varying from person to person (成语 saw); different for each individual, #28,543 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vary \Va"ry\, v. t. [imp. & p. p. {Varied}; p. pr. & vb. n.
   {Varying}.] [OE. varien, F. varier, L. variare, fr. varius
   various. See {Various}, and cf. {Variate}.]
   [1913 Webster]
   1. To change the aspect of; to alter in form, appearance,
    substance, position, or the like; to make different by a
    partial change; to modify; as, to vary the properties,
    proportions, or nature of a thing; to vary a posture or an
    attitude; to vary one's dress or opinions.
    [1913 Webster]
 
       Shall we vary our device at will,
       Even as new occasion appears?     --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To change to something else; to transmute; to exchange; to
    alternate.
    [1913 Webster]
 
       Gods, that never change their state,
       Vary oft their love and hate.     --Waller.
    [1913 Webster]
 
       We are to vary the customs according to the time and
       country where the scene of action lies. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To make of different kinds; to make different from one
    another; to diversify; to variegate.
    [1913 Webster]
 
       God hath varied their inclinations.  --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
       God hath here
       Varied his bounty so with new delights. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mus.) To embellish; to change fancifully; to present
    under new aspects, as of form, key, measure, etc. See
    {Variation}, 4.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vary \Va"ry\, n.
   Alteration; change. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vary \Va"ry\, v. i.
   1. To alter, or be altered, in any manner; to suffer a
    partial change; to become different; to be modified; as,
    colors vary in different lights.
    [1913 Webster]
 
       That each from other differs, first confess;
       Next, that he varies from himself no less. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To differ, or be different; to be unlike or diverse; as,
    the laws of France vary from those of England.
    [1913 Webster]
 
   3. To alter or change in succession; to alternate; as, one
    mathematical quantity varies inversely as another.
    [1913 Webster]
 
       While fear and anger, with alternate grace,
       Pant in her breast, and vary in her face. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. To deviate; to depart; to swerve; -- followed by from; as,
    to vary from the law, or from reason. -- Locke.
    [1913 Webster]
 
   5. To disagree; to be at variance or in dissension; as, men
    vary in opinion.
    [1913 Webster]
 
       The rich jewel which we vary for.   --Webster
                          (1623).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vary
   v 1: become different in some particular way, without
      permanently losing one's or its former characteristics or
      essence; "her mood changes in accordance with the weather";
      "The supermarket's selection of vegetables varies according
      to the season" [syn: {change}, {alter}, {vary}]
   2: be at variance with; be out of line with [syn: {deviate},
     {vary}, {diverge}, {depart}] [ant: {conform}]
   3: be subject to change in accordance with a variable; "Prices
     vary"; "His moods vary depending on the weather"
   4: make something more diverse and varied; "Vary the menu" [syn:
     {vary}, {variegate}, {motley}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top