Search result for

various

(74 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -various-, *various*, variou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
various[ADJ] ซึ่งแตกต่างกัน, See also: หลากหลาย, ต่างชนิด, ต่างประเภท, สารพัด, Syn. different, diverse, Ant. alike, same, uniform
variously[ADV] อย่างแตกต่างกัน, See also: อย่างหลากหลาย
variousness[N] ความแตกต่างกัน, See also: ความหลากหลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
various(แว'เรียส) adj. ต่าง ๆ กัน,หลากหลาย,ต่างชนิด,ต่างประเภท,หลายลักษณะ,มากมาย., See also: variously adv., Syn. many,varying

English-Thai: Nontri Dictionary
various(adj) ต่างๆ,หลาย,หลากหลาย,มากมาย,นานาชนิด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We liaise with various agencies...เราประสานงานกันหลายหน่วยงาน... The Dark Knight (2008)
When the competition gets tough, we have to use various strategies.เมื่อการแข่งขันเริ่มลำบาก, เราต้องให้ยุทธวิธี หลายๆอย่าง Episode #1.7 (2008)
The virus must be scattered simultaneously in various areas.เชื้อไวรัสตัวนี้จะถูกปล่อยให้แพร่ออกไปในเวลาเดียวกันหลายๆ พื้นที่ Death Note: L Change the World (2008)
We serve various companies, you can check.ไม่ต้องห่วง Gomorrah (2008)
You may say the whole idea of character is defined by people holding specific information, which, for various reasons, sometimes perverse, sometimes noble, they are determined not to disclose.อาจพูดได้ว่าความคิดของตัวละคร ถูกกำหนดโดยผู้คน ที่กุมข้อมูลสำคัญอยู่ The Reader (2008)
There are various social programs! cultural stuff 1 can sign you up for.Iมีโครงการฝึกอบรมมากมาย ที่ผมพาคุณไปสมัครได้ The Reader (2008)
Inside of the box were various calamities.และเพราะสิ่งนั้นคนถึงไม่ถูกทำลายและมีชีวิตต่อไปได้ Goemon (2009)
Mostly I meet with various business and government people... and consult.ส่วนมากพ่อก็พบปะกับผู้คน คนของรัฐบาลบ้าง นักธุรกิจบ้าง แล้วก็ให้คำปรึกษา Chapter Three 'Building 26' (2009)
The nigerians had various scams going. One of them was the cat food scam.คนที่นี่มีแผนการ มากมาย หนึ่งในนั้นคือ อาหารแมว District 9 (2009)
I FOUND VARIOUS IDIOSYNCRATIC WORDS,เนื้อหาในบลอกเขียนอย่างต่อเนื่องโดยคนละคนกัน Soul Mates (2009)
It was less than ten minutes later that the neighbors began arriving, each determined to get a look at the various paramedics and policemen who were all frantically trying to figure out exactly how to bring the body down.และในเวลาไม่ถึง 10 นาทีหลังจากนั้น เพื่อนบ้านก็พากันมาถึง ต่างก็พากันมุงดู The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
An apprentice is ordered by his master to do various chores.ที่ว่าด้วยพ่อมดฝึกหัดทำตามคำสั่งของนาย Nodame Cantabile: The Movie I (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
variousA beam of white light is split by a prism into rays of various colors.
variousA child can play in various ways of his own choosing.
variousAir is a mixture of various gases.
variousAll containing news of his concerts and various activities.
variousAlthough there are various differences, Joan and Ann are friends.
variousAmerican industry makes various attempts to find and encourage brilliant students from abroad.
variousApprenticeship is a system where you eat, sleep and live with your master and are taught various martial arts know-how and secrets.
variousAt present we have various difficulties to cope with.
variousBearing in mind the durability in washing and various factors this is what we arrived at:
variousBeing active at night may relate to the behavior of seals, which feed at night on various fish that come up closer to the surface.
variousBesides lending books, libraries offer various other services.
variousBob found various kinds of nuts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พืชพรรณ[N] florae, See also: various kinds of plants, Syn. พรรณไม้, Example: การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีวัตถุประสงค์ เพื่อชื่นชม ศึกษาเรียนรู้และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า, Count unit: ชนิด, Thai definition: พืชชนิดต่างๆ
ผิดพวกผิดพ้อง[ADV] heterogeneously, See also: variously, Example: เขาสูงใหญ่ผิดพวกผิดพ้องคงจะเป็นเพราะเขาชอบเล่นกีฬาเป็นชีวิตจิตใจอยู่คนเดียว, Thai definition: อย่างที่ไม่เหมือนหรือต่างออกไปจากพวกในกลุ่มเดียวกัน
ร้อยแปด[ADJ] miscellaneous, See also: various, plentiful, a variety of, all sorts/kinds of, Syn. มากมายก่ายกอง, Example: เด็กต้องหอบตำรากันกระเป๋าโตๆ เสียเงินทำกิจกรรมร้อยแปด, Thai definition: จำนวนมากมายหลายอย่างต่างชนิด, Notes: (ปาก)
หลาก[ADJ] various, See also: different, Syn. ต่างๆ, นานา, หลาย, หลากหลาย, หลายหลาก, Ant. เดียว, อย่างเดียว, Example: บริเวณลานจอดรถตามห้างสรรพสินค้าแน่นไปด้วยรถราหลากยี่ห้อ
หลายชนิด[ADJ] various kinds, See also: different kinds, many kinds, varied, Syn. หลายประเภท, หลายแบบ, หลายอย่าง, Ant. ชนิดเดียว, แบบเดียว, อย่างเดียว, Example: นอกจากยอดไผ่แล้ว หน่อไม้ก็เป็นอาหารหลักของสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น เก้ง, กวาง, หมูป่า, กระทิง ฯลฯ
ไพจิตร[ADJ] various, See also: different, Thai definition: ที่แตกต่างกัน, ที่มีหลายหลากชนิด
วิวิธ[ADJ] various, See also: varied, different, multifold, Syn. พิพิธ, Thai definition: ที่มีต่างๆ กัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สลับสี[ADJ] multicolored, See also: various-colored, variegated, parti-colored, Syn. คั่นสี, Example: เขาใส่เสื้อเป็นลวดลายสลับสี
สารพัด[ADJ] various, See also: assorted, Syn. สารพัน, สารพัดสารพัน, Example: ปัจจุบันเรามีการประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ากับงานสารพัดชนิด, Thai definition: ทั้งหมดทั้งปวง, ทุกสิ่งทุกอย่าง, ที่มีหลากหลาย
นานัปการ[ADJ] various, See also: several, a lot of, many, diversified, miscellaneous, numerous, Syn. มากมาย, หลากหลาย, นานาประการ, Ant. เล็กน้อย, นิดหน่อย, น้อย, Example: ประโยชน์นานัปการของแสงอาทิตย์มีคุณค่าต่อมนุษย์มาก, Thai definition: ที่มีมากมายหลายอย่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรดา[X] (bandā) EN: all ; whole ; totality ; entire ; various   FR: tous ; toutes ; tout ; divers ; différents ; chaque
บาง[X] (bāng) EN: some ; certain ; various ; a few ; some but not all   FR: quelques ; certains
เบ็ดเตล็ด[adj.] (bettalet) EN: miscellaneous ; sundry ; various ; varied ; piecemeal ; small and varied ; fragmentary   FR: divers
การกดจุด[n.] (kān kotjut) EN: acupressure ; applying pressure to various areas of the body to provide relief   
กดจุด[v.] (kotjut) EN: apply pressure to various areas of the body to provide relief   
หลาย[X] (lāi) EN: several ; varied ; various ; a variety of   FR: plusieurs ; divers ; différents ; varié
หลายแบบ[X] (lāi baēp) EN: various kinds   
หลายชนิด[X] (lāi chanit) EN: various kinds   FR: plusieurs sortes
หลายหลาก[adj.] (lāilāk) EN: various   
หลายประเภท[X] (lāi praphēt) EN: various kinds   

CMU English Pronouncing Dictionary
VARIOUS    V EH1 R IY0 AH0 S
VARIOUSLY    V EH1 R IY0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
various    (j) (v e@1 r i@ s)
variously    (a) (v e@1 r i@ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あの手この手[あのてこのて, anotekonote] (exp) this way and that; (by) various means; (by) every means [Add to Longdo]
お好み焼き;御好み焼き[おこのみやき, okonomiyaki] (n) savoury pancake with various ingredients [Add to Longdo]
ごちゃごちゃ;ごっちゃ[, gochagocha ; goccha] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) jumble; mix up; (2) complaining about various things [Add to Longdo]
ごった煮[ごったに, gottani] (n) various foods cooked together; hodgepodge; hotchpotch; mulligan stew [Add to Longdo]
さまざまな理由から[さまざまなりゆうから, samazamanariyuukara] (exp) for various reasons [Add to Longdo]
すき焼き(P);すき焼(P);鋤焼き;鋤焼;剥焼;寿喜焼[すきやき, sukiyaki] (n) {food} thin slices of beef, cooked with various vegetables in a table-top cast-iron pan; sukiyaki; (P) [Add to Longdo]
そんなこんな[, sonnakonna] (exp) this and that; various things; (P) [Add to Longdo]
てんでんばらばら;てんでばらばら[, tendenbarabara ; tendebarabara] (adj-na) (1) various; diverse; divergent; (2) according to one's own wishes [Add to Longdo]
もんじゃ焼き[もんじゃやき, monjayaki] (n) (See お好み焼き) savoury pancake with various fillings, thinner than okonomiyaki [Add to Longdo]
オバむ[, oba mu] (v5m) (sl) (pun on バラク・オバマ) (See 拒む) (various meanings, including) to chant, "Yes we can, yes we can!" [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
各种各样[gè zhǒng gè yàng, ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥˇ ㄍㄜˋ ㄧㄤˋ, / ] various sorts and varieties, #7,954 [Add to Longdo]
诸子[zhū zǐ, ㄓㄨ ㄗˇ, / ] various sages; refers to the classical schools of thought, e.g. Confucianism 儒 represented by Confucius 孔子 and Mencius 孟子, Daoism 道 by Laozi 老子 and Zhuangzi 莊子|庄子, Mohism 墨 by Mozi 墨子, Legalism 法 by Sunzi 孫子|孙子 and Han Feizi 韓非子|韩非子, and numerous others, #45,252 [Add to Longdo]
列国[liè guó, ㄌㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] various countries, #48,772 [Add to Longdo]
诸般[zhū bān, ㄓㄨ ㄅㄢ, / ] various; many different kinds of, #53,818 [Add to Longdo]
杂记[zá jì, ㄗㄚˊ ㄐㄧˋ, / ] various notes or records; a miscellany; scattered jottings, #63,578 [Add to Longdo]
杂务[zá wù, ㄗㄚˊ ˋ, / ] various jobs; low-grade work, #74,400 [Add to Longdo]
诸子十家[zhū zǐ shí jiā, ㄓㄨ ㄗˇ ㄕˊ ㄐㄧㄚ, / ] various sages and ten schools of thought; refers to the classical schools of thought, e.g. Confucianism 儒 represented by Confucius 孔子 and Mencius 孟子, Daoism 道 by Laozi 老子 and Zhuangzi 莊子|庄子, Mohism 墨 by Mozi 墨子, Legalism 法 by Sunzi 孫子|孙子 and Han Feizi 韓非子 [Add to Longdo]
诸将[zhū jiàng, ㄓㄨ ㄐㄧㄤˋ, / ] various generals; all the generals [Add to Longdo]
杂录[zá lù, ㄗㄚˊ ㄌㄨˋ, / ] various writing; a miscellany; a potpouri [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Various \Va"ri*ous\, a. [L. varius. Cf. {Vair}.]
   [1913 Webster]
   1. Different; diverse; several; manifold; as, men of various
    names; various occupations; various colors.
    [1913 Webster]
 
       So many and so various laws are given. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       A wit as various, gay, grave, sage, or wild.
                          --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. Changeable; uncertain; inconstant; variable.
    [1913 Webster]
 
       A man so various, that he seemed to be
       Not one, but all mankind's epitome.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The names of mixed modes . . . are very various.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. Variegated; diversified; not monotonous.
    [1913 Webster]
 
       A happy rural seat of various view.  --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 various
   adj 1: of many different kinds purposefully arranged but lacking
       any uniformity; "assorted sizes"; "his disguises are many
       and various"; "various experiments have failed to
       disprove the theory"; "cited various reasons for his
       behavior" [syn: {assorted}, {various}]
   2: considered individually; "the respective club members";
     "specialists in their several fields"; "the various reports
     all agreed" [syn: {respective(a)}, {several(a)},
     {various(a)}]
   3: distinctly dissimilar or unlike; "celebrities as diverse as
     Bob Hope and Bob Dylan"; "animals as various as the jaguar
     and the cavy and the sloth" [syn: {diverse}, {various}]
   4: having great diversity or variety; "his various achievements
     are impressive"; "his vast and versatile erudition" [syn:
     {versatile}, {various}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top