Search result for

variance

(37 entries)
(0.065 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -variance-, *variance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
variance[N] การเปลี่ยนแปลง, See also: การแปรปรวน, การแปรผัน, Syn. diversity, heterogeneity, Ant. likeness, similarity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
variance(แว'ริเอินซฺ) n. การเปลี่ยนแปลง,ลักษณะที่เปลี่ยนแปลง,การผันแปร,ลักษณะที่ผันแปร, (สถิติ) จำนวนกำลังสองของคำเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน (standard deviation) ,ดีกรีของความอิสระของระบบหนึ่ง,ความแตกต่างระหว่างสองขั้นตอนทางกฎหมาย,การอนุญาตเป็นทางการให้กระทำสิ่งใดที่ต้องห้าม

English-Thai: Nontri Dictionary
variance(n) ความแตกต่าง,การเปลี่ยนแปลง,ความแปรปรวน,การผันแปร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
varianceความแปรปรวน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
varianceความแปรปรวน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
varianceความแปรปรวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
varianceความแปรปรวน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Varianceผลต่าง [การบัญชี]
varianceความแปรปรวน, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานยกกำลังสอง ( ดู standard deviation ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mr. Nottingham said he'd call if he had a problem getting the variance, so if we don't hear from him in the next 20 minutes,มิสเตอร์น็อตติ้งแฮมบอกว่า ให้โทรบอกเขาด้วยถ้าหากมีปัญหา.. ถ้าเรายังไม่ได้ข่าวอะไร ในอีก 20 นาที Bedtime Stories (2008)
Because your application for variance has been...ล้มเลิก Bedtime Stories (2008)
I mean, there's variance in batches, right?มันมีค่าความแปรปรวนได้ ใช่มั้ย? Fallen (2010)
A variance of $2.6 million on a failed investment from 3 years ago.การแปรผันของเงินจำนวน 2.6 ล้านดอลล่า สำหรับการลงทุนที่ไม่ประสบผลสำเร็จเมื่อ 3 ปีที่แล้ว An Innocent Man (2012)
I can't let short-term variance slow me down.ผมไม่สามารถปล่อยให้ความแปรปรวนในระยะสั้นชะลอตัวฉันลง. Runner Runner (2013)
If you take the times the bodies were discovered, subtract the variance the corresponding watches are off by, you land within plus or minus 6 minutes of 6:22 every single time.ถ้าคุณนับเวลาที่ศพถูกพบ หักลบกับความต่างของเวลา ที่นาฬิกาเดินไป คุณจะได้เวลา 6: Broken (2013)
If I remember correctly, vector, variance, hypotenuse...ถ้าผมจำไม่ผิดนะ แวคเตอร์ แวเรียนซ์ไฮโปเทนัส The Fury of Firestorm (2015)
Your ceiling cost variances.- เพดานค่าใช้จ่ายคุณเปลี่ยน Deepwater Horizon (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การวิเคราะห์ความแปรปรวน[n. exp.] (kān wikhrǿ khwām praēprūan) EN: analysis of variance (ANOVA)   
การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม[n. exp.] (kān wikhrǿ khwām praēprūan ruam) EN: analysis of covariance (ANCOVA)   
ความแปรปรวน[n.] (khwām praēprūan) EN: variance   
ความแปรปรวนร่วม[n. exp.] (khwām praēprūan ruam) EN: covariance   
ผิดเพี้ยน[adj.] (phitphīen) EN: inaccurate ; off ; at variance with ; not in line with ; deviating ; strange ; unusual ; odd ; queer ; excentric   

CMU English Pronouncing Dictionary
VARIANCE    V EH1 R IY0 AH0 N S
VARIANCES    V EH1 R IY0 AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
variance    (n) (v e@1 r i@ n s)
variances    (n) (v e@1 r i@ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abweichung {f}; Veränderung {f} | negative Abweichung {f} | Abweichungen {pl} | vorhersehbare Abweichung {f} zweier Zahlenreihenvariance | adverse variance | variances | predictable variance between two sets of figures [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
共分散[きょうぶんさん, kyoubunsan] (n) covariance [Add to Longdo]
争う[あらそう, arasou] (v5u,vi) (1) to compete; to contest; to contend; (2) to quarrel; to argue; to dispute; to be at variance; to oppose; (3) (See 争えない) (usu. in negative form) to deny (e.g. evidence); (P) [Add to Longdo]
内外価格差[ないがいかかくさ, naigaikakakusa] (n) price variance between domestic and overseas markets; local-foreign price difference [Add to Longdo]
不変性[ふへんせい, fuhensei] (n) {math} invariance [Add to Longdo]
分散[ぶんさん, bunsan] (n,vs) dispersion; decentralization; decentralisation; variance (statistics); distribution; dissemination; allocation; (P) [Add to Longdo]
分散分析法[ぶんさんぶんせきほう, bunsanbunsekihou] (n) {comp} analysis of variance [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
共用分散[きょうようぶんさん, kyouyoubunsan] covariance [Add to Longdo]
分散分析法[ぶんさんぶんせきほう, bunsanbunsekihou] analysis of variance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Variance \Va"ri*ance\, n. [L. variantia.]
   1. The quality or state of being variant; change of
    condition; variation.
    [1913 Webster]
 
   2. Difference that produces dispute or controversy;
    disagreement; dissension; discord; dispute; quarrel.
    [1913 Webster]
 
       That which is the strength of their amity shall
       prove the immediate author of their variance.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) A disagreement or difference between two parts of
    the same legal proceeding, which, to be effectual, ought
    to agree, -- as between the writ and the declaration, or
    between the allegation and the proof. --Bouvier.
    [1913 Webster]
 
   4. (Statistics) The expected value of the square of the
    deviation from the mean of a randomly distributed
    variable; the second moment about the mean. This is also
    the square of the {standard deviation}.
    [PJC]
 
   {At variance}, in disagreement; in a state of dissension or
    controversy; at enmity. "What cause brought him so soon at
    variance with himself?" --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 variance
   n 1: an event that departs from expectations [syn:
      {discrepancy}, {variance}, {variant}]
   2: discord that splits a group [syn: {division}, {variance}]
   3: the second moment around the mean; the expected value of the
     square of the deviations of a random variable from its mean
     value
   4: a difference between conflicting facts or claims or opinions;
     "a growing divergence of opinion" [syn: {discrepancy},
     {disagreement}, {divergence}, {variance}]
   5: the quality of being subject to variation [syn:
     {variability}, {variableness}, {variance}] [ant:
     {invariability}, {invariableness}, {invariance}]
   6: an official dispensation to act contrary to a rule or
     regulation (typically a building regulation); "a zoning
     variance"
   7: an activity that varies from a norm or standard; "any
     variation in his routine was immediately reported" [syn:
     {variation}, {variance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top