หรือคุณหมายถึง variableneß?
Search result for

variableness

(8 entries)
(1.5595 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -variableness-, *variableness*, variablenes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา variableness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *variableness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
variableness    [N] การเปลี่ยนแปลง, See also: การผันแปร

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
variableness    (n) (v e@1 r i@ b l n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unveränderlichkeit {f}invariableness [Add to Longdo]
Veränderlichkeit {f}variableness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Variableness \Va"ri*a*ble*ness\, n.
   The quality or state of being variable; variability. --James
   i. 17.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 variableness
   n 1: the quality of being subject to variation [syn:
      {variability}, {variableness}, {variance}] [ant:
      {invariability}, {invariableness}, {invariance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top