Search result for

vanish

(76 entries)
(1.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vanish-, *vanish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vanish[VI] หายไป, See also: อันตรธาน, ล้มหายตายจากไป, สูญหาย, Syn. disappear, fade away, pass away, Ant. appear
vanisher[N] สิ่งที่หายไป
vanishment[N] การหายวับไป, See also: การอันตรธาน, Syn. disappearance
vanish away[PHRV] หายไป
vanish from[PHRV] หายไปจาก
vanishing cream[N] ครีมทารองพื้นบนใบหน้า
vanish into the air[IDM] หายไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vanish(แวน'นิ?) vi. หายไป,อันตรธาน,สูญสิ้น,จากไป,ไม่มีอยู่,กลายเป็นศูนย์ vt. ทำให้หายไป. n. ส่วนท้ายสุดของเสียงสระที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดจากเสียงหลัก., See also: vanisher n. vanishingly adv. vanishment n., Syn. disappea

English-Thai: Nontri Dictionary
vanish(vi) อันตรธาน,หายไป,จากไป,สูญสิ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vanishing pointจุดสุดสายตา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
# My independence seems to vanish in the hazeความคืออิสระของฉันดูเหมือนว่าจะ หายไปในหมอกควัน Help! (1965)
- They've vanished. - He's got a plan.เขามีแผน แผนที่มีชื่อเสียงมาก Help! (1965)
# My independence seems to vanish in the hazeความคืออิสระของฉันดูเหมือนว่าจะ หายไปในหมอกควัน Help! (1965)
Vanished into thin air.หายสาบสูญไปไปกับสายลม Beneath the Planet of the Apes (1970)
Then gives such a powerful kick to her behind that the poor thing flies across the room through the window and vanishes into a dark cellarต่อมาให้ kick to ทรงพลังจน ข้างหลังของเธอ ... . ...สิ่งนั้นสิ่งน่าสงสารบินห้อง across the ... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Vanish-She must vanish!จงหายไป--นางต้องถูกกำจัด! Suspiria (1977)
Vanish-She must vanish!--จงหายไป--นางต้องถูกกำจัด! Suspiria (1977)
- She vanished. Mombi enchanted her.- เธอถูกขังโดยมนต์ของแม่มดมอมบี้ Return to Oz (1985)
Just when I think you're real, you vanish.เกิดอะไรขึ้น? ทำไมฮอลลีวูดจึงไม่เห็นคุณ เหมือนอย่างที่ผมเห็นล่ะ Mannequin (1987)
He vanished...!เขาหายไปแล้ว... ! Akira (1988)
If I do nothing, she'd just vanish.แล้วจะปล่อยให้เธอตายฟรีๆ งั้นเหรอ Casualties of War (1989)
Our project leader has vanished, along with all his research.หัวหน้าโครงการณ์ของเรา หายตัวไป, พร้อมกับการวิจัยของเขา Indiana Jones and the Last Crusade (1989)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vanishAll her hopes have vanished.
vanishAll her imaginary happiness vanished in a moment.
vanishAll hope of winning the game vanished.
vanishA lot of insects vanished overnight.
vanishHow is it that otherwise reasonable people come to believe that this same roof, that practically vanishing commodity, is freely obtainable just by packing up and going to another country?
vanishMany kinds of animals have vanished from the earth.
vanishThat's because the bubble vanished into thin air.
vanishThe boy said that the taxi vanished into the fog.
vanishThe foam vanished in an instant.
vanishThe ghost vanished suddenly.
vanishThe girl vanished like magic.
vanishThe man looked at Tom, then he vanished through the stage door out into the dark London street.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาทา[N] vanishing cream, See also: unguent, warpaint, rouge, Syn. ยาใช้ภายนอก, Ant. ยากิน, Example: สารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสิ่งที่สัมผัสกับร่างกาย ได้แก่ เครื่องประดับ เครื่องสำอาง เครื่องนุ่งห่ม ยาทา เป็นต้น, Thai definition: ยาที่เข้าสู่ร่างกายโดยการทาบริเวณภายนอก
ละลาย[V] disappear, See also: vanish, dissolve, Syn. หายไป, หมดไป, สูญไป, Example: ทรัพย์สมบัติอันมากมายของเขาได้ละลายไปแล้ว
ศูนย์[V] disappear, See also: vanish, be lost, Syn. สูญสิ้น, หาย, หมดไป, Thai definition: หายสิ้นไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สูญ[V] lose, See also: vanish, be lost, disappear, Syn. สูญหาย, หาย, เสีย, สิ้น, หมด, Example: เขาสูญเงินไปสองหมื่นบาท, Thai definition: ทำให้หายสิ้นไป
อันตรธาน[V] disappear, See also: vanish, Syn. หาย, สูญ, สูญหาย, Example: เมื่อใดที่ราคาที่ดิน และดัชนีหุ้นตกต่ำ ความร่ำรวยของประเทศก็จะอันตรธานไป, Thai definition: สูญหายไป, ลับไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สาบสูญ[V] disappear, See also: vanish, Syn. หาย, สูญหาย, สูญ, หายสาบสูญ, Example: เขาสาบสูญไปตั้งแต่ปี่ที่แล้ว ลูกๆ ของเขาก็ไม่มีใครคิดจะเอาธุระเลยสักคน, Thai definition: สูญหายไปอย่างไม่ทิ้งร่องรอยใดๆ
สูญหาย[V] vanish, See also: disappear, pass out of existence, Syn. หาย, สูญ, Example: เรือสินค้าลำหนึ่งของบริษัทสูญหายไประหว่างการเดินทางจากแหลมทาวน์มายังปัตตานี, Thai definition: หาไม่พบ
หายวับ[V] vanish, See also: disappear, Example: ชายชราหายวับไปต่อหน้าต่อตา
เหือดหาย[V] disappear, See also: vanish, be dissipated, be dispelled, be clear up, Syn. หาย, หมด, Example: ความกลัวของเธอเหือดหายไปหมดแล้ว, Thai definition: หมดไป, ไม่มีเหลือ, ไม่เหลือหรอ
ล่องหน[V] disappear, See also: vanish, Example: คาโปนได้ล่องหนออกจากเรือนจำไปก่อนแล้ว, Thai definition: หายไปเร็วมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาย[v.] (hāi) EN: disappear ; vanish ; be lost ; be missing ; lose   FR: disparaître ; être perdu ; manquer ; perdre
หายไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้[v. exp.] (hāi pai dōi mai thing rǿngrøi wai) EN: vanish into the air ; disappear without trace   FR: disparaître sans laisser de trace
หายตัว[v.] (hāitūa) EN: disappear ; be invisible ; vanish   FR: se rendre invisible ; disparaître
เลือน[v.] (leūoen) EN: become dim ; fade ; dissolve ; vanish ; be unclear ; be indistinct   FR: s'estomper ; s'effacer
ล่องหน[v.] (lønghon) EN: become invisible ; be invisible ; disappear ; vanish   FR: devenir invisible ; disparaître par magie , s'évaporer (fam.)
ลบเลือน[v.] (lopleūoen) EN: fade away ; be dim ; dissolve ; vanish ; obliterated ; be dim   FR: s'estomper ; s'effacer
สลาย[v.] (salāi) EN: vanish ; be destroyed   FR: s'ébouler ; s'écrouler ; s'effondrer
สาบสูญ[v.] (sāpsūn) EN: disappear ; vanish   FR: disparaître ; se volatiliser
สูญ[v.] (sūn) EN: lose ; vanish ; be lost ; disappear   FR: disparaître ; s'éteindre
สูญหาย[v.] (sūnhāi) EN: loss ; dissapear ; vanish   

CMU English Pronouncing Dictionary
VANISH    V AE1 N IH0 SH
VANISHED    V AE1 N IH0 SH T
VANISHES    V AE1 N IH0 SH AH0 Z
VANISHING    V AE1 N IH0 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vanish    (v) (v a1 n i sh)
vanished    (v) (v a1 n i sh t)
vanishes    (v) (v a1 n i sh i z)
vanishing    (v) (v a1 n i sh i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
まずあり得ない[まずありえない, mazuarienai] (exp) very improbable; vanishingly unlikely; only with a miracle [Add to Longdo]
バニシングクリーム[, banishingukuri-mu] (n) vanishing cream [Add to Longdo]
雲散霧消[うんさんむしょう, unsanmushou] (n,vs) vanishing like mist [Add to Longdo]
雲集霧散[うんしゅうむさん, unshuumusan] (n,vs) (many things) gathering like clouds and vanishing like mist; swarming and scattering [Add to Longdo]
影を潜める[かげをひそめる, kagewohisomeru] (exp,v1) to disappear; to vanish [Add to Longdo]
煙になる[けむりになる;けむになる, kemurininaru ; kemuninaru] (exp,v5r) to go up in smoke; to burn down; to be cremated; to vanish into thin air [Add to Longdo]
失せる[うせる, useru] (v1,vi) to disappear; to vanish [Add to Longdo]
消える[きえる, kieru] (v1,vi) to go out; to vanish; to disappear; (P) [Add to Longdo]
消え果てる[きえはてる, kiehateru] (v1,vi) to vanish completely [Add to Longdo]
消え去る[きえさる, kiesaru] (v5r) to disappear; to vanish [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荡然[dàng rán, ㄉㄤˋ ㄖㄢˊ, / ] vanished from the face of the earth; all gone; nothing left [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vanish \Van"ish\ (v[a^]n"[i^]sh), v. i. [imp. & p. p. {Vanished}
   (v[a^]n"[i^]sht); p. pr. & vb. n. {Vanishing}.] [OE.
   vanissen, OF. vanir (in comp.): cf. OF. envanir, esvanir,
   esvanu["i]r, F. s'['e]vanouir; fr. L. vanus empty, vain; cf.
   L. vanescere, evanescere, to vanish. See {Vain}, and cf.
   {Evanescent},{-ish}.]
   [1913 Webster]
   1. To pass from a visible to an invisible state; to go out of
    sight; to disappear; to fade; as, vapor vanishes from the
    sight by being dissipated; a ship vanishes from the sight
    of spectators on land.
    [1913 Webster]
 
       The horse vanished . . . out of sight. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Go; vanish into air; away!      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The champions vanished from their posts with the
       speed of lightning.          --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
       Gliding from the twilight past to vanish among
       realities.              --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   2. To be annihilated or lost; to pass away. "All these
    delights will vanish." --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vanish \Van"ish\ (v[a^]n"[i^]sh), n. (Phon.)
   The brief terminal part of a vowel or vocal element,
   differing more or less in quality from the main part; as, a
   as in ale ordinarily ends with a vanish of i as in ill, o as
   in old with a vanish of oo as in foot. --Rush.
   [1913 Webster]
 
   Note: The vanish is included by Mr. Bell under the general
      term glide.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vanish
   v 1: get lost, as without warning or explanation; "He
      disappeared without a trace" [syn: {disappear}, {vanish},
      {go away}] [ant: {appear}]
   2: become invisible or unnoticeable; "The effect vanished when
     day broke" [syn: {vanish}, {disappear}, {go away}]
   3: pass away rapidly; "Time flies like an arrow"; "Time fleeing
     beneath him" [syn: {fly}, {fell}, {vanish}]
   4: cease to exist; "An entire civilization vanished" [syn:
     {vanish}, {disappear}] [ant: {appear}, {come along}]
   5: decrease rapidly and disappear; "the money vanished in las
     Vegas"; "all my stock assets have vaporized" [syn: {vanish},
     {fly}, {vaporize}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top