Search result for

vanilla

(36 entries)
(0.0118 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vanilla-, *vanilla*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vanilla[N] วนิลา, See also: พืชไม้เลื้อยเมืองร้อนประเภทมีฝักใช้สำหรับทำอาหาร, Syn. vanilla bean
vanilla[ADJ] ซึ่งประกอบด้วยวนิลา, See also: ซึ่งมีรสวนิลา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vanilla(วะนีล'ละ) n. พืชไม้เลื้อยเมืองร้อนสกุลVanilla (โดยเฉพาะVanilla planifolia) ฝักของมันใช้ทำอาหารและเครื่องสำอาง,อาหารหรือถั่วหรือสารสกัดจากพืชดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
vanilla(n) กล้วยไม้ชนิดหนึ่ง,กลิ่นวนิลา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
vanillaวานิลลา, พืชชนิดหนึ่งมีมากในอเมริกาใต้ นำเมล็ดมาสกัดได้สารอินทรีย์  สูตรเคมีคือC8H8O3 เป็นผลึกสีขาว จุดหลอมเหลว 81-82 °C จุดเดือด 285 °C  มีกลิ่นหอม นิยมใช้ผสมอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
vanilla (adj ) เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ทำออกมาแบบง่ายๆ ไม่มีอะไรที่วิจิตรพิสดาร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To add zest to the drink, first I put in some vanilla extract... then, of course, some egg yolks, and then, I have a secret ingredient.โอ้ ไม่ เพื่อเพิ่มรสชาติในการดื่ม ขั้นแรกผมสกัดวนิลาลงไป ตามด้วยไข่แดง และสูตรลับของผม The House Bunny (2008)
A drab little hut in the dregs of Tahiti with the tax-evading granddaughter of a vanilla-pod picker doesn't strike me as situated.กระท่อมมืดโทรมบนเกาะตาฮิติเนี่ยนะยะ แล้วอยู่กับผู้ต้องหาหนีภาษี ลูกหลานชาวเกาะต้อยต่ำอีก ฉันฟังดูไม่เหมือนตั้งหลัก เฮเลน่า ตระกูลพีบอดี้เราน่ะ Loyal and True (2008)
Vanilla buns.วานิลา บันส์ Nowhere Boy (2009)
I added a teaspoon of vanilla to your recipe.ฉันเติมวนิลา 1 ช้อนชา เพิ่มไปในสูตรของคุณ Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
You know, in person, she looks like vanilla pudding.รู้มั้ย ตัวจริง เธอดูเหมือนพุดดิ้งรสวนิลา Hard-Hearted Hannah (2009)
Why do we have to go all vanilla on this song? See, what we needทำไมต้องใช้แต่เพลงวานิลลาพวกนี้คะ? Wheels (2009)
Vanilla... that's your favorite, right?วานิลา... ..... คุณชอบใช่ไม๊? Pilot (2009)
Hey. None of that vanilla hazelnut crap.เฮ้ ไม่เอาถั่วฮาเซลวนิลาเลยนะ Fracture (2009)
French vanilla ice cream and cough syrup.ไอศกรีมเฟร็นวานิลลา ยาแก้ไอ August (2009)
Hey, Vanilla Ice.นี้ไอ้หน้าขาว 17 Again (2009)
I also know you have a vanilla latte very morning at the center cafe in that darling little town.ฉันยังรู้อีกว่าคุณดื่มวะนิลา ลาเต้ ในทุกเช้า ที่ร้านกาแฟ ที่นี่เป็นแค่เมืองเล็กๆ ที่ัรัก This Is Why We Stay (2010)
Oh, and we're out of vanilla beans.โอ้ นึกขึ้นได้ว่าถั่วกลิ่นวานิลลาหมด You Gotta Get a Gimmick (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vanillaTwo vanilla ice creams please.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วานิลลา [n.] (wānillā = wāninlā) EN: vanilla   FR: vanille [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
VANILLA    V AH0 N IH1 L AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vanilla    (n) (v @1 n i1 l @)
vanillas    (n) (v @1 n i1 l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vanilleeis {n} [cook.]vanilla ice cream [Add to Longdo]
Vanillegeschmack {m}vanilla flavour [Add to Longdo]
Vanillesoße {f} [cook.]vanilla sauce [Add to Longdo]
Vanilleschote {f}vanilla bean [Add to Longdo]
Vanillezucker {m}; Vanillinzucker {m} [cook.]vanilla sugar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バニラ(P);ヴァニラ[, banira (P); vanira] (n) vanilla; (P) [Add to Longdo]
バニラエッセンス[, baniraessensu] (n) vanilla essence [Add to Longdo]
ワニラ[, wanira] (n) vanilla [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
香子兰[xiāng zǐ lán, ㄒㄧㄤ ㄗˇ ㄌㄢˊ, / ] vanilla; Vanilla planifolia [Add to Longdo]
香草精[xiāng cǎo jīng, ㄒㄧㄤ ㄘㄠˇ ㄐㄧㄥ, ] vanilla; vanilla extract; methyl vanillin C8H8O3 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vanilla \Va*nil"la\, n. [NL., fr. Sp. vainilla, dim. of Sp.
   vaina a sheath, a pod, L. vagina; because its grains, or
   seeds, are contained in little pods.]
   [1913 Webster]
   1. (Bot.) A genus of climbing orchidaceous plants, natives of
    tropical America.
    [1913 Webster]
 
   2. The long podlike capsules of {Vanilla planifolia}, and
    {Vanilla claviculata}, remarkable for their delicate and
    agreeable odor, for the volatile, odoriferous oil
    extracted from them; also, the flavoring extract made from
    the capsules, extensively used in confectionery,
    perfumery, etc.
    [1913 Webster]
 
   Note: As a medicine, vanilla is supposed to possess powers
      analogous to valerian, while, at the same time, it is
      far more grateful.
      [1913 Webster]
 
   {Cuban vanilla}, a sweet-scented West Indian composite shrub
    ({Eupatorium Dalea}).
 
   {Vanilla bean}, the long capsule of the vanilla plant.
 
   {Vanilla grass}. Same as {Holy grass}, under {Holy}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vanilla
   adj 1: flavored with vanilla extract; "he liked vanilla ice
       cream"
   2: plain and without any extras or adornments; "the most common
     type of bond is the straight or plain vanilla bond"; "the
     basic car is known as the vanilla version"
   n 1: any of numerous climbing plants of the genus Vanilla having
      fleshy leaves and clusters of large waxy highly fragrant
      white or green or topaz flowers
   2: a flavoring prepared from vanilla beans macerated in alcohol
     (or imitating vanilla beans) [syn: {vanilla}, {vanilla
     extract}]
   3: a distinctive fragrant flavor characteristic of vanilla beans

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 vanilla
  adj.
 
   [from the default flavor of ice cream in the U.S.] Ordinary {flavor},
   standard. When used of food, very often does not mean that the food is
   flavored with vanilla extract! For example, vanilla wonton soup means
   ordinary wonton soup, as opposed to hot-and-sour wonton soup. Applied to
   hardware and software, as in ?Vanilla Version 7 Unix can't run on a vanilla
   11/34.? Also used to orthogonalize chip nomenclature; for instance, a 74V00
   means what TI calls a 7400, as distinct from a 74LS00, etc. This word
   differs from {canonical} in that the latter means ?default?, whereas
   vanilla simply means ?ordinary?. For example, when hackers go on a
   {great-wall}, hot-and-sour soup is the {canonical} soup to get (because
   that is what most of them usually order) even though it isn't the vanilla
   (wonton) soup.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top