Search result for

vamp

(69 entries)
(1.391 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vamp-, *vamp*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vamp[N] หญิงที่ล่อลวงชายด้วยเสน่ห์ (คำโบราณ), Syn. coquette, enchantress, siren
vamp[N] หนังรองเท้าตอนบน (เช่น รองเท้าบูต)
vamp[VI] ปะด้วยหนังรองเท้า, See also: ปะติดปะต่อ, ซ่อมแซม, Syn. fix, mend
vampy[ADJ] ซึ่งลวงด้วยเสน่ห์
vamper[N] การปะด้วยหนังรองเท้า, See also: การปะติดปะต่อ, การซ่อมแซม
vamp up[PHRV] ปะติดปะต่อ, See also: ประดิษฐ์จากสิ่งเล็กๆ
vamp up[PHRV] ซ่อมแซม
vampire[N] ผีดูดเลือด, See also: ผีดูดเลือดมนุษย์, Syn. dracula, ghoul, zombie
vampire[N] คำเรียกสั้นๆ ของ vampire bat
vampish[ADJ] ซึ่งลวงด้วยเสน่ห์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vamp(แวมพฺ) n. หนังรองเท้า (บู๊ท) ตอนบน,หนังหน้ารองเท้า,สิ่งที่ปะ,สิ่งที่ปะติดปะต่อ,การบรรเลงดนตรีแบบปะติดปะต่อ. vt. ปะด้วยหนังหน้ารองเท้า,ปะติดปะต่อ,บรรเลงดนตรีแบบปะติดปะต่อไม่ได้ดูบท., See also: vamper n. vampish adj. -S...
vampire(แวม'ไพเออะ) n. ผีดูดเลือดมนุษย์,นักต้มมนุษย์,หญิงล่อชายให้ประสบความหายนะ,ค้างคาวจำพวก Desmodusdiphylla และ Diaemus มันดูดเลือดคนและสัตว์อื่นเป็นอาหาร, See also: vampiric adj. vampirish adj., Syn. vampire bat
revamp(รีแวมพฺ') vt. ปรับปรุงใหม่,ปรับปรุง,ซ่อมแซม,แก้ไข, See also: revamper n. revampment n., Syn. renovate,redo

English-Thai: Nontri Dictionary
vamp(n) หนังหน้ารองเท้า,สิ่งที่ปะติดปะต่อ
vampire(n) ผู้ดูดเลือด,ค้างคาวดูดเลือด
revamp(vt) ซ่อมแซม,ปะ,ปรับปรุง,แก้ไข

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vampiresแวมไพร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mum, I got cut. I got hit by a vampire.เเม่ฮะ ผมเลือดออก โดนค้างคาวผีกัด Jaws (1975)
They're giant vampire bats.พวกเขากำลังค้างคาวแวมไพร์ยักษ์ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
You're a hunter just like I thought, and...you must be a vampire hunter!เดี๋ยว! ถ้าคุณเป็นนักล่า อย่างที่ฉันคิด ถ้างั้นคุณก็เป็น.. ..นักล่าแวมไพร์ Vampire Hunter D (1985)
The vampire bit her!แวมไพร์มันกัดเธอ! Vampire Hunter D (1985)
Anyway, we can't let you loose since you were bitten by the vampire.ยังไงก็ตาม ในเมื่อถูกกัก เราคงปล่อยเธอไปไม่ได้ Vampire Hunter D (1985)
Y...you look very confident but...you must deal with vampires.คุณ.. คุณดู หน่วยก้านดีก็จริงอยู่ แต่ในเมื่อต้อง เผชิญหน้ากับแวมไพร์ Vampire Hunter D (1985)
I can't sell anything to the friends of a vampire!ผมขายของให้เพื่อน ของแวมไพร์ไม่ได้หรอก! Vampire Hunter D (1985)
"You should only ask vampire hunters about aristocrats.""ลูกควรถามนักล่าแวมไพร์ ถ้าอยากรู้เรื่องของ ราชวงศ์รัตติกาล" Vampire Hunter D (1985)
Later, I found out it's a building that blocks the power of vampires.ต่อมาฉันจึงได้รู้ว่า สถานที่นั้นสามารถ สกัดกั้นพลังของแวมไพร์ได้ Vampire Hunter D (1985)
It's supposed to blind vampires, but it really makes them suffer.ทำให้แวมไพร์ตาบอด แต่กลับสร้างความ เจ็บปวดแก่พวกมันด้วย Vampire Hunter D (1985)
I thought vampire girls looked like monsters.ฉันนึกว่า แวมไพร์ผู้หญิงจะ หน้าตาน่าเกลียดซะอีก Vampire Hunter D (1985)
You see... he wouldn't allow anyone helpless to be killed, even a vampire.ก็อย่างที่เห็น.. เขาไม่ซ้ำเติมคนไร้ทางสู้ ต่อให้เป็นแวมไพร์ก็เถอะ Vampire Hunter D (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vampLucifera Vampirella is cute.
vampThe vampire legend flourishes in the Balkans.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เวตาล[N] vetala, See also: vampire, kind of spirits or ghosts dwelling in cemetery, Count unit: ตน, Thai definition: ผีจำพวกหนึ่ง ชอบสิงอยู่ในป่าช้า, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้างคาวดูดเลือด [n. exp.] (khāngkhāo dūt leūat) EN: vampire bat   FR: vampire [m]
นิทานเวตาล[n. exp.] (nithān wētān) EN: the twenty-five tales of Vetala ; Vikramaditya and the Vampire   
ผีดูดเลือด [n. exp.] (phī dūt leūat) FR: vampire [m]
ผีปอบ[n.] (phīpøp) EN: ogre ; ogress   FR: vampire [m]
แวมไพร์[n.] (waēmphai) EN: vampire   FR: vampire [m]
เวตาล[n.] (wētān) EN: vetala ; vampire ; spirits dwelling in cemeteries   FR: vampire [m] ; esprits qui hantent les cimetières [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
VAMP    V AE1 M P
VAMPIRE    V AE1 M P AY0 R
VAMPIRES    V AE1 M P AY0 R Z
VAMPIRIC    V AE0 M P IH1 R IH0 K
VAMPIRE'S    V AE1 M P AY0 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vamp    (v) (v a1 m p)
vamps    (v) (v a1 m p s)
vamped    (v) (v a1 m p t)
vamping    (v) (v a1 m p i ng)
vampire    (n) (v a1 m p ai @ r)
vampires    (n) (v a1 m p ai @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vamp {m} | den Vamp spielenvamp | to vamp [Add to Longdo]
Vampir {m} | Vampire {pl}vampire | vampires [Add to Longdo]
Vampirzahn {m}fang (of a vampire) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バンプ;ヴァンプ[, banpu ; vanpu] (n) (1) vamp (woman who uses sex appeal to exploit men); (2) (バンプ only) bump [Add to Longdo]
ペーシュ・カショーロ;ペーシュカショーロ[, pe-shu . kasho-ro ; pe-shukasho-ro] (n) payara (Hydrolycus scomberoides); dog tooth characin; vampire fish [Add to Longdo]
ヴァンパイア(P);バンパイア[, vanpaia (P); banpaia] (n) (See 吸血鬼) vampire; (P) [Add to Longdo]
吸血こうもり;吸血蝙蝠[きゅうけつこうもり, kyuuketsukoumori] (n) vampire bat [Add to Longdo]
吸血鬼[きゅうけつき, kyuuketsuki] (n) vampire; bloodsucker; (P) [Add to Longdo]
真祖[しんそ, shinso] (n) (1) true ancestor; (2) var. of vampire (in fiction) [Add to Longdo]
妖女[ようじょ, youjo] (n) enchantress; vamp [Add to Longdo]
立て直し;立直し[たてなおし, tatenaoshi] (n) revamping; reshaping; rearranging; reorganizing [Add to Longdo]
僵屍[キョンシー, kyonshi-] (n) (uk) Chinese "hopping vampire"; jiang shi; jiangshi; chiang-shih; reanimated corpse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 vamp \vamp\, v. t. & i.
   To seduce (a man) sexually for purpose of exploitation.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vamp \Vamp\ (v[a^]mp), v. i.
   To advance; to travel. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vamp \Vamp\, n. [OE. vampe, vaumpe, vauntpe, F. avantpied the
   forefoot, vamp; avant before, fore + pied foot, L. pes. See
   {Advance}, {Van} of an army, and {Foot}.]
   1. The part of a boot or shoe above the sole and welt, and in
    front of the ankle seam; an upper.
    [1913 Webster]
 
   2. Any piece added to an old thing to give it a new
    appearance. See {Vamp}, v. t.
    [1913 Webster]
 
   3. (Music) A usually improvized Jazz accompaniment,
    consisting of simple chords in sucession.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 vamp \vamp\, n.
   A woman who seduces men with her charm and wiles, in order to
   exploit them.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vamp \Vamp\, v. t. [imp. & p. p. {Vamped} (?; 215); p. pr. & vb.
   n. {Vamping}.]
   1. To provide, as a shoe, with new upper leather; hence, to
    to piece, as any old thing, with a new part; to repair; to
    patch; -- often followed by up.
    [1913 Webster]
 
       I had never much hopes of your vamped play. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To create with little skill; to concoct; to invent; --
    usually with up; as, he vamped up an implausible excuse.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vamp
   n 1: a seductive woman who uses her sex appeal to exploit men
      [syn: {coquette}, {flirt}, {vamp}, {vamper}, {minx},
      {tease}, {prickteaser}]
   2: an improvised musical accompaniment
   3: piece of leather forming the front part of the upper of a
     shoe
   v 1: make up; "vamp up an excuse for not attending the meeting"
      [syn: {vamp}, {vamp up}]
   2: piece (something old) with a new part; "vamp up an old
     speech" [syn: {vamp}, {vamp up}]
   3: act seductively with (someone)
   4: provide (a shoe) with a new vamp; "revamp my old boots" [syn:
     {vamp}, {revamp}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Vamp [vɛmp] (n) , s.(m )
   vamp
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 vamp
 
 1. (A.B.D.), (k. dili) maceraperest kadın, erkek peşinde koşan kadın, vamp
 2. (k. dili) (erkeği) ayartmak.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top