Search result for

vain

(71 entries)
(0.0097 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vain-, *vain*
Possible hiragana form: う゛ぁいん
English-Thai: Longdo Dictionary
in vain(adv.) อย่างสูญเปล่า เช่น I don't want to wait in vain.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vain[ADJ] ซึ่งไร้ประโยชน์, See also: ซึ่งไม่มีสาระ, Syn. empty, fruitless, Ant. humble, modest
vainly[ADV] อย่างไร้ประโยชน์
vainness[N] ความถือตัว, See also: ความไร้ประโยชน์
vainglory[N] ความทะนงตัว, See also: ความเห่อเหิม, ความโอ้อวด, Syn. arrogant, boasting, self-praise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vain(เวน) adj. ไร้ประโยชน์,ไม่มีสาระ,ไม่สำคัญ,ทะนงตัว,ถือตัว,ทิฐิ,โง่, in vain เปล่าประโยชน์ ไม่ได้ผล ไม่เหมาะสม., See also: vainly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
vain(adj) หยิ่ง,ถือตัว,ทะนงตัว,ไร้สาระ,เปล่าประโยชน์
vainglorious(adj) หยิ่ง,โอ้อวด,ทะนงตัว,ถือตัว
vainglory(n) ความหยิ่ง,ความโอ้อวด,ความทะนงตัว,ความถือตัว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
vain (adj) หลงตัวเอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Her life has not been taken in vain.ชีวิตนางไม่ได้กำหนดไว้ในเส้นทาง Le Morte d'Arthur (2008)
Then don't let him have died in vain. Surrender yourself to the subpoena.ดังนั้นอย่าปล่อยให้เขาตายอย่างไร้ประโยชน์ คุณมอบตัวตามหมายศาล 24: Redemption (2008)
This will have been in vain.มันอยู่ในสายเลือด ในตัวชั้นตลอดมา Quantum of Solace (2008)
Over the years I've launched numerous northern expeditions but all in vainหลายปีที่เราบุกขึ้นเหนือ แต่ไม่ประสบผล Three Kingdoms (2008)
Your brother's death will not be in vain.น้องแกจะต้องไม่ตายเปล่า Pineapple Express (2008)
And they will not die in vain.และพวกเขาต้องไม่ตายไปอย่างสูญเปล่า Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
So this sacrifice was... will not have been in vain, hallelujah!ถ้าเค้าเสียสละเพื่อเรา... จะได้ไม่เสียเปล่า ฮัลเลลูย่า Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
And he died in vain.และเขาจะตายเปล่า 2012 (2009)
Everybody out there has died in vain if we start our future with an act of cruelty.ทุกคนข้างนอกก็จะตายเปล่า ถ้าเราได้มีชีวิตใหม่ โดยเริ่มจากความโหดร้ายทารุณ 2012 (2009)
To make sure no one gave their life in vain.ที่จะแน่ใจว่า ไม่มีใคร ต้องสละชีวิต อย่างไร้ประโยชน์เด็ดขาด Air: Part 1 (2009)
* And it was all in vainทั้งหมดมันก็ล้มเหลว Release Me (2009)
* What is done in vain, truth is hard to swallow ** What is done in vain, truth is hard to swallow * Pilot (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vainAll our efforts were in vain.
vainThe autocrat strove in vain to deal with the awkward situation.
vainIt is vain to argue with him.
vainI made every effort to realize the plan but after all it turned out to be in vain.
vainI tried to talk him out of the project, but in vain.
vainHe tried to open the box in vain.
vainAll my pains were in vain.
vainWe protested, but it was in vain.
vainI tried to persuade her in vain.
vainHe tried to give up smoking but in vain.
vainHe tried hard in vain.
vainHe tired to give up smoking last year, but it was in vain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก้อ[ADV] wastefully, See also: vainly, uselessly, Syn. เสียเวลาเปล่า, Example: วันนี้ผมรอเก้อ เพราะเธอไม่ได้กลับมากับรถของมหาวิทยาลัย, Thai definition: รู้สึกผิดคาดผิดหวัง
ฝันหวาน[V] vainly hope, See also: cherish an illusion, Syn. เพ้อฝัน, Example: การเผชิญหน้าด้วยกำลังทหารสนองตัณหาของบรรดาพ่อค้าอาวุธสงครามที่ฝันหวานถึงตัวเลขจำนวนมหึมาที่ได้จากซากศพและเสียงร้องของทหาร, Thai definition: คิดพล่านว่าจะได้สิ่งต่างๆ อย่างใจนึก
อวดดี[ADJ] overconfident, See also: vain-glorious, arrogant, impudent, impertinent, vain, conceited, Syn. ถือดี, Ant. ถ่อมตน, เจียมตัว, Example: เขาเป็นคนอวดดีจึงมีแต่คนหมั่นไส้, Thai definition: ทะนงใจว่าตนดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat   FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
ชนะ[v.] (chana) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory   FR: gagner ; vaincre ; battre ; éliminer ; défaire (litt.)
ชนะสงคราม[v. exp.] (chana songkhrām) EN: defeat the war ; conquer   FR: gagner la guerre ; vaincre
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: fermenting agent ; yeast ; leavening ; ferment ; enzyme   FR: levure [f] ; ferment [m] ; enzyme [f] ; levain [m]
เชื่อมั่น[v.] (cheūaman) EN: firmly believe ; strongly believe ; trust in ; have confidence ; be confident ; believe in   FR: être confiant ; être convaincu
โดยเปล่าประโยชน์[adv.] (dōi plao prayōt) FR: en vain
โดยไร้ผล[adv.] (dōi raiphon) FR: vainement ; en vain ; inutilement
ฝันหวาน[v. exp.] (fan wān) EN: vainly hope ; cherish an illusion   FR: se bercer d'illusions
เห็นจริง[v.] (henjing ) EN: be convinced   FR: être convaincu ; être persuadé
เจ็ง[X] (jeng) FR: vaincu ; fini

CMU English Pronouncing Dictionary
VAIN    V EY1 N
VAINLY    V EY1 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vain    (j) (v ei1 n)
vainer    (j) (v ei1 n @ r)
vainly    (a) (v ei1 n l ii)
vainest    (j) (v ei1 n i s t)
vainglory    (n) (v ei1 n g l oo1 r ii)
vainglorious    (j) (v ei1 n g l oo1 r i@ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eitel; eingebildet {adj} | eitler | am eitelsten | sich auf etw. viel einbildenvain | more vain | most vain | to be vain about sth. [Add to Longdo]
vergeblich {adj} | vergeblicher | am vergeblichstenvain | vainer | vainest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウロノカラエテルヴァイナエ[, auronokaraeteruvainae] (n) Chitande aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara ethelwynnae); Northern Aulonocara [Add to Longdo]
クマツヅラ科;熊葛科[クマツヅラか(クマツヅラ科);くまつづらか(熊葛科), kumatsudura ka ( kumatsudura ka ); kumatsuduraka ( kuma kuzu ka )] (n) Verbenaceae (vervain family of plants) [Add to Longdo]
悪足掻き;悪あがき[わるあがき, waruagaki] (n,vs) useless resistance; vain struggle [Add to Longdo]
虚栄[きょえい, kyoei] (n) vanity; vainglory; (P) [Add to Longdo]
空しい(P);虚しい[むなしい, munashii] (adj-i) vacant; futile; vain; void; empty; ineffective; lifeless; (P) [Add to Longdo]
空しく;虚しく[むなしく, munashiku] (adv) in vain; to no purpose; fruitlessly [Add to Longdo]
空しく費やされた時[むなしくついやされたとき, munashikutsuiyasaretatoki] (n) wasted time; time passed in vain [Add to Longdo]
空振り[からぶり, karaburi] (n,vs) striking (at something) and missing; in vain; (P) [Add to Longdo]
空疎[くうそ, kuuso] (adj-na,n) vain; groundless; futile; (P) [Add to Longdo]
空頼み[そらだのみ, soradanomi] (n,vs) vain hope [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vain \Vain\ (v[=a]n), a. [Compar. {Vainer}; superl. {Vainest}.]
   [F. vain, L. vanus empty, void, vain. Cf. {Vanish}, {Vanity},
   {Vaunt} to boast.]
   1. Having no real substance, value, or importance; empty;
    void; worthless; unsatisfying. "Thy vain excuse." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Every man walketh in a vain show.   --Ps. xxxix.
                          6.
    [1913 Webster]
 
       Let no man deceive you with vain words. --Eph. v. 6.
    [1913 Webster]
 
       Vain pomp, and glory of this world, I hate ye!
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Vain wisdom all, and false philosophy. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Destitute of force or efficacy; effecting no purpose;
    fruitless; ineffectual; as, vain toil; a vain attempt.
    [1913 Webster]
 
       Bring no more vain oblations.     --Isa. i. 13.
    [1913 Webster]
 
       Vain is the force of man
       To crush the pillars which the pile sustain.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Proud of petty things, or of trifling attainments; having
    a high opinion of one's own accomplishments with slight
    reason; conceited; puffed up; inflated.
    [1913 Webster]
 
       But wilt thou know, O vain man, that faith apart
       from works is barren?         --James ii. 20
                          (Rev. Ver.).
    [1913 Webster]
 
       The minstrels played on every side,
       Vain of their art.          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Showy; ostentatious.
    [1913 Webster]
 
       Load some vain church with old theatric state.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Empty; worthless; fruitless; ineffectual; idle; unreal;
     shadowy; showy; ostentatious; light; inconstant;
     deceitful; delusive; unimportant; trifling.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vain \Vain\, n.
   Vanity; emptiness; -- now used only in the phrase
 
   {in vain}.
    [1913 Webster]
 
   {For vain}. See {In vain}. [Obs.] --Shak.
 
   {In vain}, to no purpose; without effect; ineffectually. " In
    vain doth valor bleed." --Milton. " In vain they do
    worship me." --Matt. xv. 9.
 
   {To take the name of God in vain}, to use the name of God
    with levity or profaneness.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vain
   adj 1: characteristic of false pride; having an exaggerated
       sense of self-importance; "a conceited fool"; "an
       attitude of self-conceited arrogance"; "an egotistical
       disregard of others"; "so swollen by victory that he was
       unfit for normal duty"; "growing ever more swollen-headed
       and arbitrary"; "vain about her clothes" [syn:
       {conceited}, {egotistic}, {egotistical}, {self-
       conceited}, {swollen}, {swollen-headed}, {vain}]
   2: unproductive of success; "a fruitless search"; "futile years
     after her artistic peak"; "a sleeveless errand"; "a vain
     attempt" [syn: {bootless}, {fruitless}, {futile},
     {sleeveless}, {vain}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 vain [vɛ̃]
   abortive; futile; useless; vain
   conceited; frivolous; vain
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top