Search result for

vacation

(79 entries)
(0.0266 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vacation-, *vacation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vacation[N] ช่วงปิดภาคเรียน, See also: ช่วงปิดภาคการศึกษา, Syn. holiday, leave
vacation[N] ช่วงลาพักผ่อน, See also: ช่วงลาพักร้อน, Syn. holiday, vacationing
vacation[VI] ลาพักผ่อน, See also: ลาพักร้อน, ลาพัก
vacationer[N] ผู้ลาพักผ่อน, Syn. vacationeer
vacationer[N] ผู้ลาพักผ่อน, Syn. vacationer, vacationeer
vacationist[N] ผู้ลาพักผ่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vacation(เวเค'เชิน) n. ระยะหยุดงาน,ระยะหยุดภาค,การหยุดงาน,การหยุดภาค,เวลาว่าง,การออกไป,การย้ายออก,การลา. vi. หยุดงาน,หยุดภาค,ออกไป,ย้ายออก, Syn. rest,holiday

English-Thai: Nontri Dictionary
vacation(n) เวลาว่าง,การหยุดงาน,การปิดภาค,การลา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vacation๑. การออกไป๒. วันหยุดงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vacation of judgementการถอนคำพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vacation sittingsการนั่งพิจารณาคดีในวันหยุดงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vacationingการเดินทางเพื่อพักผ่อน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vacation homesบ้านพักผ่อน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe he should take a break. You know, we could all use a vacation.ที่จริงเขาน่าจะพักบ้างนะ ที่จริงพวกเราน่าจะไปพักร้อนด้วยกัน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Come on, where would we go on vacation?พักร้อนเนี่ยนะ นายอยากไปไหนล่ะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- He was down here on vacation a month ago.-ตอนเค้ากลับมาพักร้อนเมื่อเดือนที่แล้ว Marley & Me (2008)
- Listen. Take a vacation. Go away for a couple weeks.-ฟังนะ ไปพักร้อนซะ ไปไหนไกลๆซัก 2-3 อาทิตย์ Marley & Me (2008)
- I live in a vacation spot.-ผมก็อยู่ในจุดที่เค้าพักร้อนอยู่แล้ว Marley & Me (2008)
I've been on a little vacation, as some of you know;ผมก็มาพักร้อนไง รู้ ๆ กันอยู่ Changeling (2008)
(CHUCKLING) It was a really pleasant vacation;ช่างเป็นพักร้อนที่แสนสุข Changeling (2008)
Her cousins asked us to spend vacation with them in Paris.ญาติเธอชวนเราให้ไปเที่ยวที่ปารีสน่ะ Taken (2008)
Four Americans on a vacation don't just disappear!นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันถึง 4 คน หายไปอย่างไร้ร่องรอยงั้นเหรอ.. ไม่มีทาง! The Ruins (2008)
Maybe we should take a vacation.บางทีเราน่าจะไปพักผ่อนกัน Dead Like Me: Life After Death (2009)
I took vacation time to find you! Five years.ผมใช้เวลาช่วงพักผ่อน ตามหาคุณมาตลอด 5 ปี Duplicity (2009)
Tell your people not to make vacation plans.บอกคนของนายห้ามไปพักผ่อนที่ไหน Duplicity (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vacationA burglar broke into your house while you were away on vacation.
vacationAll I can think about is next month's vacation. I haven't been on one in so long.
vacationA majority of Japanese workers plan to take more than three consecutive days of summer vacation.
vacationAn employee has the right which gets the paid vacation for 2 weeks everybody and every year.
vacationBecause it is summer vacation it went to the trip.
vacationBetty read four stories during the vacation.
vacationChildren are really looking forward to summer vacation.
vacationDid you go anywhere during the summer vacation?
vacationDon't talk about work. We're on vacation.
vacationDo you have a Christmas vacation in Japan?
vacationDo you have any plans for the summer vacation?
vacationDuring my last spring vacation I took a job in a restaurant to help pay the costs of my trip abroad.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วันหยุด[N] holiday, See also: vacation, recess, time off, break, leave, Example: โรงแรมนี้คนเยอะมากโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และปลายเดือน, Thai definition: วันที่ไม่ต้องทำงานเพื่อหารายได้หรือวันที่ไม่ต้องเรียนหนังสือเรียนหนังสือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลาหยุดพัก[X] (kān lā yut phak) EN: vacation   FR: temps libre [m] ; vacances [fpl]
การเที่ยวพักผ่อน[n.] (kān thīo phakphǿn) EN: vacation   FR: vacances [fpl]
ขอให้สนุกกับวันหยุด[xp] (khø hai sanuk kap wanyut) EN: enjoy your holiday/vacation (Am.)   FR: bonnes vacances !
พัก[v.] (phak) EN: rest ; relax ; take a break ; take a rest ; take a vacation ; have a break ; stop   FR: se reposer ; prendre un peu de repos
พักร้อน[v.] (phakrøn) EN: have a vacation   FR: partir en vacances ; passer l'été ; estiver (r.)
ระหว่างหยุดเทอม[xp] (rawāng yut thoēm) EN: during the vacation   FR: en vacances ; durant les vacances
ตากอากาศ[v.] (tāk-ākāt) EN: have a holiday ; vacate ; take vacation ; have a holiday ; go to summer resort ; go away for summer holidays   FR: prendre des vacances ; partir en villégiature
วันหยุด[n.] (wanyut) EN: holiday ; day off ; vacation ; time off ; break   FR: congé [m] ; jour de congé [m] ; jour férié [m] ; vacances [fpl]
เวลาหยุดพัก[n.] (wēlā yut phak) EN: vacation   FR: temps libre [m] ; vacances [fpl]
หยุดเทอม[n. exp.] (yut thoēm) EN: school vacation   FR: vacances scolaires

CMU English Pronouncing Dictionary
VACATION    V EY0 K EY1 SH AH0 N
VACATIONS    V EY0 K EY1 SH AH0 N Z
VACATIONED    V EY0 K EY1 SH AH0 N D
VACATIONER    V EY0 K EY1 SH AH0 N ER0
VACATIONERS    V EY0 K EY1 SH AH0 N ER0 Z
VACATIONING    V EY0 K EY1 SH AH0 N IH0 NG
VACATIONERS'    V EY0 K EY1 SH AH0 N ER0 Z
VACATIONING V EY   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vacation    (v) (v @1 k ei1 sh @ n)
vacations    (v) (v @1 k ei1 sh @ n z)
vacationed    (v) (v @1 k ei1 sh @ n d)
vacationing    (v) (v @1 k ei1 sh @ n i ng)
vacationist    (n) (v @1 k ei1 sh @ n i s t)
vacationists    (n) (v @1 k ei1 sh @ n i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betriebsferien {pl}; Betriebsurlaub {m}vacation close-down; company holidays [Add to Longdo]
Ferien {pl}; Urlaub {m} | im Urlaub; in Urlaubvacation [Am.] | on vacation [Am.] [Add to Longdo]
Ferienhaus {n}vacation home [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バケーション[, bake-shon] (n) vacation [Add to Longdo]
夏期休暇[かききゅうか, kakikyuuka] (n) summer vacation; summer holidays [Add to Longdo]
夏季休暇[かききゅうか, kakikyuuka] (n) summer vacation [Add to Longdo]
夏休み[なつやすみ, natsuyasumi] (n) summer vacation; summer holiday; (P) [Add to Longdo]
家族旅行[かぞくりょこう, kazokuryokou] (n) family vacation; family trip [Add to Longdo]
暇(P);閑;遑[ひま(暇;閑)(P);いとま(暇;遑);ヒマ, hima ( hima ; hima )(P); itoma ( hima ; kou ); hima] (adj-na,n) (1) spare time; free time; leisure; (2) time off; day off; vacation; holiday; leave; (3) quitting (one's job); firing someone; divorcing (one's spouse); (adj-na) (4) (ひま only) (of one's time) free; (of one's business) slow; (n) (5) (いとま only) (See 御暇・1) leaving; departing; (P) [Add to Longdo]
海外旅行[かいがいりょこう, kaigairyokou] (n) vacation abroad [Add to Longdo]
休み[やすみ, yasumi] (n) (1) rest; recess; respite; (2) vacation; holiday; absence; suspension; (3) dormancy (of a silkworm prior to moulting); (P) [Add to Longdo]
御土産話;お土産話[おみやげばなし, omiyagebanashi] (n) (See お土産) trip story; vacation story [Add to Longdo]
行楽客[こうらくきゃく, kourakukyaku] (n) tourist; vacationer; vacationist; holidaymaker [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jià, ㄐㄧㄚˋ, ] vacation, #1,170 [Add to Longdo]
假期[jià qī, ㄐㄧㄚˋ ㄑㄧ, ] vacation, #5,550 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vacation \Va*ca"tion\, n. [F., fr. L. vacatio a being free from
   a duty, service, etc., fr. vacare. See {Vacate}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of vacating; a making void or of no force; as, the
    vacation of an office or a charter.
    [1913 Webster]
 
   2. Intermission of a stated employment, procedure, or office;
    a period of intermission; rest; leisure.
    [1913 Webster]
 
       It was not in his nature, however, at least till
       years had chastened it, to take any vacation from
       controversy.             --Palfrey.
    [1913 Webster] Hence, specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) (Law) Intermission of judicial proceedings; the space
      of time between the end of one term and the beginning
      of the next; nonterm; recess. "With lawyers in the
      vacation." --Shak.
      [1913 Webster]
    (b) A period of intermission of regular paid work or
      employment, or of studies and exercises at an
      educational institution; the time during which a
      person temporarily ceases regular duties of any kind
      and performs other activites, usually some form of
      liesure; holidays; recess (at a school); as, the
      spring vacation; to spend one's vacation travelling;
      to paint the house while on vacation. Vacation is
      typically used for rest, travel, or recreation, but
      may be used for any purpose. In Britain this sense of
      vacation is usually referred to as {holiday}.
      [1913 Webster +PJC]
    (c) The time when an office is vacant; esp. (Eccl.), the
      time when a see, or other spiritual dignity, is
      vacant.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vacation
   n 1: leisure time away from work devoted to rest or pleasure;
      "we get two weeks of vacation every summer"; "we took a
      short holiday in Puerto Rico" [syn: {vacation}, {holiday}]
   2: the act of making something legally void
   v 1: spend or take a vacation [syn: {vacation}, {holiday}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top