Search result for

vacant

(72 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vacant-, *vacant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vacant[ADJ] (สิ่ง) ที่ยังว่าง, See also: ที่ยังไม่มีคนใช้, ที่ยังไม่ถูกครอบครอง, Syn. empty, unoccupied, Ant. inhabited, occupied
vacant[ADJ] (ตำแหน่ง) ว่าง, See also: ไม่เต็ม, Syn. empty
vacant[ADJ] ปราศจากความคิด, See also: ซึ่งไม่รับรู้, ซึ่งไม่เข้าใจ, ว่างเปล่า, เหม่อลอย, Syn. blank, foolish, unintelligent, Ant. intelligent
vacant[ADJ] (เวลา) ว่าง, Syn. free, idle
vacantly[ADV] อย่างว่าง, See also: ยังไม่มีคนใช้
vacantness[N] ความว่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vacant(เว'เคินทฺ) adj. ว่าง,ว่างเปล่า,ไม่ได้ถูกครอบครอง,ไม่ได้ใช้,ไม่ได้ทำงาน., See also: vacantly adv. vacantness n., Syn. empty,unrented,abandoned

English-Thai: Nontri Dictionary
vacant(adj) ว่าง,เหม่อ,ใจลอย,ขาดปัญญา,ว่างเปล่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vacantว่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vacant estateทรัพย์มรดกไม่มีผู้รับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vacant possessionการปล่อยว่างการครอบครอง, ทรัพย์ปลอดพันธะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vacantia bona (L.)ทรัพย์ไม่มีเจ้าของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're going to hold his 60th birthday party in the vacant lot in town.พวกเราจะไปหยุดงานฉลองวันเกิด ครบ 60 ปีของเขาตรงที่ว่างในเมือง. Episode #1.9 (2008)
Current building-- 12 floors, mostly vacant.สิ่งก่อสร้างแบบปัจจุปัน 12 ชั้น ส่วนมากยังว่าง Dex Takes a Holiday (2009)
It's vacant now.ตอนนี้มันร้างไปแล้ว White to Play (2009)
I thought you said this place was vacant.ผมคิดว่า คุณได้บอกว่า ที่แห่งนี้ว่างเปล่า White to Play (2009)
President Segovia has announced his nominee for vice president, a position which has been vacant since the tragic death of Vice President Prattประธานาธิบดีเซอโกเวียร์ ได้แถลงว่า บุคคลที่เสนอเป็น รองประธานาธิบดี แทนตำแหน่งที่ว่างลง Gimme Some Truth (2009)
The Papal apartment is then sealed for nine days of mourning, a period known as "Sede Vacante", the time of the empty throne.สันตะปาปาอพาร์ทเมนต์จากนั้นปิดผนึก ในระหว่างวันทุกข์เก้า, ระยะเวลาที่รู้จัก เป็น "sede vacante" "เดี๋ยวนี้ว่างบัลลังก์. Angels & Demons (2009)
Doesn't the power of the Holy See rest in him during "Tempo Sede Vacante"?แต่เป็นสิทธิของสันตะปาปาอำนาจหน้าที่แก่เขา ในขณะที่แต่งตั้งใหม่สันตะปาปาจัด? Angels & Demons (2009)
For now the Vatican seat of ultimate power remains vacant.ฉันถูกบังคับให้ซ่อน จึงเกิดความลับสังคม. Angels & Demons (2009)
There is no pope. "Tempo Sede Vacante."กรุณาเซ็น. Angels & Demons (2009)
The humility of vacant purse and empty stomach.ความนอบน้อมต่อความว่างเปล่า เงินรางวัล และท้องที่ว่างเปล่า Delicate Things (2010)
There are a lot of vacant rooms.มีห้องว่างเยอะแยะ I Saw the Devil (2010)
That's a vacant property, overlooked by a trading estate.ที่นั่นเป็นสถานที่รกร้างว่างเปล่า ดูแลโดยบริษัทซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ Episode #1.2 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vacantApparently that shabby flat is vacant.
vacantA seat became vacant at that station.
vacantBe left vacant.
vacantHe was standing there with a vacant look.
vacantHow about playing catch in the vacant lot near by?
vacantIs there a vacant seat?
vacantShe parked her car in a vacant lot.
vacantThe house is vacant.
vacantThe post will fall vacant.
vacantThere being no vacant seat in the bus, I kept on standing.
vacantThere being no vacant seat in the bus, I stood all the way.
vacantThere being no vacant seats on the bus, I was kept standing all the way to the station.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่ร้าง[N] vacant land, See also: deserted place, wasteland, Example: เมื่อซื้อที่แล้วไม่ได้มาปลูกบ้าน ปล่อยให้เป็นที่ร้างอยู่อย่างนั้น ซอยที่อยู่บริเวณนี้จึงเป็นซอยเปลี่ยว, Count unit: แห่ง, ที่
ว่าง[ADJ] empty, See also: vacant, blank, clear, void, unoccupied, uninhabited, Syn. ว่างเปล่า, Ant. เต็ม, Example: ถ้าหลังตึกมีที่ว่าง ก็ทำที่จอดรถเพิ่มขึ้นได้, Thai definition: ที่ไม่มีอะไร
เป๋อ[V] absent-minded, See also: vacant, blank, stupid, Syn. ป้ำๆ เป๋อๆ, หลงๆ ลืมๆ, เผลอ, เหม่อ, เซ่อ, Example: แกอายุมากขนาดนั้นแล้ว ก็คงต้องเป๋อบ้าง, Thai definition: หลงลืม
แปลน[ADJ] void, See also: vacant, Example: ถ้าสวนทุเรียนของเรามีทุเรียนแปลนเยอะก็คงขายไม่ได้ราคาดีนัก, Thai definition: เรียกของที่มีเนื้อที่มีเปลือกหุ้มไม่รอบ เช่น ทุเรียนแปลน
ความว่าง[N] emptiness, See also: vacantness, void, Syn. ความว่างเปล่า, Thai definition: ภาวะที่ไม่มีสิ่งใดอยู่เลย
ที่ว่างเปล่า[N] vacant, See also: space, unoccupied land, blank land, Syn. ที่ร้าง, ที่รกร้างว่างเปล่า, Count unit: ที่, แห่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องว่าง[n. exp.] (hǿng wāng) EN: vacant room   FR: chambre libre [f] ; chambre vacante [f]
ลอย[adv.] (løi) EN: absently ; vacantly ; without provocation   
เหม่อ[adj.] (møe) EN: listless ; inattentive ; vacant ; distant   FR: distrait ; rêveur ; inattentif ; étourdi
เหม่อลอย[v.] (møe løi) EN: be absent-minded ; be vacant ; be abstracted ; be inattentive   FR: être distrait ; être inattentif
เหม่อลอย[adj.] (møe løi) EN: absent-minded ; inattentive ; vacant ; abstracted   FR: distrait ; inattentif
เหม่อมอง[v. exp.] (møe møng) EN: be inattentive ; be vacant ; be abstracted   FR: être inattentif
แปลน[adj.] (plaēn) EN: void ; vacant   
ร้าง[adj.] (rāng) EN: deserted ; abandoned ; desolate ; uninhabited ; forsaken ; vacant ; tenantless ; empty ; unoccupied   FR: désert ; abandonné
ทรัพย์ไม่มีเจ้าของ[n. exp.] (sap mai mī jaokhøng) EN: bona vacante   
สูญ[adj.] (sūn) EN: empty ; blank ; void ; vacant   

CMU English Pronouncing Dictionary
VACANT    V EY1 K AH0 N T
VACANTI    V AH0 K AE1 N T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vacant    (j) (v ei1 k @ n t)
vacantly    (a) (v ei1 k @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっとり[, uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy) [Add to Longdo]
つくねんと[, tsukunento] (adv) (1) absentmindedly; vacantly; blankly; (2) by oneself; all alone [Add to Longdo]
ぼそっと;ぼさっと[, bosotto ; bosatto] (adv,vs) (1) absent-mindedly; vacantly; idly; lazily; (2) (ぼそっと only) in a whisper [Add to Longdo]
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P) [Add to Longdo]
ぽかん(P);ポカン;ぱかん;パカン[, pokan (P); pokan ; pakan ; pakan] (adv-to) (1) (on-mim) vacantly; blankly; absentmindedly; (2) (on-mim) openmouthed; with one's mouth wide-open; gaping; flabbergasted; (3) (on-mim) with a whack; with a thump; (P) [Add to Longdo]
開く(P);空く(P);明く[あく, aku] (v5k,vi) (1) (esp. 開く) to open (e.g. doors); (2) (esp. 開く) to open (e.g. business, etc.); (3) (esp. 空く) to be empty; (4) (esp. 空く) to be vacant; to be available; to be free; (5) (esp. 明く) to be open (e.g. neckline, etc.); (6) (esp. 明く) to have been opened (of one's eyes, mouth, etc.); (7) (esp. 明く) to come to an end; (v5k,vt) (8) (esp. 明く) to open (one's eyes, mouth, etc.); (v5k,vi) (9) (See 穴が開く) to have a hole; to form a gap; to have an interval (between events); (P) [Add to Longdo]
閑地[かんち, kanchi] (n) quiet place; vacant land; fallow ground; undemanding job; sinecure; life of leisurely retirement [Add to Longdo]
虚ろな表情;うつろな表情;空ろな表情[うつろなひょうじょう, utsuronahyoujou] (exp,n) vacant expression (on one's face); blank expression [Add to Longdo]
虚ろな目[うつろなめ, utsuroname] (n) vacant eyes [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空地[kòng dì, ㄎㄨㄥˋ ㄉㄧˋ, ] vacant land; open space, #13,635 [Add to Longdo]
楞子眼[léng zi yǎn, ㄌㄥˊ ㄗ˙ ㄧㄢˇ, ] vacant look of a drunk or imbecile [Add to Longdo]
空房间[kōng fáng jiān, ㄎㄨㄥ ㄈㄤˊ ㄐㄧㄢ, / ] vacant room [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vacant \Va"cant\, a. [F., fr. L. vacans, -antis, p. pr. of
   vacare to be empty, to be free or unoccupied, to have
   leisure, also vocare; akin to vacuus empty, and probably to
   E. void. Cf. {Evacuate}, {Void}, a.]
   [1913 Webster]
   1. Deprived of contents; not filled; empty; as, a vacant
    room.
    [1913 Webster]
 
       Stuffs out his vacant garments with his form.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Being of those virtues vacant.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       There is no fireside, howsoe'er defended,
       But has one vacant chair.       --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. Unengaged with business or care; unemployed; unoccupied;
    disengaged; free; as, vacant hours.
    [1913 Webster]
 
       Religion is the interest of all; but philosophy of
       those . . . at leisure, and vacant from the affairs
       of the world.             --Dr. H. More.
    [1913 Webster]
 
       There was not a minute of the day which he left
       vacant.                --Bp. Fell.
    [1913 Webster]
 
   3. Not filled or occupied by an incumbent, possessor, or
    officer; unoccupied; as, a vacant throne; a vacant house;
    a vacant apartment; a vacant parish.
    [1913 Webster +PJC]
 
       Special dignities which vacant lie
       For thy best use and wearing.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Empty of thought; thoughtless; not occupied with study or
    reflection; as, a vacant mind.
    [1913 Webster]
 
       The duke had a pleasant and vacant face. --Sir H.
                          Wotton.
    [1913 Webster]
 
       When on my couch I lie
       In vacant or in pensive mood.     --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law) Abandoned; having no heir, possessor, claimant, or
    occupier; as, a vacant estate. --Bouvier.
    [1913 Webster]
 
   {Vacant succession} (Law), one that is claimed by no person,
    or where all the heirs are unknown, or where all the known
    heirs to it have renounced it. --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Empty; void; devoid; free; unemployed; disengaged;
     unincumbered; uncrowded; idle.
 
   Usage: {Vacant}, {Empty}. A thing is empty when there is
      nothing in it; as, an empty room, or an empty noddle.
      Vacant adds the idea of having been previously filled,
      or intended to be filled or occupied; as, a vacant
      seat at table; a vacant office; vacant hours. When we
      speak of a vacant look or a vacant mind, we imply the
      absence of the intelligence naturally to be expected
      there.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vacant
   adj 1: void of thought or knowledge; "a vacant mind"
   2: without an occupant or incumbent; "the throne is never
     vacant"

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 vacant [vakɑnt]
   vacant
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top