Search result for

usher

(57 entries)
(0.0261 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -usher-, *usher*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
usher[N] พนักงานที่นำไปยังที่นั่ง, Syn. escort
usher[VT] นำทาง, Syn. guide, escort
usher[VI] ทำหน้าที่เป็นผู้นำทาง, Syn. escort
usher in[PHRV] นำเข้ามา, See also: พาเข้ามา, Syn. show in
usher in[PHRV] เริ่มต้น
usher out[PHRV] พาออกไป, See also: นำออกไป, Syn. show out
usherette[N] ผู้หญิงที่ทำหน้าที่ต้อนรับ, Syn. usher

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
usher(อัช'เชอะ) n. เจ้าหน้าที่ต้อนรับ,เจ้าหน้าที่นำแขกไปยังที่นั่ง,เจ้าหน้าที่ขานชื่อ,เจ้าหน้าที่ส่งสาร,กองหน้า vt.,vi. ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ดังกล่าว,นำ,แนะนำ,นำทาง,นำสู่,ส่งสาร., See also: ushership n., Syn. attendant,guid
usherette(อัช'เชอะเรท) n. usher (ดู) ผู้ที่เป็นหญิง
gusher(กัช'เชอะ) n. บ่อน้ำมันที่ไหลพุ่งขึ้น,คนพูดมาก,คนพูดพล่าม
pusher(พุช'เชอะ) n. ผู้ผลัก,ผู้ดัน,คนเสือก,เครื่องบินที่มีใบพัดชนิดผลักดัน (แทนที่จะเป็นลากพา) , (สแลง) ผู้ขายยาเสพติด

English-Thai: Nontri Dictionary
usher(n) ผู้นำเข้าประจำที่นั่ง,เจ้าหน้าที่ต้อนรับ,กองหน้า,คนส่งสาร
usher(vi) นำเข้ามา,นำทาง,นำสู่,ส่งสาร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The next showing will be at 6:00. Don't forget to tip your usher.อย่าลืมทิปคนเดินโต๊ะนะครับ Jumper (2008)
She hired someone. Guy by the name of Stanley Usher.ผู้ชายที่ชื่อ, เอ่อ, สแตนลี่ย์ อัชเชอร์ Cold Comfort (2009)
So, Mr. Usher, by touching a personal item, you think that you can tell if someone's alive or dead.คุณ อัชเชอร์ คุณเพียงแค่สัมผัสกับสิ่งของ คุณก็บอกได้เลยว่าเจ้าของมีชีวิตหรือว่าตายไปแล้ว ? เป็นบางครั้ง Cold Comfort (2009)
Name's Usher, Stanley Usher.ตอนนี้เรารู้ว่าดีเอนเอที่พบบนร่างศพ ไม่ตรงกับฐานข้อมูลที่เรามี Cold Comfort (2009)
Stanley Usher has a vested interest in telling you that your daughter is alive.ส่วนคุณก็จะบอกว่าเธอตายแล้วงั้นเหรอ? Cold Comfort (2009)
Usher was charged with fraud in Oregon...ก่อนเค้าจะย้ายมาที่นี่ Cold Comfort (2009)
Mr. Usher, good to see you again.ผมช่วยอะไรคุณได้บ้างมั้ย? Cold Comfort (2009)
We're doing a mash-up of "it's my life" And usher's "confessions."เราจะใช้เพลง "it's my life" กับ "confessions" ของอัชเชอร์ Vitamin D (2009)
House of Ushers, open 10:00 to 5:00.เฮาท์ ออฟ ฮัสเชอร์ เปิดระหว่างเวลา 10.00-17.00 นาฬิกา Polly Wants a Crack at Her (2010)
It ss here you listed no previous address when you rented out the House of Ushers.คุณไม่ได้ระบุถึงที่พัก ก่อนหน้านี้ ตอนที่คุณติดต่อขอเช่า เฮาท์ออฟฮัสเชอร์ Slight of Hand (2010)
You will open your eyes. You will be in the House of Ushers.คุณจะลืมตาขึ้นมา คุณจะัมาอยู่ใน เฮาท์ออฟฮัสเชอร์ This Is Why We Stay (2010)
Welcome to the House of Ushers.ยินดีต้อนรับสู่บ้านอัชเชอร์ส Questions and Antlers (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
usherI was ushered into the drawing room.
usherI was ushered to my seat.
usherShe rushed to the office, and was ushered right into an examination room.
usherThe war ushered in a period of shortages and deprivation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พนักงานเดินตั๋ว[N] usherette

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พนักงานเดินตั๋ว[n. exp.] (phanakngān doēn tūa) EN: usherette   FR: ouvreuse (de cinéma) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
USHER    AH1 SH ER0
USHERS    AH1 SH ER0 Z
USHERED    AH1 SH ER0 D
USHERING    AH1 SH ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
usher    (v) (uh1 sh @ r)
ushers    (v) (uh1 sh @ z)
ushered    (v) (uh1 sh @ d)
ushering    (v) (uh1 sh @ r i ng)
usherette    (n) (uh2 sh @ r e1 t)
usherettes    (n) (uh2 sh @ r e1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほお紅;頬紅[ほおべに, hoobeni] (n) rouge; blusher [Add to Longdo]
アッシャー[, assha-] (n) usher [Add to Longdo]
クラッシャー[, kurassha-] (n) (1) crusher; (2) crasher [Add to Longdo]
ジョークラッシャー[, jo-kurassha-] (n) jaw crusher [Add to Longdo]
ブラウザクラッシャー[, burauzakurassha-] (n) {comp} browser crasher; browser crusher [Add to Longdo]
ラッシャー[, rassha-] (n) rusher [Add to Longdo]
ロールクラッシャー[, ro-rukurassha-] (n) roll crusher [Add to Longdo]
圧砕機[あっさいき, assaiki] (n) grinder; crusher [Add to Longdo]
案内者[あんないしゃ, annaisha] (n) (See 案内人) guide; usher [Add to Longdo]
案内嬢[あんないじょう, annaijou] (n) usherette [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传达员[chuán dá yuán, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄚˊ ㄩㄢˊ, / ] usher; receptionist [Add to Longdo]
招待员[zhāo dài yuán, ㄓㄠ ㄉㄞˋ ㄩㄢˊ, / ] usher; greeter [Add to Longdo]
招财进宝[zhāo cái jìn bǎo, ㄓㄠ ㄘㄞˊ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄠˇ, / ] ushering in wealth and prosperity; We wish you riches and treasures (traditional expression of good will, esp. at New Year) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Usher \Ush"er\, n. [OE. ussher, uschere, OF. ussier, uisser,
   oissier, hussier, huissier, fr. L. ostiarius a doorkeeper,
   fr. ostium a door, entrance, fr. os mouth. See {Oral}, and
   cf. {Ostiary}.]
   [1913 Webster]
   1. An officer or servant who has the care of the door of a
    court, hall, chamber, or the like; hence, an officer whose
    business it is to introduce strangers, or to walk before a
    person of rank. Also, one who escorts persons to seats in
    a church, theater, etc. "The ushers and the squires."
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       These are the ushers of Marcius.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: There are various officers of this kind attached to the
      royal household in England, including the gentleman
      usher of the black rod, who attends in the House of
      Peers during the sessions of Parliament, and twelve or
      more gentlemen ushers. See {Black rod}.
      [1913 Webster]
 
   2. An under teacher, or assistant master, in a school.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Usher \Ush"er\, v. t. [imp. & p. p. {Ushered}; p. pr. & vb. n.
   {Ushering}.]
   To introduce or escort, as an usher, forerunner, or
   harbinger; to forerun; -- sometimes followed by in or forth;
   as, to usher in a stranger; to usher forth the guests; to
   usher a visitor into the room.
   [1913 Webster]
 
      The stars that usher evening rose.    --Milton.
   [1913 Webster]
 
      The Examiner was ushered into the world by a letter,
      setting forth the great genius of the author.
                          --Addison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Usher
   n 1: Irish prelate who deduced from the Bible that Creation
      occurred in the year 4004 BC (1581-1656) [syn: {Ussher},
      {James Ussher}, {Usher}, {James Usher}]
   2: an official stationed at the entrance of a courtroom or
     legislative chamber [syn: {usher}, {doorkeeper}]
   3: someone employed to conduct others [syn: {usher}, {guide}]
   v 1: take (someone) to their seats, as in theaters or
      auditoriums; "The usher showed us to our seats" [syn:
      {usher}, {show}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top