หรือคุณหมายถึง useleß?
Search result for

useless

(72 entries)
(0.0818 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -useless-, *useless*, useles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
useless[ADJ] ซึ่งไม่มีประโยชน์, See also: ซึ่งเปล่าประโยชน์, ไร้ประโยชน์, ใช้การไม่ได้, Syn. worthless, unusable, Ant. useful
useless[ADJ] ซึ่งไม่ได้ผล, See also: ซึ่งไม่ประสบผลสำเร็จ, Syn. ineffective, Ant. efficient
uselessly[ADV] อย่างไม่มีประโยชน์, Syn. vainly
uselessness[N] การที่ไม่สามารถใช้ได้, Syn. workability, Ant. usefulness
uselessness[N] การไม่ประสบผลสำเร็จ, Syn. failure, Ant. usefulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
useless(ยูซ'ลิส) adj. ไม่มีประโยชน์,ไม่ได้ผล,ใช้การไม่ได้., See also: uselessly adv. uselessness n. -S.futile,unavailing

English-Thai: Nontri Dictionary
useless(adj) ไร้ประโยชน์,ไม่ได้ผล,ใช้การไม่ได้
causeless(adj) ไม่มีสาเหตุ,ไม่มีมูลเหตุ,ไม่มีเหตุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
uselessไร้ประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And you're kind of... useless.และคุณ.. ก็ยังทำอะไรไม่ได้ Odyssey (2008)
The scanners are practically useless. Got anything on the emergency channel R2?ระบบสแกนช่างไร้ประโยชน์ซะจริง พบสัญญาณอะไรบ้างมั้ย อาร์ทู? Rising Malevolence (2008)
They'll have to. The scanners are useless.ก็ต้องยังงั้นล่ะ เครื่องค้นหาใช้ไม่ได้เลย Shadow of Malevolence (2008)
- Our weapons were useless.อาวุธของเราไม่ระคายผิวมันเลย ไม่ระคายผิว? Lancelot (2008)
- Useless? I think not.ข้าไม่คิดแบบนั้น Lancelot (2008)
Go on, you useless pieces of fucking...cattle.ไอ้ห่า สมองวัว สมองคาย Episode #1.5 (2008)
Your childish tricks are useless against me, Merlin.เจ้าอ่อนหัด แค่นี้ทำอะไรข้าไม่ได้หรอก เมอลิน Le Morte d'Arthur (2008)
You guys are useless.เจ้าพวกไร้ประโยชน์ Iljimae (2008)
- No. Just a bunch of useless skills. Wrong books.ไม่เห็นจะสอนอะไรดีๆเลย/ อ่านตำราผิดเล่มนะสิ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
My useless brother dies in debt and it fall on me to take you in.พี่ชายของฉันตายเพราะหนี้สิน\ มันจึงตกเป็นสมบัติของฉัน และฉันก็รับเธอเข้ามา The Secret of Moonacre (2008)
You pigeons are useless.นายนี่ไร้ประโยชน์จริงๆ Bolt (2008)
It's useless to resist.ต้านไปก็ไรประโยชน์ Superhero Movie (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uselessAll his efforts were useless.
uselessAll my efforts turned out to be useless.
uselessDesist from useless resistance.
uselessDon't waste your allowance on useless things.
uselessHe regards so-called compulsory education as useless.
uselessHis book are almost useless.
uselessHis books are almost useless.
uselessHis negative attitude rendered all my efforts useless.
uselessHis new secretary proved useless.
uselessI can't work at all with all these useless calls coming in.
uselessIt is useless even if I discuss with you.
uselessIt is useless to discuss the matter any further.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียเปล่า[ADJ] useless, See also: fruitless, Example: เมื่อหม้อข้าวเดือด เรามักจะนำน้ำข้าวทิ้งให้สุนัขกินหรือทิ้งเสียเปล่า, Thai definition: ไม่มีประโยชน์อะไร
ไร้คุณค่า[ADJ] useless, See also: worthless, valueless, Syn. ไร้ประโยชน์, Ant. มีคุณค่า, Example: ชาวตะวันตกเริ่มตระหนักในปัญหาเรื่องอาหารที่ไร้คุณค่า และหันมารณรงค์ให้กินอาหารธรรมชาติมากขึ้น, Thai definition: ไม่มีประโยชน์
เปล่าประโยชน์[ADJ] useless, See also: good for nothing, no point in vain, Syn. ไร้ผล, ไร้ประโยชน์, เปล่าดาย, Ant. มีประโยชน์, Example: อย่ามัวเสียเวลากับสิ่งที่เปล่าประโยชน์เหล่านี้เลย
เปล่าดาย[ADJ] useless, Example: เขาน่าจะหาอะไรทำ ไม่ใช่ปล่อยให้ตัวเองกลายเป็นคนที่เปล่าดาย เงียบเหงาอย่างนี้, Thai definition: ที่หาประโยชน์ไม่ได้
ไม่เอาไหน[ADV] uselessly, See also: incompetently, Syn. ใช้การไม่ได้, ไม่เอาถ่าน, Example: คนงานที่นี่ส่วนใหญ่ทำงานไม่เอาไหน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่เอาไหน[adv.] (mai ao nai) EN: uselessly ; incompetently   
ไม่ได้ผล[adj.] (mai dāi phon) EN: fruitless ; unsuccessful ; ineffective ; useless   
ไม่มีประโยชน์[adj.] (mai mī prayōt) EN: useless   FR: inutile ; sans intérêt ; vain
เปล่าดาย[adj.] (plāodāi) EN: useless   
เปล่าประโยชน์[X] (plao prayōt) EN: useless ; good for nothing ; no point in vain   FR: inutile ; vain
ไร้ค่า[v.] (raikhā) EN: be useless ; be incompetent ; be worthless ; lack skill or ability   
ไร้ผล[v.] (rai phon) EN: be ineffectual ; be unsuccessful ; be vain ; be profitless ; be useless ; be futile ; be ineffective   
ไร้ผล[adj.] (rai phon) EN: fruitless ; futile ; vain ; ineffective ; nugatory ; useless ; ineffectual ; unsuccessful ; profitless   FR: vain ; futile ; stérile
ไร้ประโยชน์[adj.] (rai prayōt) EN: useless ; futile ; ineffective ; ineffectual ; fruitless   FR: inutile ; inefficace ; vain

CMU English Pronouncing Dictionary
USELESS    Y UW1 S L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
useless    (j) (y uu1 s l @ s)
uselessly    (a) (y uu1 s l @ s l ii)
uselessness    (n) (y uu1 s l @ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nutzlos; unnütz; zwecklos {adj} | nutzloser | am nutzlosestenuseless | more useless | most useless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]
しようも無い;しょうも無い;仕様もない;仕様も無い[しようもない(しようも無い;仕様もない;仕様も無い);しょうもない(しょうも無い;仕様もない;仕様も無い), shiyoumonai ( shiyoumo nai ; shiyou monai ; shiyou mo nai ); shoumonai ( shoumo nai] (exp,adj-i) (1) (uk) (See 仕様が無い) useless; stupid; good-for-nothing; (2) having no way to do ... [Add to Longdo]
やくざ(P);ヤクザ[, yakuza (P); yakuza] (n) (1) (possibly from 八九三) professional gambler or ruffian (esp. a member of the Japanese mafia); yakuza (member); (adj-na,n) (2) uselessness; purposelessness; (P) [Add to Longdo]
ダメ人間;駄目人間[ダメにんげん(ダメ人間);だめにんげん(駄目人間), dame ningen ( dame ningen ); dameningen ( dame ningen )] (n) useless member of society; hopeless case; failure [Add to Longdo]
悪戯者[いたずらもの, itazuramono] (n) loose woman; useless fellow; mischief maker [Add to Longdo]
悪足掻き;悪あがき[わるあがき, waruagaki] (n,vs) useless resistance; vain struggle [Add to Longdo]
員に備わるのみ[いんにそなわるのみ, innisonawarunomi] (exp) being a member of staff but useless as a worker [Add to Longdo]
益体もない[やくたいもない, yakutaimonai] (exp) useless; worthless; absurd; baloney [Add to Longdo]
屋上屋を架す[おくじょうおくをかす, okujouokuwokasu] (exp,v5s) (See 屋上架屋) to do something useless; to paint the lily; to gild refined gold; to build a roof atop the roof [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
没用[méi yòng, ㄇㄟˊ ㄩㄥˋ, / ] useless, #6,430 [Add to Longdo]
无用[wú yòng, ˊ ㄩㄥˋ, / ] useless; worthless, #15,593 [Add to Longdo]
赘瘤[zhuì liú, ㄓㄨㄟˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] useless; superfluous, #299,513 [Add to Longdo]
不当事[bù dāng shì, ㄅㄨˋ ㄉㄤ ㄕˋ, / ] useless; regard as useless [Add to Longdo]
不稂不莠[bù láng bù yǒu, ㄅㄨˋ ㄌㄤˊ ㄅㄨˋ ㄧㄡˇ, ] useless; worthless; good-for-nothing [Add to Longdo]
毫无用处[háo wú yòng chù, ㄏㄠˊ ˊ ㄩㄥˋ ㄔㄨˋ, / ] useless [Add to Longdo]
空心萝卜[kōng xīn luó bo, ㄎㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙, / ] useless person [Add to Longdo]
窝脓包[wō nóng bāo, ㄨㄛ ㄋㄨㄥˊ ㄅㄠ, / ] useless weakling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Useless \Use"less\, a.
   Having, or being of, no use; unserviceable; producing no good
   end; answering no valuable purpose; not advancing the end
   proposed; unprofitable; ineffectual; as, a useless garment;
   useless pity.
   [1913 Webster]
 
      Not to sit idle with so great a gift
      Useless, and thence ridiculous.     --Milton.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Fruitless; ineffectual.
 
   Usage: {Useless}, {Fruitless}, {Ineffectual}. We speak of an
      attempt, effort, etc., as being useless when there are
      in it inherent difficulties which forbid the hope of
      success, as fruitless when it fails, not from any such
      difficulties, but from some unexpected hindrance
      arising to frustrate it; as, the design was rendered
      fruitless by the death of its projector. Ineffectual
      nearly resembles fruitless, but implies a failure of a
      less hopeless character; as, after several ineffectual
      efforts, I at last succeeded.
      [1913 Webster]
 
         Useless are all words
         Till you have writ "performance" with your
         swords.
         The other is for waiving.     --Beau. & Fl.
      [1913 Webster]
 
         Waiving all searches into antiquity, in relation
         to this controversy, as being either needless or
         fruitless.            --Waterland.
      [1913 Webster]
 
         Even our blessed Savior's preaching, who spake
         as never man spake, was ineffectual to many.
                          --Bp.
                          Stillingfleet.
      [1913 Webster] -- {Use"less*ly}, adv. --
      {Use"less*ness}, n.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 useless
   adj 1: having no beneficial use or incapable of functioning
       usefully; "a kitchen full of useless gadgets"; "she is
       useless in an emergency" [ant: {useful}, {utile}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top