Search result for

urgently

(33 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -urgently-, *urgently*, urgent
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
urgently[ADV] โดยด่วน, See also: อย่างรีบด่วน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's someone we need to meet urgently.มีคนที่เราต้องไปพบ ด่วนมาก Episode #1.5 (2008)
Jas, I need to speak with you urgently.แจ๊ส ฉันมีเรื่องจะคุยกับเธอ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Olympius requires your presence urgently in the Serapeum.ท่านโอลิมเปียสเรียกหาท่านโดยด่วน ที่ลานเซอราเพียมครับ Agora (2009)
Needs to speak urgently about your sister's wedding.บอกว่าต้องการจะคุยกับคุณเรื่องด่วน เกี่ยวกับงานแต่งงานของน้องสาวคุณ Up in the Air (2009)
We need to speak with dr. lawrence nichols, urgently.เราต้องการคุยกับดร. ลอเรนซ์ นิโคลอย่างเร่งด่วน Amplification (2009)
Most urgently. So you've got North doing your dirty work for you.โดยเร็วที่สุด อ๊าก ชู่ๆๆ Episode #1.6 (2010)
After we get something you need more urgently. This way.ตอนนี้ เอาของที่จำเป็นก่อน Episode #1.4 (2010)
My adopted American parents need me urgently.พ่อแม่ชาวอเมริกันที่รับเลี้ยงผม ต้องการพบผมด่วน Episode #1.17 (2010)
Our writer Kang Seung Yeon needs your help urgently!นักเขียนคังกำลังรอโทรศัพท์ของคุณอยู่ ! Episode #1.13 (2010)
You're needed urgently in the Council Chambers.ท่านจำเป็นต้องเข้าร่วมการประชุมโดยด่วน The Darkest Hour (2011)
AlIfather, we must speak with you urgently.พระบิดาพวกเรามีเรื่องด่วน ต้องมาเข้าเฝ้า Thor (2011)
If he's a friend, I suggest you urgently get the hell out of my face.ถ้าเขาเป็นเพื่อน ผมขอแนะนำ ให้ไปให้พ้นหน้าเดี๋ยวนี้เลย Who Can Say What's True? (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
urgentlyA stranger beat urgently at the front door.
urgentlyThere is a matter that we would like to discuss urgently regarding club activities so please come to the staff room.
urgentlyYour prompt reply is urgently required.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างรีบด่วน[ADV] immediately, See also: urgently, hastily, Syn. อย่างรีบเร่ง, อย่างเร่งรีบ, Ant. อย่างเชื่องช้า, อย่างเรื่อยเปื่อย, Example: การตอบข้อซักถามทางจดหมายไม่อาจทำได้อย่างรีบด่วน
โดยด่วน[ADV] urgently, See also: immediately, Syn. โดยเร็ว, โดยเร่งด่วน, Example: ผู้ประสบภัยน้ำท่วมต้องการความช่วยเหลือโดยด่วนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง, Thai definition: อย่างรีบเร่งรวดเร็ว
ปัจจุบันทันด่วน[ADV] suddenly, See also: urgently, abruptly, Syn. ทันทีทันใด, กะทันหัน, ทันใด, Example: พอสั่งเสียในเรื่องนี้เสร็จท่านก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างปัจจุบันทันด่วนแสดงว่าท่านห่วงงานและทำงานจนวาระสุดท้ายของชีวิต
อาราม[ADV] urgently, See also: impetuously, in haste, in a hurry, Example: เขาเห็นรังนกตกลงพื้นฝุ่นกระจาย ด้วยอารามรีบร้อนจึงคว้าขานกไว้ในมือ ทำให้มันดิ้นรนจนขนกระจาย, Thai definition: มุ่งหมายอย่างรีบร้อน, พะวงที่จะทำการใดๆ, ตั้งหน้าตั้งตา
เฉพาะหน้า[ADV] at hand, See also: urgently, Syn. ด่วน, Example: การศึกษานอกระบบก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างอาชีพให้เตรียมคนเฉพาะหน้า เพื่อรับกับสภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น, Thai definition: ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้น และจำเป็นจะต้องดำเนินการตามความเหมาะสมทันที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาราม[n.] (ārām) EN: urgently ; impetuously ; in haste ; in a hurry   
โดยด่วน[adv.] (dōi duan = dōi dūan) EN: urgently ; immediately   FR: d'urgence ; en urgence ; urgemment
โดยเร่งด่วน[adv.] (dōi rengduan = dōi rengdūan) EN: urgently   
โดยเร็ว[adv.] (dōi reo) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily   FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
พลัน[X] (phlan) EN: swiftly ; rapidly ; instantly ; immediately ; suddenly ; abruptly ; urgently ; right away ; promptly ; unexpectedly ; at once   FR: immédiatement ; instantanément ; rapidement ; soudainement

CMU English Pronouncing Dictionary
URGENTLY    ER1 JH AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
urgently    (a) (@@1 jh @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
切実に[せつじつに, setsujitsuni] (adv) strongly; keenly; vividly; sincerely; urgently [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
切切[qiè qiè, ㄑㄧㄝˋ ㄑㄧㄝˋ, ] urgently; eagerly; worried; (urge sb to) be sure to; it is absolutely essential to (follow the above instruction), #24,241 [Add to Longdo]
急着[jí zhe, ㄐㄧˊ ㄓㄜ˙, / ] urgently [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Urgently \Ur"gent*ly\, adv.
   In an urgent manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 urgently
   adv 1: with great urgency; "health care reform is needed
       urgently"; "the soil desperately needed potash" [syn:
       {urgently}, {desperately}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top