Search result for

upward compatible

(3 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -upward compatible-, *upward compatible*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา upward compatible มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *upward compatible*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
upward compatibleเข้ากันได้กับรุ่นหน้าหมายถึง การออกแบบที่มุ่งให้ปรับขยายให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต เช่น การออกแบบเอกสารหรือแฟ้มงานใดที่สามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นใหม่ที่จะออกมาสู่ตลาดในอนาคตการออกแบบโปรแกรมที่ทำให้สามารถเรียกแฟ้มข้อมูลที่สร้างไว้ด้วยโปรแกรมรุ่นก่อนออกมาใช้ได้ เรียกว่า downward compatible หรือเข้ากันได้กับรุ่นก่อน เช่น โปรแกรม PageMaker 5.0 จะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญอันนี้ นั่นคือ สามารถเรียกแฟ้มข้อมูลของ PageMaker รุ่นก่อนหน้านั้น มาแสดงบนจอภาพหรือนำมาแก้ไขได้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufwärts kompatibel; aufwärtskompatibel [alt]upward compatible [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

upward compatible ( AH1 P W ER0 D K AH0 M P AE1 T AH0 B AH0 L)

 


  

 
upward compatible
  • เข้ากันได้กับรุ่นหน้าหมายถึง การออกแบบที่มุ่งให้ปรับขยายให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต เช่น การออกแบบเอกสารหรือแฟ้มงานใดที่สามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นใหม่ที่จะออกมาสู่ตลาดในอนาคตการออกแบบโปรแกรมที่ทำให้สามารถเรียกแฟ้มข้อมูลที่สร้างไว้ด้วยโปรแกรมรุ่นก่อนออกมาใช้ได้ เรียกว่า downward compatible หรือเข้ากันได้กับรุ่นก่อน เช่น โปรแกรม PageMaker 5.0 จะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญอันนี้ นั่นคือ สามารถเรียกแฟ้มข้อมูลของ PageMaker รุ่นก่อนหน้านั้น มาแสดงบนจอภาพหรือนำมาแก้ไขได้ [Hope]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
ward, umwarf, Urwald, umwarb kompatible, kompatibel, kompatiblem, kompatiblen, kompatibler, kompatibles

Similar FRENCH words suggested by aspell:
huard, bard, busard, buvard, part, tubard, parts, spart, huards, hussard, Hayward, loubard, bards, busards, buvards, tubards, huart *

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top