หรือคุณหมายถึง uprightneß?
Search result for

uprightness

(11 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uprightness-, *uprightness*, uprightnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uprightness[N] พฤติกรรมที่ซื่อตรง, Syn. honesty, integrity, Ant. dishonesty

English-Thai: Nontri Dictionary
uprightness(n) ความซื่อตรง,ความเที่ยงตรง,ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความถูกต้อง[N] uprightness, See also: integrity, Syn. ความซื่อสัตย์, ความซื่อสัตย์สุจริต, Example: การที่มนุษย์มีสำนึกเกี่ยวกับความถูกต้อง ทำให้มนุษย์มีความซับซ้อนที่ไม่สามารถให้คำตอบได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความซื่อสัตย์สุจริต[n. exp.] (khwām seūsat sutjarit) EN: uprightness   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uprightness    (n) (uh1 p r ai t n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
強直[きょうちょく, kyouchoku] (adj-na,n,adj-no) rigidity; uprightness [Add to Longdo]
潔白[けっぱく, keppaku] (adj-na,n) innocence (i.e. not guilty); purity; uprightness; (P) [Add to Longdo]
真面;正面[まとも, matomo] (adj-na,n) (1) (uk) the front; (2) honesty; uprightness; directness; (3) decency; normality [Add to Longdo]
廉直[れんちょく, renchoku] (adj-na,n) integrity; uprightness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uprightness \Up"right`ness\ ([u^]p"r[imac]t`n[e^]s), n.
   the quality or state of being upright.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uprightness
   n 1: the property of being upright in posture [syn: {erectness},
      {uprightness}]
   2: position at right angles to the horizon [syn: {verticality},
     {verticalness}, {erectness}, {uprightness}]
   3: righteousness as a consequence of being honorable and honest
     [syn: {uprightness}, {rectitude}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top