Search result for

uphold

(36 entries)
(0.8893 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uphold-, *uphold*, uphol
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uphold[VT] สนับสนุน, See also: ค้ำจุน, Syn. aid, back, support

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uphold(อัพโฮลดฺ') vt. ยกสูงขึ้น,ยกขึ้น,สนับสนุน,ค้ำจุน,ยืนหยัด,ป้องกัน.

English-Thai: Nontri Dictionary
uphold(vt) ยกขึ้นสูง,ค้ำจุน,สนับสนุน,ส่งเสริม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have a reputation to uphold.เค้ามีชื่อเสียงที่ต้องปกป้องน่ะ Mannequin (1987)
I got a rep to uphold, you know.ลิตรมีตัวแทนเพื่อรักษาคุณรู้ว่า Bloodsport (1988)
Justice, upholding the law.ความยุติธรรม รักษากฎหมาย. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
The duty of upholding world peace and punishing evil will be yours.หน้าที่ป้องกันชาวโลก ขจัดทุกข์ บำรุงสุข หมอบให้แกดีไหม Kung Fu Hustle (2004)
To uphold our code while living in modern Edo.เพื่อยินยันความเป็นอยู่ของเรา นินแบบใหม่ของเอโดะ Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
A bunch of ruthless criminals have beaten the men that uphold our justice system.อาชญากรระห่ำชนะ กลุ่มผู้ถือความยุติธรรมได้ The Longest Yard (2005)
You did not uphold your promise to me either.พ่อเองก็ผิดคำสัญญากับผมเหมือนกัน Smile Again (2006)
So we decided to produce bioroids with high Combat capabilities... to further uphold public order.เราจึงตัดสินใจสร้างไบโอรอยด์ ที่มีความสามารถทางการรบสูง ...เพื่อรองรับคำสั่งในภายภาคหน้า Appleseed Ex Machina (2007)
How can we claim to represent the name of Gusteau if we don't uphold his most cherished belief?เราจะอ้างว่าเราเป็นตัวแทนกุสโตว์ได้ยังไง ถ้าเราไม่ยึดถือความเชื่อของเขา Ratatouille (2007)
I have a reputation to uphold here, inspector.ฉันก็มีชื่อเสียงที่จะต้องรักษาไว้วะ สารวัตร Transporter 3 (2008)
I took an oath to uphold the law, Alex.ฉันคำสาบานที่จะเชิดชูกฏหมาย, อเลกซ์ Going Under (2008)
Dedicated to upholding the law of the land...อุทิศตนเพื่อคงไว้ซึ่งกฎหมายของแผ่นดิน.. Go Your Own Way (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นายทุน[N] capitalist, See also: upholder, owner of wealth, supporter, Syn. เจ้าของทุน, ผู้ลงทุน, Example: บรรดาพ่อเลี้ยงเหล่านี้ล้วนเป็นนายทุนสนับสนุนนักการเมืองในยามเลือกตั้ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เป็นเจ้าของทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้า, ผู้ลงทุนประกอบกิจการหรือออกทุนให้ผู้อื่นประกอบกิจการ
ดำรง[V] maintain, See also: uphold, sustain, support, remain, conserve, exist, remain, continue, Syn. คง, ดำรงอยู่, คงอยู่, อยู่ยง, คงทน, คงไว้, ทรงไว้, Example: ประเพณีไทยจะดำรงต่อไปถ้าคนไทยช่วยกันส่งเสริมและรักษาไว้
เทิด[V] uphold, See also: esteem, worship, honor, hold up, adore, respect, revere, venerate, regard, Syn. เทิดทูน, เชิดชู, ยกย่อง, บูชา
ให้ความเป็นธรรม[V] uphold justice, See also: give fair treatment
ให้ความเป็นธรรม[V] uphold justice, See also: give fair treatment

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำรง[v.] (damrong) EN: uphold ; support ; maintain ; sustain ; keep ; conserve ; continue ; remain ; preserve   FR: se maintenir ; rester ; subsiter
ค้ำ[v.] (kham) EN: support ; hold up ; prop ; bolster ; shore up ; uphold ; maintain   FR: appuyer ; étayer ; soutenir ; supporter
กราน[v.] (krān) EN: persist ; persevere ; insist ; assert ; uphold   
หนุน[v.] (nun) EN: support ; bolster ; prop up ; back up ; hold up ; uphold ; maintain ; preserve ; sustain ; bolster   FR: supporter ; soutenir
ผดุง[v.] (phadung) EN: support ; maintain ; back up ; sustain ; uphold   FR: maintenir ; entretenir ; sauvegarder
พิพากษายืน[v. exp.] (phiphāksā yeūn) EN: uphold   
ธำรง[v.] (thamrong) EN: maintain ; keep ; preserve ; hold ; conserve ; uphold ; repair ; renew ; reserve ; save   FR: maintenir ; préserver

CMU English Pronouncing Dictionary
UPHOLD    AH0 P HH OW1 L D
UPHOLDS    AH0 P HH OW1 L D Z
UPHOLDING    AH0 P HH OW1 L D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uphold    (v) (uh2 p h ou1 l d)
upholds    (v) (uh2 p h ou1 l d z)
upholding    (v) (uh2 p h ou1 l d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
秉持[bǐng chí, ㄅㄧㄥˇ ㄔˊ, ] uphold; hold fast to [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uphold \Up*hold"\, v. t.
   1. To hold up; to lift on high; to elevate.
    [1913 Webster]
 
       The mournful train with groans, and hands upheld.
       Besought his pity.          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To keep erect; to support; to sustain; to keep from
    falling; to maintain.
    [1913 Webster]
 
       Honor shall uphold the humble in spirit. --Prov.
                          xxix 3.
    [1913 Webster]
 
       Faulconbridge,
       In spite of spite, alone upholds the day. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To aid by approval or encouragement; to countenance; as,
    to uphold a person in wrongdoing.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uphold
   v 1: keep or maintain in unaltered condition; cause to remain or
      last; "preserve the peace in the family"; "continue the
      family tradition"; "Carry on the old traditions" [syn:
      {continue}, {uphold}, {carry on}, {bear on}, {preserve}]
      [ant: {cease}, {discontinue}, {give up}, {lay off}, {quit},
      {stop}]
   2: stand up for; stick up for; of causes, principles, or ideals
   3: support against an opponent; "The appellate court upheld the
     verdict" [syn: {uphold}, {maintain}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top