Search result for

update

(57 entries)
(0.0103 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -update-, *update*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
update[VT] ทำให้ทันสมัย, Syn. modernize
update[N] ข้อมูลทันสมัย, See also: ข้อมูลใหม่ๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
update(อัพเดท',อัพ'เดท) vt. ทำให้ทันสมัย. n. ข้อมูลใหม่ ๆ, See also: updater n., Syn. renew

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
updateปรับ(ให้เป็นปัจจุบัน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
updateปรับให้เป็นปัจจุบัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
updateปรับ(ให้เป็นปัจจุบัน) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
updateปรับให้เป็นปัจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแฟ้มข้อมูล เพื่อให่เป็นข้อมูลปัจจุบัน หรือการเปลี่ยนโปรแกรมที่ใช้อยู่ให้เป็นโปรแกรมรุ่นใหม่ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
An update on the outbreak in Leadville, Colorado.รายงานเพิ่มเติมการระบาดของไวรัส Day of the Dead (2008)
No more updates.ไม่ต้องรายงานแล้ว Breaking and Entering (2008)
Hey, I haven't updated these in a while, but still;ฉันไม่ได้อัพเดทมันมาสักพักแล้ว แต่น่าจะยังใช้ได้ Changeling (2008)
Requesting an update on fugitive Dale Denton.นี่จนท.บาร์บารา ขอข้อมูลล่าสุด เรื่องผู้ต้องหาหลบหนีเดล เดนตัน Pineapple Express (2008)
I repeat, requesting update on Dale Denton. I have the fugitive in custody.ย้ำว่าขอข้อมูลล่าสุดเรื่องเดล เดนตัน ผู้ต้องหาอยู่ในการดูแลของฉัน Pineapple Express (2008)
Mestas: I want an update.ฉันต้องการความคืบหน้า Hell or High Water (2008)
Don't hand me any more updates.หยุดส่งอะไรมาให้ฉันตอนนี้ The Price (2008)
It's time to call the White House with an update.ตอนนี้เราต้องโทรไปแจ้งทำเนียบขาว เพื่อรายงานสิ่งที่เกิดขึ้น Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Tell him that i want real-time updatesบอกเขาว่า ฉันต้องการข้อมูลล่าสุด ตลอดเวลา Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
With real-time updates.รับทราบเป็นระยะเมื่อมีความคืบหน้า Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
You have to continually update it every month.ถ้าเป็นไปได้คุณก็ทำ สัญญากับเราเป็นเดือน The Girlfriend Experience (2009)
- Nothing yet. - I don't need updates on the hour.ยังไม่มีอะไรเลย / ผมไม่ต้องการความคืบหน้าทุกชั่วโมง Prison Break: The Final Break (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
updateCould I get you to update this data for me?
updateI prefer the updated version of his cookbook.
updateI want to update myself.
updateOn Jul 18th Mark/Space released an updated version of Missing Sync for Windows Mobile for the Mac OS X.
updateThis is to inform you of my address change. Please update your mailing list.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นำสมัย[V] be modern, See also: update, be fashionable, Syn. ล้ำสมัย, ทันสมัย, Ant. ล้าสมัย, โบราณ, เชย, Example: เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของเธอนำสมัยทุกชุด, Thai definition: เป็นสมัยใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัพเดท[v.] (apdēt ) EN: update   FR: mettre à jour
อัพเดท[TM] (Apdēt) EN: Update   FR: Update
ปรับปรุง[v.] (prapprung) EN: improve, make better ; better ; update ; consolidate ; adjust ; make an adjustment ; rectify   FR: améliorer ; perfectionner ; consolider ; actualiser ; remanier
ทำให้ทันสมัย[v.] (tham hai than samai) EN: update   FR: actualiser ; mettre à jour

CMU English Pronouncing Dictionary
UPDATE    AH0 P D EY1 T
UPDATE    AH1 P D EY2 T
UPDATED    AH0 P D EY1 T AH0 D
UPDATED    AH1 P D EY2 T AH0 D
UPDATES    AH0 P D EY1 T S
UPDATES    AH1 P D EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
update    (v) (uh2 p d ei1 t)
updated    (v) (uh2 p d ei1 t i d)
updates    (v) (uh2 p d ei1 t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
更新[こうしん, koushin] Thai: ปรับปรุงใหม่ English: update

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップデート;アップデイト[, appude-to ; appudeito] (n) update [Add to Longdo]
リニューアル[, rinyu-aru] (n,vs) renovation; overhaul; update; repair; improvement; (P) [Add to Longdo]
更新[こうしん, koushin] (n,vs) renewal; update; innovation; improvement; (P) [Add to Longdo]
更新履歴[こうしんりれき, koushinrireki] (n) {comp} change log; record of updates; update history [Add to Longdo]
更新暦[こうしんれき, koushinreki] (n) {comp} (See 更新履歴) change log; record of updates; update history; what's new [Add to Longdo]
沙汰[さた, sata] (n,vs) (1) affair; state; incident; issue; matter; (2) verdict; sentence; (3) directions; orders; command; instructions; (4) notice; information; communication; news; message; tidings; update [Add to Longdo]
最終更新[さいしゅうこうしん, saishuukoushin] (exp) last-update(d) [Add to Longdo]
修正[しゅうせい, shuusei] (n,vs) amendment; correction; revision; modification; alteration; retouching; update; fix; (P) [Add to Longdo]
修正プログラム[しゅうせいプログラム, shuusei puroguramu] (n) {comp} (software) patch; updater (to correct a program flaw) [Add to Longdo]
遅延更新[ちえんこうしん, chienkoushin] (n) {comp} deferred update [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
更新[へんしん, henshin] update [Add to Longdo]
遅延更新[ちえんこうしん, chienkoushin] deferred update [Add to Longdo]
表示更新モード[ひょうじこうしんモード, hyoujikoushin mo-do] display update state [Add to Longdo]
変更可能[へんこうかんのう, henkoukannou] modifiable, changeable, updateable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 update \up"date\ ([u^]p"d[=a]t`), n.
   1. The event or process of updating (in either sense); the
    information provided in the process of updating; as, I
    gave the director the latest update on the project; the
    update took over an hour.
    [PJC]
 
   2. The document or database which results from a process of
    updating; and updated document or database; as, they
    distributed the update over the internet.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 update \up"date\ ([u^]p"d[=a]t` or [u^]p*d[=a]t"), v. t.
   1. To make corrections or to add new information to (a
    document) so as to include the most recent information;
    as, we update the sales database every night; the book was
    updated and sold as a new edition. Used often of
    computerized data bases and documents.
    [PJC]
 
   2. To inform (a person) of the most recent information
    concerning a topic; as, I updated the director on the
    status of the project.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 update
   n 1: news that updates your information
   v 1: modernize or bring up to date; "We updated the kitchen in
      the old house"
   2: bring up to date; supply with recent information
   3: bring to the latest state of technology

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top