Search result for

up-to-date

(31 entries)
(0.0105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -up-to-date-, *up-to-date*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
up-to-date[ADJ] ทันสมัย, See also: ปัจจุบัน, Syn. modern, current, stylish, Ant. old-fashioned

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
up-to-date(อัพ'ทะเดท) adj. ทันสมัย,ปัจจุบัน

English-Thai: Nontri Dictionary
UP-TO-up-to-date(adj) ทันสมัย,ทันเหตุการณ์,ปัจจุบัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I am very up-to-date on this thing, probably far more than you are, and there are-- there are many factors at play there.ฉันติดตามข่าวเรื่องนี้ตลอด อาจจะมากกว่าที่นายดูข่าวเสียอีก และมี... No Más (2010)
First, students who ate the ravioli today and are not up-to-date on their tetanus shots should see the nurse immediately.ก่อนอื่น... นักเรียนคนไหนทานอาหารอิตาเลี่ยน แล้วยังไม่ได้ตรวจบาดทะยัก Britney/Brittany (2010)
Okay. All her vaccinations up-to-date?โอเค วัคซีนฉีดตามปกติมั้ย You Must Meet My Wife (2010)
So, we'll try and keep you up-to-date... as to what exactly is going on.ดังนั้นเราจะพยายามให้คุณมี up-to-date คือไปได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้น The Martian (2015)
Ngawang keeps me up-to-date on all China's war news.นาวางแจ้งข่าวเรื่อง สงครามจีนให้ฟังตลอด Seven Years in Tibet (1997)
It's to keep the video as up-to-date as possible.ให้มันทันปัจจุบันที่สุดเท่าที่จะทำได้ 50 First Dates (2004)
Well, everything is now current and up-to-date.ทุกอย่างตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้ว The Astronaut Farmer (2006)
I thought you should be up-to-date.ฉันว่าเธอควรอัพเดทหน่อย The Ex-Files (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
up-to-dateAn up-to-date edition of the encyclopedia will come out next month.
up-to-dateI have an up-to-date dictionary.
up-to-dateThe laboratory has the most up-to-date equipment.
up-to-dateThis information is not as up-to-date as it should be.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมัยใหม่[ADJ] modern, See also: up-to-date, new-style, new-fashioned, modern-day, newfangled, Syn. ทันสมัย, Ant. สมัยเก่า, Example: บุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อวงการศิลปกรรมไทยสมัยใหม่ทุกสาขา คือ ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี
ทันสมัย[ADJ] up-to-date, See also: modern, in the fashion, fashionable, Syn. สมัยใหม่, ล้ำสมัย, ล้ำยุค, ตามสมัยนิยม, ตามสมัย, ร่วมสมัย, Ant. ล้าสมัย, หัวเก่า, หัวโบราณ, Example: เขามักมีเรื่องทันสมัยมาเล่าให้เพื่อนฟังอยู่เสมอ, Thai definition: เกี่ยวกับการตามสมัยที่นิยมกัน
นำสมัย[ADJ] modern, See also: up-to-date, fashionable, Syn. ล้ำสมัย, ทันสมัย, Ant. ล้าสมัย, โบราณ, เชย, Example: ท่านสั่งสอนลูกศิษย์ด้วยวิชาการอันนำสมัย ซึ่งยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน, Thai definition: ที่เป็นสมัยใหม่
คนสมัยใหม่[N] modernist, See also: up-to-date people, Syn. คนทันสมัย, Ant. คนล้าสมัย, Example: คนสมัยใหม่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นำสมัย[adj.] (namsamai) EN: modern ; up-to-date ; fashionable   FR: moderne ; actuel ; d'aujourd'hui ; contemporain ; à la page (fam.)
สมัยใหม่[adj.] (samaimai) EN: modern ; up-to-date ; new-style ; new-fashioned ; modern-day ; newfangled   FR: moderne ; actuel ; contemporain
ทันสมัย[X] (thansamai) EN: modern ; fashionable ; up-to-date ; in vogue ; contemporary ; abreast of the times ; chic   FR: moderne ; à la mode ; en vogue ; au goût du jour ; à la page ; chic

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
up-to-date    (j) -- (uh2 p - t @ - d ei1 t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナウい[, nau i] (adj-i) (See ナウ) modern (slang from the 1980s); trendy; hip; in; up-to-date [Add to Longdo]
開ける[ひらける, hirakeru] (v1,vi) (1) to become opened up; to improve; to get better; (2) to develop; to progress; to become civilized (civilised); to be up-to-date; (3) to be enlightened; to be sensible; (P) [Add to Longdo]
今日的[こんにちてき, konnichiteki] (adj-na) modern; up-to-date; (P) [Add to Longdo]
新しい(P);新らしい(io)[あたらしい, atarashii] (adj-i) new; novel; fresh; recent; latest; up-to-date; modern; (P) [Add to Longdo]
当世風[とうせいふう, touseifuu] (n,adj-no) latest (fashion, hairstyle, etc.); up-to-date [Add to Longdo]
番記者[ばんきしゃ, bankisha] (n) reporter assigned to cover a particular person in order to get the most up-to-date information [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Up-to-date \Up`-to-date"\, a.
   Extending to the present time; having style, manners,
   knowledge, or other qualities that are abreast of the times.
   "A general up-to-date style of presentment." --Nature.
   "Everything's up-to-date in Kansas City."
 
      I must prefer to translate the poet in a manner more
      congenial if less up-to-date.      --Andrew Lang.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 up-to-date
   adj 1: reflecting the latest information or changes; "an up-to-
       date issue of the magazine"
   2: in accord with the most fashionable ideas or style; "wears
     only the latest style"; "the last thing in swimwear";
     "cutting-edge technology"; "a with-it boutique" [syn: {up-to-
     date}, {cutting-edge}, {with-it}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top