Search result for

unwilling

(60 entries)
(0.028 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unwilling-, *unwilling*, unwill
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unwilling[ADJ] ไม่เต็มใจ, See also: ไม่สมัครใจ, Syn. hesitating, reluctant, Ant. ready, willing
unwilling[ADJ] ฝืนใจ, See also: ซึ่งถูกบังคับ, จำยอม, จำทน, Syn. against, disinclined, Ant. willing, eager
unwillingly[ADV] อย่างไม่เต็มใจ
unwillingness[N] ความไม่เต็มใจ, Syn. reluctance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unwilling(อันวีล'ลิง) adj. ไม่เต็มใจ,ลังเลใจ,ต่อต้าน,ดื้อรั้น,หัวรั้น,แข็งข้อ., See also: unwillingly adv. unwillingness n. -S .loath

English-Thai: Nontri Dictionary
unwilling(adj) ไม่เต็มใจ,ดื้อรั้น,แข็งข้อ,ต่อต้าน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Albeit a rather unwilling one.ก็ประมาณว่าจำใจอาสา G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
That was an unwillingness to compete with the walking checklist that was in your bed.นั่นคืออาการไม่เต็มใจ ที่ต้องสู้กับ.. ...รายการเช็คคุณสมบัติ ที่เดินไปเดินมาอยู่ในเตียงของคุณ The Ugly Truth (2009)
I had hoped that this compulsion to steal was something we could solve privately, but Orson seems unable-- or unwilling-- to control himself.ทีแรกดิฉันหวังว่า อาการชอบลักขโมยนี่ จะเป็นอะไรที่เราแก้ไขกันเองได้ แต่ดูเหมือนว่าออสันจะไม่สามารถ The Story of Lucy and Jessie (2009)
I'm unwilling to let him off so easily too.ผมไม่ต้องการให้เค้ายอมแพ้ง่ายๆด้วย Episode #1.7 (2009)
The rest were surprisingly unwilling to die for you and have defected.ที่เหลือทำให้ประหลาดใจว่า ไม่อยากตายเพื่อคุณ ช่างบกพร่องจริง I Got a Right to Sing the Blues (2010)
They form a line that you're unwilling to cross and that will lead to your undoing.มันก่อตัวเป็นเส้นแนว ที่ซึ่งคุณไม่ต้องการจะข้ามผ่าน และนั่นมันจะนำไปสู่ การที่คุณไม่ทำอะไรเลย Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)
City officials are unable or unwilling to speculate on when the lights might be back on.เจ้าหน้าที่ของเมือง ไม่สามารถหรือไม่อยาก จะคาดเดาว่า ไฟฟ้าจะติดเมื่อไหร่ The Longest Night (2010)
Has lost a son because I was unwilling to lose mine.ได้สูญเสียลูกชายไป The Firefly (2011)
As of this morning, she was still unable or unwilling to identify her attacker.มันยังเช้าอยู่เลย เธอคงไม่พอใจแน่ หรือไม่อยาก ระบุตัวคนร้าย Guilt (2011)
Unwilling or unable to justify the part they play in it. Others run away from their guilt, shedding their conscience until there's no conscience left at all.ไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่ ก็ไม่อาจที่จะเข้าใจมัน คนบางคนก็วิ่งหนีจากความรู้สึกผิด Guilt (2011)
Your mother is way too smart to give you an unwilling second.แม่คุณฉลาดเกินกว่า จะให้คนไม่มีใจทำงานนี้ Do You Really Want to Hurt Me? (2012)
He uses Oxycodone to drug his unwilling partners.เขาใช้ออกซีโคโดนมอมยา คู่หูที่ไม่เต็มใจของเขา  ()

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unwillingAnyone who is unwilling to read does not understand the joy of reading.
unwillingHe made it known to his friends that he was unwilling to run for the election.
unwillingHe was unwilling to go.
unwillingI am unwilling to study now.
unwillingIt is not that I am unwilling, but that I have no time.
unwillingI unwillingly undertook it.
unwillingI was unwilling for my wife to accept the invitation.
unwillingI was unwilling to agree to the proposal, but it seemed that I had no choice.
unwillingShe coaxed and wheedled her unwilling child into going to the dentist with her
unwillingShe was unwilling to tell her name.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซังตาย[ADV] unwillingly, See also: grudgingly, Syn. ซังกะตาย, แค่น, ฝืนใจ, Ant. เต็มใจ, Example: เขาถูกอ้อนวอนให้พูด เขาก็พูดซังตายไปอย่างนั้นเอง
ซังกะตาย[ADV] unwillingly, See also: grudgingly, Syn. ไม่เต็มใจ, ฝืนใจ, Example: เขาทำงานอย่างซังกะตาย เพื่อให้พ้นหน้าที่ไปวันๆ, Thai definition: อย่างเสียไม่ได้
การฝืน[N] unwillingness, See also: reluctance, disinclination, Syn. การขืน, การทนฝืน, Example: การฝืนทำในสิ่งที่ไม่อยากทำ จะทำให้ทำสิ่งนั้นได้ไม่ดี, Thai definition: การจำใจทำในสิ่งที่ไม่อยากทำ เช่น ฝืนกิน ฝืนทำ
แกน[ADV] unwillingly, See also: spiritlessly, dearly, without enthusiasm, Syn. ขัดสน, จำใจ, Example: เขาทำงานไปอย่างแกนๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝืนใจ[adv.] (feūnjai) EN: reluctantly ; unwillingly   FR: à contrecoeur ; à regret ; bon gré mal gré ; à son corps défendant ; contre sa volonté ; contre son gré ; malgré soi ; avec répugnance
จำใจ[v.] (jamjai) EN: have to ; be compelled ; be forced ; be obliged ; be constrained ; do sth against one's will ; be unwilling ; be reluctant   FR: devoir ; être obligé ; être contraint ; faire qqch. contre sa volonté/contre son gré/malgré soi
แกน[adv.] (kaēn) EN: unwillingly ; spiritlessly ; dearly ; without enthusiasm ; reluctantly   FR: sans enthousiasme ; à contrecoeur
แค่น[adv.] (khaen) EN: unwillingly ; without relish ; reluctantly   FR: à contrecoeur
เกี่ยงงอน[v.] (kīeng-ngøn) EN: be unwilling ; contend ; dispute ; bargain ; counterpurpose ; haggle ; argue   FR: rechigner ; renâcler
ก้นหนัก[adj.] (konnak) EN: unwilling to get up from seat ; lazy   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNWILLING    AH0 N W IH1 L IH0 NG
UNWILLINGLY    AH0 N W IH1 L IH0 NG L IY0
UNWILLINGNESS    AH0 N W IH1 L IH0 NG N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unwilling    (j) (uh1 n w i1 l i ng)
unwillingly    (a) (uh1 n w i1 l i ng l ii)
unwillingness    (n) (uh1 n w i1 l i ng n i s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
気が向かない[きがむかない, kigamukanai] (exp,adj-i) not inclined (to do); reluctant; unwilling [Add to Longdo]
気が進まない;気がすすまない[きがすすまない, kigasusumanai] (exp,adj-i) reluctant to; not inclined to; disinclined; unwilling [Add to Longdo]
嫌々;嫌嫌;厭厭;厭々[いやいや, iyaiya] (adv,n) (uk) unwillingly; grudgingly; shaking head in refusal (to children) [Add to Longdo]
口が裂けても言えない[くちがさけてもいえない, kuchigasaketemoienai] (exp) (I) won't say anything no matter what; to be unwilling to tell even under threat [Add to Longdo]
止む無く;已む無く;止むなく;已むなく[やむなく, yamunaku] (adv) reluctance; unwillingness; unavoidably; out of necessity [Add to Longdo]
渋々;渋渋[しぶしぶ, shibushibu] (adv,adv-to) reluctantly; unwillingly [Add to Longdo]
渋る[しぶる, shiburu] (v5r) (1) to hesitate; to hold back; to balk; to falter; (2) to be reluctant; to be unwilling; to begrudge; (3) to have loose painful bowel movement; to suffer from tenesmus; (P) [Add to Longdo]
出し渋る[だししぶる, dashishiburu] (v5r,vt) to grudge; to be stingy; to be unwilling to pay [Add to Longdo]
出し惜しみ[だしおしみ, dashioshimi] (n,vs) unwilling [Add to Longdo]
出し惜しむ[だしおしむ, dashioshimu] (v5m,vt) to grudge; to be stingy; to be unwilling to pay [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不干[bù gàn, ㄅㄨˋ ㄍㄢˋ, ] unwilling to do sth; incapable of sth; to quit [Add to Longdo]
不情愿[bù qíng yuàn, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, / ] unwilling [Add to Longdo]
不死心[bù sǐ xīn, ㄅㄨˋ ㄙˇ ㄒㄧㄣ, ] unwilling to give up; unresigned [Add to Longdo]
不愿[bù yuàn, ㄅㄨˋ ㄩㄢˋ, / ] unwilling; unwillingness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unwilling \Un*will"ing\, a.
   Not willing; loath; disinclined; reluctant; as, an unwilling
   servant.
   [1913 Webster]
 
      And drop at last, but in unwilling ears,
      This saving counsel, "Keep your piece nine years."
                          --Pope.
   [1913 Webster] -- {Un*will"ing*ly}, adv. --
   {Un*will"ing*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unwilling
   adj 1: not disposed or inclined toward; "an unwilling
       assistant"; "unwilling to face facts" [ant: {willing}]
   2: in spite of contrary volition

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top