Search result for

unusual

(75 entries)
(0.0041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unusual-, *unusual*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unusual    [ADJ] ผิดปกติ, See also: ผิดจากธรรมดา, Syn. uncommon, Ant. common
unusual    [ADJ] ประหลาด, See also: แปลกปลอม, , Syn. strange, Ant. common, usual
unusual    [ADJ] ไม่ธรรมดา, See also: พิเศษ, Syn. distinguished, remarkable, Ant. ordinary
unusual    [ADJ] เป็นข้อยกเว้น
unusually    [ADV] เป็นพิเศษ, See also: อย่างน่าทึ่ง, Syn. extraordinarily, Ant. ordinarily
unusualness    [N] การผิดจากธรรมดา, Syn. peculiarity

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unusual punishmentการลงโทษอย่างผิดธรรมดา, การลงโทษอย่างวิตถาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unusual(อันยู'?วล) adj. ผิดธรรมดา,เป็นข้อยกเว้น., See also: unusually adv. unusualness n., Syn. odd,rare,alien

English-Thai: Nontri Dictionary
unusual(adj) ผิดธรรมดา,ผิดปกติ,เป็นข้อยกเว้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He was a lovely person, very unusual.- ค่ะท่านเป็นคนน่ารักไม่เหมือนใคร Rebecca (1940)
This wasn't an ordinary knife. It had a very unusual carved handle and blade.นี่ไม่ใช่มีดธรรมดา มันมีที่จับแกะสลักผิดปกติอย่างมากและใบมีด 12 Angry Men (1957)
It's a very unusual knife.มันเป็นมีดที่ผิดปกติมาก 12 Angry Men (1957)
My blood group is very unusual.กรุ๊ปเลือดของฉันคือเรื่องผิดปกติ มาก ดู Help! (1965)
Not unusual.ไม่ได้ผิดปกติ ตบตูดขาว กระเพื่อม How I Won the War (1967)
This is a type E cranium. Very unusual.นี่เป็นพันธุ์อีเครเนี่ยม หาได้ยากมาก Beneath the Planet of the Apes (1970)
His passion will strike you as somewhat unusualกิเลสของเขา .จะสะดุดใจ you as ผิดธรรมดาค่อนข้าง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
But I would ask you, assembled here in this house of God to recognize that we are witnessing something new something so unexpected, so unusual that it is not surprising the government is at a loss.แต่ผมอยากให้พวกเรา ที่มาชุมนุมในบ้านของพระเจ้านี้... ระลึกว่าเรากำลังเห็นสิ่งใหม่บางอย่าง สิ่งที่ไม่เคยคาดคิด ที่แปลก Gandhi (1982)
He led us on to things usual and unusual,เขาพาเราไปตามปกติ และผิดปกติ, Idemo dalje (1982)
It's unusual, but right.มันผิดปกติ แต่ถูกต้อง Idemo dalje (1982)
This is a very unusual phenomenon.นี้เป็นปรากฏการณ์ที่ผิดปกติ อย่างมาก 2010: The Year We Make Contact (1984)
they're late again. unusual for soldiers.- พวกนั้นมาสายอีกแล้ว Spies Like Us (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unusualDon't you smell something unusual?
unusualHe has an unusual ability in English.
unusualHe is endowed with unusual ability in mathematics.
unusualHe is possessed by an unusual idea.
unusualHe recounted his unusual experiences.
unusualHer unusual behavior gave rise to our suspicions.
unusualHe told his stories in a very unusual way.
unusualIf you ask me, she's a little unusual.
unusualI heard an unusual sound.
unusualI hear that you are having an unusually cold winter.
unusualI like to serve unusual foods at my dinner parties.
unusualI'm coming to your party and bringing you an unusual present.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิปริต    [ADJ] abnormal, See also: unusual, irregular, strange, Syn. แปรปรวน, Example: ์จิตแพทย์ลงความเห็นว่านักโทษคนนี้มีจิตที่วิปริตฟั่นเฟือนไปแล้ว, Thai definition: ที่ผิดปกติ
ผิดปรกติ    [ADJ] unusual, See also: abnormal, irregular, uncommon, offbeat, atypical, Example: เมื่อเกิดอารมณ์ผิดปกติ เด็กจะทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัว, Thai definition: ที่แปลกไปจากธรรมดา, ที่ไม่เป็นไปตามที่เคยเป็น
พิเรน    [ADJ] abnormal, See also: unusual, queer, odd, extraordinary, uncommon, Syn. แผลง, วิตถาร, Example: ข้าไม่ตอบปัญหาพิเรนแบบนี้ของแกให้ปวดหัวหรอก, Thai definition: ผิดแปลกไปจากธรรมดา, ออกนอกแบบที่เคยเป็นมา
แปลกปลอม [ADJ] unusual, See also: strange, odd, uncommon, Syn. ผิดปกติ, แปลกๆ, Ant. ปกติ, Example: ในบ้านต้องมีสิ่งแปลกปลอมบางอย่างอยู่แน่ๆ เพราะสุนัขเห่าทั้งวัน, Thai definition: ที่มีสิ่งอื่นหรือพวกอื่นปนเข้ามา
เอาอยู่ [ADV] unusually, Syn. เอาการ, เอาเรื่อง, Thai definition: ยิ่งกว่าธรรมดา
ผิดหูผิดตา    [ADV] unusual, See also: strange (to the eyes/ears), Syn. แปลกตา, Example: ทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆ ลำคลองสายนี้เปลี่ยนไปอย่างผิดหูผิดตาแทบจำไม่ได้, Thai definition: อย่างผิดสังเกต, อย่างผิดแปลกไปจากเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉีกแนว[X] (chīknaēo) EN: unique ; uncommon ; unusual ; odd   FR: unique
ไม่ธรรมดา[adj.] (mai thammadā) EN: uncommon ; strange ; unusual ; odd ; peculiar   FR: inhabituel
พิกล[adj.] (phikon) EN: weird ; unusual ; peculiar ; not normal ; queer ; odd ; strange ; funny   FR: singulier ; inhabituel ; étrange ; mystérieux , bizarre ; loufoque
พิเศษ[adj.] (phisēt) EN: special ; particular ; peculiar ; extraordinary ; distinctive ; extra ; exceptional ; unusual ; singular   FR: spécial ; particulier ; exceptionnel ; remarquable ; inhabituel ; singulier ; extra (inv.)
ผิดหูผิดตา[adj.] (phit hū phit tā) EN: unusual ; strange (to the eyes/ears)   
ผิดปกติ[adj.] (phitpakati = phitpokkati) EN: abnormal ; unusual ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous   FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier
ผิดเพี้ยน[adj.] (phitphīen) EN: inaccurate ; off ; at variance with ; not in line with ; deviating ; strange ; unusual ; odd ; queer ; excentric   
ผิดประหลาด[adj.] (phitpralāt) EN: unusual ; untoward   
ผิดปรกติ[adj.] (phitprokkati) EN: unusual   
พิสดาร[adj.] (phitsadān) EN: queer ; strange ; odd ; uncommon ; unusual ; particular ; extraordinary   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNUSUAL    AH0 N Y UW1 ZH AH0 W AH0 L
UNUSUAL    AH0 N Y UW1 ZH UW0 AH0 L
UNUSUAL    AH0 N Y UW1 ZH W AH0 L
UNUSUALLY    AH0 N Y UW1 ZH AH0 W AH0 L IY0
UNUSUALLY    AH0 N Y UW1 ZH UW0 AH0 L IY0
UNUSUALLY    AH0 N Y UW1 ZH W AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unusual    (j) (uh1 n y uu1 zh u@ l)
unusually    (a) (uh1 n y uu1 zh u@ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungebräuchlich {adj} | ungebräuchlicher | am ungebräuchlichstenunusual | more unusual | most unusual [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かぼちゃ野郎;南瓜野郎[かぼちゃやろう, kabochayarou] (n) (derog) man with an unattractive, unusually shaped face [Add to Longdo]
その割には;その割りには[そのわりには, sonowariniha] (exp) unexpectedly; unusually; considering all that [Add to Longdo]
ひょんな[, hyonna] (adj-pn) (See 思いがけない) strange; unexpected; (by) chance; unusual; curious [Add to Longdo]
らしくない[, rashikunai] (adj-i) (See らしい) unusual; different [Add to Longdo]
ユニーク(P);ユーニーク[, yuni-ku (P); yu-ni-ku] (adj-na,n) unique; individual; original; unusual; (P) [Add to Longdo]
[い, i] (n,adj-na) (1) difference (of opinion); (adj-na) (2) strange; odd; unusual; (pref) (3) different [Add to Longdo]
異;殊[こと;け, koto ; ke] (n,adj-na,n-pref) (1) (こと only) (arch) difference (from one another); different thing; other; (adj-na) (2) unusual; extraordinary [Add to Longdo]
異な[いな, ina] (adj-pn) strange; odd; unusual [Add to Longdo]
異なり[ことなり, kotonari] (adj-f) unlike; unique; unusual [Add to Longdo]
異数[いすう, isuu] (n,adj-no) unusual; exceptional; phenomenal [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不寻常[bù xún cháng, ㄅㄨˋ ㄒㄩㄣˊ ㄔㄤˊ, / ] unusual; curious; somewhat extraordinary [Add to Longdo]
别致[bié zhì, ㄅㄧㄝˊ ㄓˋ, / ] unusual, unique [Add to Longdo]
反常[fǎn cháng, ㄈㄢˇ ㄔㄤˊ, ] unusual; abnormal [Add to Longdo]
异状[yì zhuàng, ㄧˋ ㄓㄨㄤˋ, / ] unusual state; different condition [Add to Longdo]
非常[fēi cháng, ㄈㄟ ㄔㄤˊ, ] unusual; extraordinary; extreme; very; exceptional [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unusual \Un*u"su*al\, a.
   Not usual; uncommon; rare; as, an unusual season; a person of
   unusual grace or erudition. -- {Un*u"su*al*ly}, adv. --
   {Un*u"su*al*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unusual
   adj 1: not usual or common or ordinary; "a scene of unusual
       beauty"; "a man of unusual ability"; "cruel and unusual
       punishment"; "an unusual meteorite" [ant: {usual}]
   2: being definitely out of the ordinary and unexpected; slightly
     odd or even a bit weird; "a strange exaltation that was
     indefinable"; "a strange fantastical mind"; "what a strange
     sense of humor she has" [syn: {strange}, {unusual}] [ant:
     {familiar}]
   3: not commonly encountered; "two-career families are no longer
     unusual"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top