หรือคุณหมายถึง untrustworthineß?
Search result for

untrustworthiness

(4 entries)
(1.9974 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -untrustworthiness-, *untrustworthiness*, untrustworthines
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา untrustworthiness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *untrustworthiness*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความไม่ไว้วางใจ[N] distrustfulness, See also: untrustworthiness, trustlessness, Syn. ความคลางแคลง, ความสงสัย, ความไม่ไว้ใจ, Ant. ความไว้วางใจ, Example: ลักษณะเจตนคติของผู้ที่ชอบเยาะเย้ยผู้อื่นมักจะมีพลังผลักดันมาจากความไม่ไว้วางใจ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unzuverlässigkeit {f}untrustworthiness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 untrustworthiness
   n 1: the trait of not deserving trust or confidence [syn:
      {untrustworthiness}, {untrustiness}] [ant: {trustiness},
      {trustworthiness}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

   


  

 
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
trustworthiness, trustworthiness's, untrustworthy

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top