หรือคุณหมายถึง untrü?
Search result for

untrue

(31 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -untrue-, *untrue*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
untrue[ADJ] ไม่จริง, See also: ไม่เป็นความจริง, โกหก, Syn. false, Ant. true
untrue[ADJ] ไม่ถูกต้อง, Syn. incorrect, inaccurate, wrong, Ant. correct, accurate
untrue[ADJ] ไม่จริงใจ, See also: ไม่ซื่อสัตย์, Syn. unfaithful, Ant. faithful, honest

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
untrue(อันทรู') adj. ไม่จริง,ไม่ซื่อสัตย์,เทียม,ไม่ถูกต้อง., See also: untrueness n., Syn. fake

English-Thai: Nontri Dictionary
untrue(adj) ไม่จริง,เทียม,ไม่ซื่อสัตย์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's untrue!มันไม่จริง! Akira (1988)
"lt is all untrue.""มันเป็นเรื่องไม่จริง" Heyy Babyy (2007)
"lt is all untrue.""มันเป็นเรื่องไม่จริง" Heyy Babyy (2007)
"lt is all untrue.""มันเป็นเรื่องไม่จริง" Heyy Babyy (2007)
# but it never felt right. # # there was something untrue # # about that fabric # # between my ass and the pew. # # it's not crude to be nude on the sabbath. ##แต่มันไม่ถูกต้อง# #มีบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากล# #เกี่ยวกับเสื้อผ้า# The Ten (2007)
Mnh-mnh-mnh. completely untrue.เออ.. มันไม่จริงหรอก Summer Kind of Wonderful (2008)
What about all those rumors I heard about you and Nate? Completely untrue.แล้วข่าวลือที่ฉันได้ยินเกี่ยวกับ เธอและ เนตละ มันไม่จริงเลย Never Been Marcused (2008)
It's nothing to be ashamed of. Except that it's completely untrue.มันไม่มีอะไรต้องอายนิ ยกเว้นเรื่องทั้งหมดมันไม่จริง Chuck in Real Life (2008)
I know that given that woman and I normally don't see eye to eye it wouldn't be untrue to say...ฉันรู้ว่านั่น.. มันทำให้รู้สึกไม่ดี และฉันไม่พูดตรงไปตรงมา ความจริงที่ฉันอยากพูดก็คือ.. The Secret of Moonacre (2008)
That's completely untrue!นั่นมันไม่จริงเลยสักนิด! Doubt (2008)
That is totally untrue. You are legally obliged to serve me!นั้นมันไม่จริง District 9 (2009)
That is untrue.เพราะมันไม่จริง The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
untrueThe rumor, after all, turned out untrue.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มุสาวาท[n.] (musāwāt) EN: lie ; falsehood ; fib ; untrue words ; untruth   FR: mensonge [m] ; contre-vérité [f] ; menterie [f] (fam. - vx)
ผิด[adj.] (phit) EN: wrong ; incorrect ; mistaken ; erroneous ; untrue ; false ; different ; unlike ; dissimilar   FR: faux ; erroné ; incorrect ; inexact
เท็จ[adj.] (thet) EN: false ; untrue ; delusive ; spurious   FR: faux ; mensonger ; fallacieux

CMU English Pronouncing Dictionary
UNTRUE    AH0 N T R UW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
untrue    (j) (uh1 n t r uu1)

Japanese-English: EDICT Dictionary
虚偽[きょぎ, kyogi] (n,adj-no,vs) untrue; falsehood; fiction; deception; vanity; (P) [Add to Longdo]
根も葉もない[ねもはもない, nemohamonai] (exp) unfounded rumor; unfounded rumour; completely untrue [Add to Longdo]
[ひが, higa] (pref) evil; untrue; erroneous [Add to Longdo]
無実[むじつ, mujitsu] (n) (1) absence of the fact; insubstantiality; innocence; guiltlessness; (adj-no) (2) innocent; guiltless; (3) false; untrue; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不确实[bù què shí, ㄅㄨˋ ㄑㄩㄝˋ ㄕˊ, / ] untrue [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Untrue \Un*true\, adv.
   Untruly. [Obs. or Poetic] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Untrue \Un*true"\, a.
   1. Not true; false; contrary to the fact; as, the story is
    untrue.
    [1913 Webster]
 
   2. Not faithful; inconstant; false; disloyal. --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 untrue
   adj 1: not according with the facts; "unfortunately the
       statement was simply untrue"
   2: not true to an obligation or trust; "is untrue to his highest
     opportunity and duty"-Bruno Laske
   3: not accurately fitted; not level; "the frame was out of
     true"; "off-level floors and untrue doors and windows" [syn:
     {out of true}, {untrue}]
   4: (used especially of persons) not dependable in devotion or
     affection; unfaithful; "a false friend"; "when lovers prove
     untrue" [syn: {false}, {untrue}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top