Search result for

untie

(51 entries)
(0.0094 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -untie-, *untie*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
untie[VT] แก้มัด, Syn. loosen, unfasten, Ant. fasten
untie[VI] แก้มัด, Syn. unfasten, Ant. tie

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
untie(อันไท') vt.,vi. แก้มัด,แก้ออก,ทำให้หลุด,ปล่อย,คลาย,ทำให้อิสระ., Syn. unfasten
auntie(อาน'ที) n. คำที่ใช้เรียก aunt อย่างสนิทสนมหรืออย่างเอาใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
untie(vt) แก้ออก,คลาย,ปล่อย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Um, I know this is a strange request, but could you untie me?เอ่อ ผมรู้ว่าเป็นคำขอที่แปลกๆ แต่คุณช่วยแก้มัดผมทีได้ไหม New Haven Can Wait (2008)
Well, I told you where you find her, so if you'll just untie me, I'll be on my way.ฉันบอกนายแล้วว่าเธออยู่ที่ไหน \ งั้นนายก็น่าจะปล่อยฉัน และให้ฉันไปสักทีนะ Bolt (2008)
Untie me, pooch or I'm gonna...แก้มัดให้ฉัน ไม่งั้นฉันจะ.. ฉันจะ .. Bolt (2008)
Alright, cat. Okay, you win. I'll untie you.โอเค เจ้าแมว นายชนะแล้ว \ ฉันจะปล่อยนายเดี๋ยวนี่แหละ Bolt (2008)
You untie him. We'll be back for you.แกมัดใหเขา เดียวเรามารับ Rambo (2008)
I'm making the call. Untie him.ผมจะโทร แก้มัดเขา Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
But I'm not shooting at prawn, you hear me? Untie the fucking gun.ผมยิงไม่ได้ แมร่งปืนแมร่งติด District 9 (2009)
Just untie the gun, sir. -Stand by.ก็แค่ทำให้มันใช้ได้ ครับนาย เตรียมตัว District 9 (2009)
Your shoe's untied.เชือกร้องเท้าคุณหลุด Look What He Dug Up This Time (2009)
- Your shoe's untied.- รองเท้าเธอหลุดน่ะ. Princess Protection Program (2009)
John, shh. I wanna untie you,จอห์น, ชู่ว์ เราจะแก้มัดให้คุณ Demonology (2009)
All right, i'm gonna untie you.โอเคนะ เราจะแก้มัดคุณ Demonology (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
untieThe shoelace came untied.
untieThe thongs of whose sandals I am not worthy to untie.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลด[V] untie, See also: unbind, undo, remove, unhitch, Syn. แกะ, เอาออก, แก้, ถอด, Example: ชายหนุ่มปลดเป้สีเขียวคร่ำลงจากหลังอย่างอ่อนล้า
แก้[V] untie, See also: loosen, undo, take off, undo, unpack, unwrap, unfasten, unbind, Syn. ถอด, คลาย, เปลื้อง, Ant. ผูก, รัด, ตรึง, Example: เชือกที่มัดลังหนังสือมาเป็นปมแก้ไม่ออกจึงต้องใช้มีดตัด, Thai definition: ทำให้คลายจากลักษณะที่แน่นที่ติดขัดหรือที่เป็นเงื่อนเป็นปมอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกะ [v.] (kae) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten   FR: retirer ; défaire
แก้[v.] (kaē) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind   FR: défaire ; détacher
แก้ห่อ[v. exp.] (kaē hø) EN: untie a package ; unpack a package   FR: déballer ; dépaqueter ; défaire un paquet
คลาย[v.] (khlāi) EN: become loose ; loosen ; unroll ; unravel ; unwind ; untie   FR: dégager ; libérer ; détacher ; relâcher
เงินกู้โดยไม่มีเงื่อนไข[n. exp.] (ngoenkū dōi mai mī ngeūoenkhai) EN: untied loan   
ปลด[v.] (plot) EN: detach ; untie ; unhitch ; undo ; unbind   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNTIE    AH0 N T AY1
UNTIED    AH0 N T AY1 D
UNTIEDT    AO1 N T IY0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
untie    (v) (uh1 n t ai1)
untied    (v) (uh1 n t ai1 d)
unties    (v) (uh1 n t ai1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Untiefe {f} | Untiefen {pl}shoal | shoals [Add to Longdo]
Untier {n}monster; beast [Add to Longdo]
Untier {n}yahoo [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンタイドローン[, antaidoro-n] (n) untied loan [Add to Longdo]
解く[ほどく, hodoku] (v5k,vt) (uk) to unfasten; to untie; to unwrap (e.g. parcel); (P) [Add to Longdo]
解く(P);梳く(iK)[とく, toku] (v5k,vt) (1) (解く only) to solve; to answer; (2) (解く only) to untie; (3) (esp. 梳く) to comb; to untangle (hair); (P) [Add to Longdo]
解ける[ほどける, hodokeru] (v1,vi) (1) to be solved; (2) (See 解ける・ほどける) to loosen; to come untied; (3) to be removed (e.g. restrictions); to be cleared (e.g. misunderstandings); to be broken (e.g. spells, curses); (4) (See 溶ける) to melt; (P) [Add to Longdo]
解ける[ほどける, hodokeru] (v1,vi) to come untied; to come apart; (P) [Add to Longdo]
解す;解ぐす(io)[ほぐす;ほごす(解す);ほつす(解す)(ok);ほづす(解す)(ok), hogusu ; hogosu ( kaisu ); hotsusu ( kaisu )(ok); hodusu ( kaisu )(ok)] (v5s,vt) (1) (uk) to unravel; to untie; to untangle; to loosen; (2) to break into small pieces (of fish, meat, etc.); (3) to relax; to ease [Add to Longdo]
解れる[ほつれる, hotsureru] (v1,vi) to come untied; to come apart [Add to Longdo]
空解け[そらどけ, soradoke] (n) coming untied [Add to Longdo]
郡県[ぐんけん, gunken] (n) counties and prefectures [Add to Longdo]
郡部[ぐんぶ, gunbu] (n) rural districts; counties; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
浅瀬[あさせ, asase] Untiefe, Sandbank, -Furt [Add to Longdo]
[せ, se] Untiefe, Stromschnelle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Untie \Un*tie"\, v. t. [AS. unt[=y]gan. See 1st {Un-}, and
   {Tie}, v. t.]
   [1913 Webster]
   1. To loosen, as something interlaced or knotted; to
    disengage the parts of; as, to untie a knot.
    [1913 Webster]
 
       Sacharissa's captive fain
       Would untie his iron chain.      --Waller.
    [1913 Webster]
 
       Her snakes untied, sulphurous waters drink. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To free from fastening or from restraint; to let loose; to
    unbind.
    [1913 Webster]
 
       Though you untie the winds, and let them fight
       Against the churches.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       All the evils of an untied tongue we put upon the
       accounts of drunkenness.       --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. To resolve; to unfold; to clear.
    [1913 Webster]
 
       They quicken sloth, perplexities untie. --Denham.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Untie \Un*tie"\, v. i.
   To become untied or loosed.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 untie
   v 1: undo the ties of; "They untied the prisoner" [syn: {untie},
      {unbrace}, {unlace}] [ant: {bind}, {tie}]
   2: cause to become loose; "undo the shoelace"; "untie the knot";
     "loosen the necktie" [syn: {untie}, {undo}, {loosen}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top