Search result for

unspeakable

(27 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unspeakable-, *unspeakable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unspeakable[ADJ] ที่เลวร้ายจนไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้, Syn. horrible, frightful
unspeakableness[N] การพูดไม่ออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unspeakable(อันสพีค'คะเบิล) adj. พูดไม่ได้,เหลือที่จะพรรณา,พูดไม่ออก,เลวร้าย.

English-Thai: Nontri Dictionary
unspeakable(adj) ไม่สามารถบรรยายได้,พูดไม่ได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- The journey to Five Elements Mountain, crosses barrens and desserts, unspeakable dangers.- ไปที่เขาคุนลุ้นน่ะ ผจญกับความเวิ้งว้าง แล้วก็ทะเลทราย มีอันตรายยังไงไม่รู้ได้ The Forbidden Kingdom (2008)
There were unspeakable atrocities, rumors of biological weapons.ที่ซึ่งมีแต่ความป่าเถื่อนจนไม่อาจบรรยาย มีข่าวลือเรื่องอาวุธชีวะภาพ WarGames: The Dead Code (2008)
I think deep down, we're all capable of unspeakable things.คิดลึกลงไป เราทั้งหมดไม่สามารถพูดเป็นคำพูดได้ Demonology (2009)
You can't imagine the unspeakable things I've sufferedเจ้าจินตนาการถึงสิ่งเลวร้าย ที่ข้าต้องทนทรมานไม่ออกหรอก Hostage Crisis (2009)
The unspeakable truth loomed unavoidably before me as I swam towards the anchored Freighter.The unspeakable truth loomed unavoidably before me... ...as I swam towards the anchored Freighter. Watchmen (2009)
You don't let them wither away. It's inconceivable. It's unspeakable.คุณไม่ปล่อยให้เค้าเหี่ยวเฉาตาย ฉันรับไม่ได้ พูดไม่ออกเลย You Don't Know Jack (2010)
Just as you liked enticing all those starving men with your flesh luring them into your maker's clutches so that he could murder them and defile their bodies in unspeakable ways as you watched.เหมือนกับที่คุณล่อลวง ผู้ชายที่หิวโหย ด้วยเนื้อหนังของคุณ ล่อลวงพวกเขาไปสู่ผู้สร้างที่เห็นแก่ตัวของคุณ I Got a Right to Sing the Blues (2010)
And from his own flesh, Hades gave birth to an unspeakable horror.และจากเนื้อหนังของเขาเอง เฮดีสให้กำเนิดความสยดสยองที่มากล้น เดอะคราเค่น Clash of the Titans (2010)
Pick out the hottest guy in the room, take him home, do unspeakable things to him, then kick him to the curb with a smile on his face and teeth marks on his heinie?เลือกผู้ชายที่เซ็๋กซี่ที่สุดในห้อง พากลับบ้าน ทำสิ่งต่างๆที่ไม่ควรพูดถึง เสร็จแล้วเตะเขากลับบ้านพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้า The Toast Derivation (2011)
- Oh, it's unspeakable to you?-ทำไมถึงทนฟังไม่ได้ The Kingsroad (2011)
What her father did to your family-- that was unspeakable.สิ่งที่พ่อนางทำกับครอบครัวเจ้าสิ ที่ทนฟังไม่ได้. The Kingsroad (2011)
It was a crime of unspeakable magnitude, for which there can be no forgiveness.มันคืออาชญากรรม ที่โหดร้ายเกินจะบรรยาย เกินกว่าจะอภัยให้ได้ Spellbound (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unspeakableShe is not at all a beauty, but she has an unspeakable charm.

CMU English Pronouncing Dictionary
UNSPEAKABLE    AH0 N S P IY1 K AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unspeakable    (j) (uh1 n s p ii1 k @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unsagbar; unsäglich {adj} | unsäglicher | am unsäglichstenunspeakable | more unspeakable | most unspeakable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
臥薪嘗胆[がしんしょうたん, gashinshoutan] (n,vs) going through thick and thin to attain one's objective; enduring unspeakable hardships for the sake of vengeance [Add to Longdo]
言うに言われぬ[いうにいわれぬ, iuniiwarenu] (n) beyond expression; unspeakable; inexpressible; indescribable [Add to Longdo]
絶する[ぜっする, zessuru] (vs-s) to be unspeakable; to be unimaginable [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无法形容[wú fǎ xíng róng, ˊ ㄈㄚˇ ㄒㄧㄥˊ ㄖㄨㄥˊ, / ] unspeakable; indescribable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unspeakable \Unspeakable\
   See {speakable}.

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unspeakable \Un*speak"a*ble\, a. [Pref. un- not + speakable.]
   Not speakable; incapable of being uttered or adequately
   described; inexpressible; unutterable; ineffable; as,
   unspeakable grief or rage. -- {Un*speak"a*bly}, adv.
   [1913 Webster]
 
      Ye rejoice with joy unspeakable and full of glory. --1
                          Pet. i. 8.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unspeakable
   adj 1: defying expression or description; "indefinable
       yearnings"; "indescribable beauty"; "ineffable ecstasy";
       "inexpressible anguish"; "unspeakable happiness";
       "unutterable contempt"; "a thing of untellable splendor"
       [syn: {indefinable}, {indescribable}, {ineffable},
       {unspeakable}, {untellable}, {unutterable}]
   2: exceptionally bad or displeasing; "atrocious taste";
     "abominable workmanship"; "an awful voice"; "dreadful
     manners"; "a painful performance"; "terrible handwriting";
     "an unspeakable odor came sweeping into the room" [syn:
     {atrocious}, {abominable}, {awful}, {dreadful}, {painful},
     {terrible}, {unspeakable}]
   3: too sacred to be uttered; "the ineffable name of the Deity"
     [syn: {ineffable}, {unnameable}, {unspeakable},
     {unutterable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top