Search result for

unspeak

(29 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unspeak-, *unspeak*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unspeak[VT] ถอนคำพูด, See also: ยกเลิก, Syn. unsay
unspeakable[ADJ] ที่เลวร้ายจนไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้, Syn. horrible, frightful
unspeakably[ADV] อย่างพูดไม่ออก, Syn. greatly, unbelievably
unspeakableness[N] การพูดไม่ออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unspeakvt. ถอนคำพูด,ถอนออก,เลิกล้ม
unspeakable(อันสพีค'คะเบิล) adj. พูดไม่ได้,เหลือที่จะพรรณา,พูดไม่ออก,เลวร้าย.

English-Thai: Nontri Dictionary
unspeakable(adj) ไม่สามารถบรรยายได้,พูดไม่ได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- The journey to Five Elements Mountain, crosses barrens and desserts, unspeakable dangers.- ไปที่เขาคุนลุ้นน่ะ ผจญกับความเวิ้งว้าง แล้วก็ทะเลทราย มีอันตรายยังไงไม่รู้ได้ The Forbidden Kingdom (2008)
There were unspeakable atrocities, rumors of biological weapons.ที่ซึ่งมีแต่ความป่าเถื่อนจนไม่อาจบรรยาย มีข่าวลือเรื่องอาวุธชีวะภาพ WarGames: The Dead Code (2008)
I think deep down, we're all capable of unspeakable things.คิดลึกลงไป เราทั้งหมดไม่สามารถพูดเป็นคำพูดได้ Demonology (2009)
You can't imagine the unspeakable things I've sufferedเจ้าจินตนาการถึงสิ่งเลวร้าย ที่ข้าต้องทนทรมานไม่ออกหรอก Hostage Crisis (2009)
The unspeakable truth loomed unavoidably before me as I swam towards the anchored Freighter.The unspeakable truth loomed unavoidably before me... ...as I swam towards the anchored Freighter. Watchmen (2009)
You don't let them wither away. It's inconceivable. It's unspeakable.คุณไม่ปล่อยให้เค้าเหี่ยวเฉาตาย ฉันรับไม่ได้ พูดไม่ออกเลย You Don't Know Jack (2010)
Just as you liked enticing all those starving men with your flesh luring them into your maker's clutches so that he could murder them and defile their bodies in unspeakable ways as you watched.เหมือนกับที่คุณล่อลวง ผู้ชายที่หิวโหย ด้วยเนื้อหนังของคุณ ล่อลวงพวกเขาไปสู่ผู้สร้างที่เห็นแก่ตัวของคุณ I Got a Right to Sing the Blues (2010)
When you heard about the other woman, you must've been unspeakably furious.ก็เวลาที่คุณได้ยินเรื่องผู้หญิงคนอื่น คุณก็จะโกรธจนพูดไม่ออก Episode #1.11 (2010)
And from his own flesh, Hades gave birth to an unspeakable horror.และจากเนื้อหนังของเขาเอง เฮดีสให้กำเนิดความสยดสยองที่มากล้น เดอะคราเค่น Clash of the Titans (2010)
Do you accept this unspeakably important taskเจ้าจะรับผิดชอบในแผนลับสำคัญนี้ The Last Airbender (2010)
Pick out the hottest guy in the room, take him home, do unspeakable things to him, then kick him to the curb with a smile on his face and teeth marks on his heinie?เลือกผู้ชายที่เซ็๋กซี่ที่สุดในห้อง พากลับบ้าน ทำสิ่งต่างๆที่ไม่ควรพูดถึง เสร็จแล้วเตะเขากลับบ้านพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้า The Toast Derivation (2011)
- Oh, it's unspeakable to you?-ทำไมถึงทนฟังไม่ได้ The Kingsroad (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unspeakShe is not at all a beauty, but she has an unspeakable charm.

CMU English Pronouncing Dictionary
UNSPEAKABLE    AH0 N S P IY1 K AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unspeakable    (j) (uh1 n s p ii1 k @ b l)
unspeakably    (a) (uh1 n s p ii1 k @ b l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
臥薪嘗胆[がしんしょうたん, gashinshoutan] (n,vs) going through thick and thin to attain one's objective; enduring unspeakable hardships for the sake of vengeance [Add to Longdo]
言うに言われぬ[いうにいわれぬ, iuniiwarenu] (n) beyond expression; unspeakable; inexpressible; indescribable [Add to Longdo]
絶する[ぜっする, zessuru] (vs-s) to be unspeakable; to be unimaginable [Add to Longdo]
微妙[みみょう, mimyou] (n,adj-na) (arch) unspeakably wonderful [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无法形容[wú fǎ xíng róng, ˊ ㄈㄚˇ ㄒㄧㄥˊ ㄖㄨㄥˊ, / ] unspeakable; indescribable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Unspeak \Un*speak"\, v. t. [1st pref. un- + speak.]
     To retract, as what has been spoken; to recant; to unsay.
     [R.] --Shak.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top