Search result for

unsettled

(43 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unsettled-, *unsettled*, unsettl, unsettle
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unsettled[ADJ] ที่รู้สึกไม่มั่นคง, See also: ที่ไม่สบายใจจากการเปลี่ยนแปลง, Syn. unpredictable, unstable, Ant. stable
unsettled[ADJ] ไม่สงบ, Syn. excited, furious, Ant. calm, relaxed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unsettled(อันเซท'เทิลดฺ) adj. ไม่เป็นหลักแหล่ง,ไม่อยู่กับ,ไม่มั่นคง,ไม่เป็นระเบียบ,ไม่ได้ชำระสะสาง,หลักลอย,ไม่มีผู้คนอยู่อาศัย,ไม่ตัดสินใจแน่นอน,ผันแปร., See also: unsettledness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
unsettled(adj) ยังไม่เรียบร้อย,ยังไม่ตกลง,ยุ่งเหยิง,หลักลอย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
unsettled disputeข้อพิพาทที่ยังไม่ระงับ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And they'll be unsettledจะทำให้ทหารเสียขวัญ Three Kingdoms (2008)
I'm sure the people on the Lane would be unsettled to learn that their new neighbor was a convicted murderer.คนละแวกนี้คงนั่งไม่ติดแน่ๆถ้ารู้ว่า เพื่อนบ้านคนใหม่เป็นฆาตกร A Humiliating Business (2010)
We are in search of spirits that are unsettled in life and possibly unsettled in the afterlife.เรากำลังมองหาวิญญาณที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิด ถูกกักขังจนกระทั่งตาย Grave Encounters (2011)
There's only one continuum on this end and it can't be unsettled.มีเพียงอย่างเดียว คือมันจะจบและจะปรับเปลี่ยนอีกไม่ได้ Source Code (2011)
I just felt very unsettled.ฉันรู้สึกไม่สบายใจมาก Don't Fear the Scott (2012)
A time when unsettled scores demand their retribution...เวลาที่การแก้แค้น เรียกร้องให้มีการลงโทษ... Reckoning (2012)
Lord Asano's mind is unsettled.ใจของพระเจ้าอะซาเป็นแน่นอน 47 Ronin (2013)
Is it wise leaving city walls with so much unsettled within them?เป็นการดีแล้วหรือที่จะทิ้งกำแพงเมืองไว้ กับความวุ่นวายในหมู่พวกเขา Blood Brothers (2013)
For two people who made a big arrest, you look pretty unsettled.สำหรับคนที่เพิ่งจับคนร้ายรายใหญ่ พวกคุณดูยังกังวลนะ The Inspiration (2013)
Yet you still feel unsettled.คุณยังรู้สึกไม่มั่นคงอยู่อีกหรือ ? Confession (2013)
As long as you're happy, I'm unsettled.ฉันเป็นกังวลเพราะเธอ มีความสุขเนี่ยแหละ App Development and Condiments (2014)
Things are gonna be unsettled here for a while.ที่นี่เริ่มไม่มั่นคงไปซักพัก Rise of the Villains: Worse Than a Crime (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unsettledAmericans appear unsettled and uncontrolled to Japanese.
unsettledWe shouldn't leave the matter unsettled.
unsettledWhen the ship arrives in port it makes the people unsettled.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จรจัด[ADJ] vagrant, See also: unsettled, aimless, homeless, Example: แมวที่อาจารย์เลี้ยงไว้มีอยู่หลายตัวเป็นแมวจรจัด, Thai definition: ไม่มีอาชีพและไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
หลักลอย[ADJ] unsettled, See also: homeless, Syn. ไม่มีหลักแหล่ง, ไม่อยู่เป็นที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิลที่ยังไม่ชำระ[n. exp.] (bin thī yang mai chamra) EN: unsettled bill   
จรจัด[adj.] (jønjat) EN: vagrant ; unsettled ; aimless ; homeless   FR: errant ; nomade ; sans domicile fixe
ค้าง[v.] (khāng) EN: remain ; leave ; be unfinished ; be unsettled ; be incomplete ; be undone   FR: être inachevé ; être interrompu
คั่งค้าง[adj.] (khangkhang) EN: outstanding ; unsettled ; unpaid ; unfinished ; overdue ; behind schedule ; in arrears   
ไม่อยู่เป็นที่[adj.] (mai yū pen thī) EN: unsettled   
ยังไม่ชำระ[adj.] (yang mai chamra) EN: unpaid ; unsettled ; outstanding   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNSETTLED    AH0 N S EH1 T AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unsettled    (v) (uh2 n s e1 t l d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungeklärt {adj} | ungeklärter | am ungeklärtestenunsettled | more unsettled | most unsettled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
陰晴[いんせい, insei] (n) unsettled (fine and cloudy) weather [Add to Longdo]
愚図る[ぐずる, guzuru] (v5r) to grumble; to be unsettled; to pick a quarrel [Add to Longdo]
朝令暮改[ちょうれいぼかい, choureibokai] (n) an unsettled course of action; (orders or laws) being revised often with no guiding principles [Add to Longdo]
不決定[ふけってい, fukettei] (n) pending; unsettled; undecided [Add to Longdo]
変わり易い;変わりやすい[かわりやすい, kawariyasui] (adj-i) changeable; unsettled; inconstant [Add to Longdo]
未解決[みかいけつ, mikaiketsu] (adj-na,n) unsettled; pending; unresolved; (P) [Add to Longdo]
未確定[みかくてい, mikakutei] (n) unsettled; pending [Add to Longdo]
未処分[みしょぶん, mishobun] (n) unsettled; unfinished; undivided (profits) [Add to Longdo]
有耶無耶[うやむや, uyamuya] (adj-na,n) (uk) indefinite; hazy; vague; unsettled; undecided; (P) [Add to Longdo]
流動的[りゅうどうてき, ryuudouteki] (adj-na,n) fluid; unsettled; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unsettled \Unsettled\
   See {settled}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unsettled
   adj 1: still in doubt; "an unsettled issue"; "an unsettled state
       of mind" [ant: {settled}]
   2: not settled or established; "an unsettled lifestyle" [ant:
     {settled}]
   3: subject to change; "a changeable climate"; "the weather is
     uncertain"; "unsettled weather with rain and hail and
     sunshine coming one right after the other" [syn:
     {changeable}, {uncertain}, {unsettled}]
   4: not yet settled; "unsettled territory"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top