Search result for

unparalleled

(30 entries)
(0.0091 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unparalleled-, *unparalleled*, unparallel, unparallele
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unparalleled[ADJ] ยอดเยี่ยมกว่า, See also: ไม่มีใครเทียบเท่า, Syn. unmatched, Ant. paralleled

English-Thai: Nontri Dictionary
unparalleled(adj) ไม่มีเสมอเหมือน,ไม่มีคู่แข่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This year has been a year of unparalleled growth in the communications industry.ปีนี้เป็นปีที่เราเติบโตอย่างยอดเยี่ยม ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม Confessions of a Shopaholic (2009)
Mr Teenager is obtaining a popularity unparalleled in theater history.ขวัญใจวัยรุ่นชายคนนี้ได้รับความนิยม สูงสุดเป็นประวัติการณ์ Nowhere Boy (2009)
Only absolute rage and unparalleled power.มีเพียงพลังบ้าคลั่งอย่างไม่มีที่สิ้นสุด Legion (2009)
- Mrs. Comey's unparalleled blueberry waffles.ขนมวาฟเฟิลบูลเบอรี่ ที่ไม่มีของใครเสมอเหมือน ของคุณนายกอมเม่ Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
I learned that my sexual tension radar is unparalleled.ฉันได้รู้อีกว่าความสามารถในการตรวจจับความต้องการทางเพศของฉันไม่มีใครเทียบเท่า The Last Days of Disco Stick (2009)
Your unparalleled genius act is wearing thin.- การปฏิบัติการคู่ขนาดนี้ ไม่ใช่้ของคุณรึ A561984 (2009)
"an unparalleled ability to identify sonic anomalies... in subspace transmission tests"?สียงที่ผิดปกติได้อย่างเยี่ยมยอด ตอนสอบการสื่อสารในมิติย่อย Star Trek (2009)
It's an unparalleled three-tier security system.นี่เป็นระบบรักษาความปลอดภัย เพียงหนึ่งเดียว Limitless (2011)
Unparalleled bliss known as old world Wellเพราะเค้ามีพละกำลังที่เก่งที่สุดในโลกเลยนะ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Her skill at analyzing and predicting terrorist behavior is unparalleled."ทักษะในการวิเคราะห์และคาดเดา พฤติกรรมผู้ก่อการร้ายของเธอไม่มีใครเทียบได้ Lauren (2011)
His NOC gave him unparalleled access.NOC,ยกให้เขาเป็นคนที่ฉลาดชนิดหาตัวจับยาก Sad Professor (2011)
Don't get cocky. The man is unparalleled.อย่าอวดดีไป อย่างเขาน่ะไม่ใครสู้ได้ Stealing Home (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หาตัวจับยาก[ADJ] incomparable, See also: unparalleled, unique, matchless, Example: นักธุรกิจคนนี้เป็นคนฉลาดชนิดหาตัวจับยาก, Thai definition: หาคนเทียมได้ยาก, Notes: (สำนวน)

CMU English Pronouncing Dictionary
UNPARALLELED    AH0 N P EH1 R AH0 L EH2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unparalleled    (j) (uh1 n p a1 r @ l e l d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sondergleichen {adv} | eine Frechheit sondergleichenunparalleled | the height of cheek [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
海内無双[かいだいむそう, kaidaimusou] (n) unparalleled in the whole country [Add to Longdo]
冠たる[かんたる, kantaru] (adj-pn) best; matchless; peerless; unparalleled; unrivalled [Add to Longdo]
希代未聞[きたいみもん, kitaimimon] (n,adj-no) unheard-of; unparalleled [Add to Longdo]
古今無双[ここんむそう, kokonmusou] (exp) unparalleled in history [Add to Longdo]
剛勇無比[ごうゆうむひ, gouyuumuhi] (n,adj-no) unparalleled for valor; unmatched for bravery [Add to Longdo]
国色無双[こくしょくむそう, kokushokumusou] (n,adj-no) (a woman of) unparalleled beauty; (a woman's beauty being) matchless throughout the land [Add to Longdo]
三国一[さんごくいち, sangokuichi] (n) unparalleled in Japan and China and India (unparallelled) [Add to Longdo]
史上に例を見ない[しじょうにれいをみない, shijounireiwominai] (adj-i) unparalleled in history (unparallelled) [Add to Longdo]
正確無比[せいかくむひ, seikakumuhi] (n,adj-na,adj-no) unmatched (unparalleled) accuracy [Add to Longdo]
前代未聞[ぜんだいみもん, zendaimimon] (n,adj-no) unheard-of; unprecedented; unparalleled in history (unparallelled); record-breaking; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unparalleled \Un*par"al*leled\, a.
   Having no parallel, or equal; unequaled; unmatched.
   [1913 Webster]
 
      The unparalleled perseverance of the armies of the
      United States, under every suffering and
      discouragement, was little short of a miracle.
                          --Washington.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unparalleled
   adj 1: radically distinctive and without equal; "he is alone in
       the field of microbiology"; "this theory is altogether
       alone in its penetration of the problem"; "Bach was
       unique in his handling of counterpoint"; "craftsmen whose
       skill is unequaled"; "unparalleled athletic ability"; "a
       breakdown of law unparalleled in our history" [syn:
       {alone(p)}, {unique}, {unequaled}, {unequalled},
       {unparalleled}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top