Search result for

unofficial

(39 entries)
(0.7608 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unofficial-, *unofficial*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll be at the inquest tomorrow, Maxim, quite unofficially, you know.แม็กซิม พรุ่งนี้ผมจะไปร่วมคณะสืบสวนด้วย อย่างไม่เป็นทางการน่ะ Rebecca (1940)
Make it unofficial.ก็ทำแบบไม่เป็นทางการ Rambo III (1988)
- Have you formed any connection with any peaceniks, dissidents or other unofficial groups of that nature?- คุณเชื่อมต่อใด ๆ ที่เกิดขึ้น กับใด ๆ peaceniks ต่อต้านหรือกลุ่มที่ไม่เป็นทางการอื่น ๆ ในลักษณะที่? The Russia House (1990)
They keep five slots open for women, one unofficially for a Wellesley girl.พวกเขาเปิดรับผู้หญิง 5 คน สำหรับนักเรียนเวลส์ลี่ย์ 1 คน Mona Lisa Smile (2003)
Here he is, entering to his unofficial theme song, Rock of Ages, by the super group Def Leppard.ที่นี่เขาเป็น ป้อนให้กับเขาอย่างไม่เป็นทางการ เพลงธีม, ร็อควัย โดยกลุ่มซุปเปอร์ Def Leppard Balls of Fury (2007)
As your unofficial occasional therapist, I thought it would be a really good idea for you to see somebody.- ในฐานะที่ฉันเป็นจิตแพทย์เป็นครั้งเป็นคราวของคุณ ฉันว่ามันเป็น ความคิดที่ดีที่คุณจะไปหาหมอ Betty's Baby Bump (2008)
I was like one of those unofficial mayors, but I was just a weird kid instead of a cheerful drunk.ขอล่ะครับ คุณแทบไม่น้ำตาลด้วยซ้ำ ไม่ใช่ครับ เขาไม่ได้หมายความอย่างนั้น Harold (2008)
But the official, unofficial name was, Project Rainbow..... เป็นทางการ. โครงการสายรุ้งคือชื่อที่ไม่เป็นทางการ 100 Million BC (2008)
But unofficially, there's no reason you can't call me just in case there's something you want to tell me about your ex-boss.แต่ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ล่ะ? มันไม่มีเหตุผลที่เธอจะไม่โทรหาฉัน บอกเรื่องเกี่ยวกับคดี Turning Biminese (2008)
I'm also unofficially and off the record telling you to be smart and watch your ass.และฉันก็จะบอกเธออย่างไม่เป็นทางการด้วยว่า เธอต้องระวังตัวและฉลาดเข้าไว้ Sí se puede (2008)
- Unofficially?- อย่างไม่เป็นทางการล่ะ Pilot (2008)
- Unofficially, this blast was seen in two counties.- ไม่เป็นทางการ การระเบิดมันเห็นได้ถึงสองเมือง Pilot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unofficialIt has been unofficially decided that I will be employed by the company.
unofficialThe company has unofficially decided to employ me.
unofficial"Up to this point has been the official story, which Kirika also knows." "By which you mean there is also an unofficial?"

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชลยศักดิ์[ADJ] private, See also: unofficial, unregistered, Example: เขาใช้นักสืบเชลยศักดิ์สืบเรื่องนี้, Thai definition: อยู่นอกทำเนียบนอกทะเบียน อยู่นอกทำเนียบนอกทะเบียน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชลยศักดิ์[adj.] (chaloēisak) EN: private ; unregistered ; unofficial ; independent   FR: privé ; non officiel ; non déclaré
การประชุมไม่เป็นทางการ[n. exp.] (kān prachum mai pen thāngkān) EN: unofficial meeting   
ลำลอง[X] (lamløng) EN: informal ; unencumbered ; light ; unofficial ; casual   FR: simplement ; sans façon ; informel

CMU English Pronouncing Dictionary
UNOFFICIAL    AH2 N AH0 F IH1 SH AH0 L
UNOFFICIALLY    AH0 N AH0 F IH1 SH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unofficial    (j) (uh2 n @ f i1 sh l)
unofficially    (a) (uh2 n @ f i1 sh @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
inoffizieller Mitarbeiter (IM der Stasi)unofficial collaborator [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
外史[がいし, gaishi] (n) unofficial history [Add to Longdo]
私製葉書;私製はがき;私製ハガキ[しせいはがき(私製葉書;私製はがき);しせいハガキ(私製ハガキ), shiseihagaki ( shiseihagaki ; shisei hagaki ); shisei hagaki ( shisei hagaki )] (n) unofficial postcard; private mailing card [Add to Longdo]
勝手[かって, katte] (adj-na,n) (1) one's own convenience; one's way; (2) convenience or ease of use; knowledge of how to use; (3) circumstances; situation (e.g. financial); environment; (4) kitchen; (5) arbitrary; (n-pref) (6) unauthorised (e.g. phone app, WWW site); unofficial; (P) [Add to Longdo]
進退伺い(P);進退伺[しんたいうかがい, shintaiukagai] (n) informal resignation; unofficial resignation; (P) [Add to Longdo]
大相撲さん[おおずもうさん, oozumousan] (n) unofficial term for professional sumo wrestlers [Add to Longdo]
内示[ないじ(P);ないし(ok), naiji (P); naishi (ok)] (n,vs) unofficial announcement; (P) [Add to Longdo]
内申[ないしん, naishin] (n,vs) unofficial report; confidential report; (P) [Add to Longdo]
内達[ないたつ, naitatsu] (n,vs) unofficial notice [Add to Longdo]
内定[ないてい, naitei] (n,vs) unofficial offer; tentative decision; (P) [Add to Longdo]
認印[みとめいん, mitomein] (n) unofficial and unregistered personal seal [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
野史[yě shǐ, ㄧㄝˇ ㄕˇ, ] unofficial history; history as popular legends [Add to Longdo]
非官方[fēi guān fāng, ㄈㄟ ㄍㄨㄢ ㄈㄤ, ] unofficial [Add to Longdo]
非正式[fēi zhèng shì, ㄈㄟ ㄓㄥˋ ㄕˋ, ] unofficial [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unofficial \Unofficial\
   See {official}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unofficial
   adj 1: not having official authority or sanction; "a sort of
       unofficial mayor"; "an unofficial estimate"; "he
       participated in an unofficial capacity" [ant: {official}]
   2: not officially established; "the early election returns are
     unofficial"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top