หรือคุณหมายถึง unlimitedneß?
Search result for

unlimitedness

(2 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unlimitedness-, *unlimitedness*, unlimitednes
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความยืดหยุ่น[N] unrestriction, See also: unlimitedness, Syn. การผ่อนปรน, Ant. ความเคร่งครัด, ความเคร่ง, Example: เจ้านายที่ดีต้องมีความยืดหยุ่นในการบริหาร, Thai definition: การรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว, ความไม่เคร่งครัด

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unlimited \Un*lim"it*ed\, a.
   1. Not limited; having no bounds; boundless; as, an unlimited
    expanse of ocean.
    [1913 Webster]
 
   2. Undefined; indefinite; not bounded by proper exceptions;
    as, unlimited terms. "Nothing doth more prevail than
    unlimited generalities." --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   3. Unconfined; not restrained; unrestricted.
    [1913 Webster]
 
       Ascribe not unto God such an unlimited exercise of
       mercy as may destroy his justice.   --Rogers.
    [1913 Webster]
 
   {Unlimited problem} (Math.), a problem which is capable of an
    infinite number of solutions.
 
   {Unlimited pump}, a kind of deep-well pump placed at the
    level of the water, and operated from above ground.
    [1913 Webster] -- {Un*lim"it*ed*ly}, adv. --
    {Un*lim"it*ed*ness}, n.
    [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

unlimitedness

 


  

 
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
unlimited, inanimateness, untidiness, indebtedness, unsteadiness, enlightens, inanimateness's, untidiness's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top