Search result for

united states

(57 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -united states-, *united states*, united state
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
United States of America[N] ประเทศสหรัฐอเมริกา, See also: สหรัฐ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
united statesn. สหรัฐอเมริกา., See also: United Statesian adj., Syn. United States of America,America.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
United Statesสหรัฐอเมริกา [TU Subject Heading]
United States. Armyสหรัฐอเมริกา. กองทัพบก [TU Subject Heading]
United States. Congressสหรัฐอเมริกา. รัฐสภา [TU Subject Heading]
United States. Congress. Houseสหรัฐอเมริกา. รัฐสภา. สภาผู้แทนราษฎร [TU Subject Heading]
United States. Congress. Senateสหรัฐอเมริกา. รัฐสภา. วุฒิสภา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm the guy who's gonna tell the attorney general of the united statesผมเป็นคนที่จะแจ้งอัยการของสหรัฐ Minimal Loss (2008)
i resigned from the employ of the united states government after only one year.ผมได้ลาออกจากการว่าจ้างของรัฐบาลสหัฐ หนึ่งปีหลังจากนั้น The Same Old Story (2008)
Plus the united states Airforce.รวมถึง ฐานทัพอากาศสหรัฐ Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
President of the united states.ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา Finding Freebo (2008)
It is true in the last 20 years 53% of marriages in the united states ended in divorce.จริงรึปล่าวที่ว่าช่วง 20 ปีที่ผ่านมา 50% ของคู่สมรสในอเมริกา จบลงด้วยการหย่าร้างกัน Knight Rider (2008)
United States senator.ตำแหน่งวุณิสมาชิกสหรัฐ Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
but with this information I'm making the recommendation to the President that he'd evacuate the entire Westcoast of the United States.ผมเสนอข้อมูลนี้ให้ประธานาธิบดีทำการการอพยพคนทั้งWestcoast สหรัฐอเมริกา 2012 Doomsday (2008)
I'm now being told that the President of the United States will make a statementและตอนนี้ประธานาธิดีสหรัฐฯกำลังจะแถลงการณ์ 2012 Doomsday (2008)
...huge assassination attempt, transportation networks disrupted, no suspects identified or even arrested any idea who is responsible for what may be the largest-scale cyber-terror attack that's ever been mounted in the United States.... เกิดการพยายามลอบสังหารครั้งใหญ่ เครือข่ายการคมนาคมวุ่นวาย ไม่มีผู้ต้องสงสัยถูกยืนยัน หรือแม้แต่ถูกจับกุม Eagle Eye (2008)
the President of the United States!ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา Eagle Eye (2008)
First Lieutenant Ethan Shaw, United States Air Force, initiating a Pri-One emergency override of Aria's systems.เรืออากาศโท อีธาน ชอว์ กองทัพอากาศสหรัฐ ขณะนี้เกิดเหตุฉุกเฉินสำคัญ ยกเลิกระบบของอาเรีย Eagle Eye (2008)
We the people of the United States...เรา.. Eagle Eye (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
united statesAbraham Lincoln, the 16th president of the United States, was born in a log cabin in Kentucky.
united statesAfter graduating from college my brother went to the United States for the purpose of doing further research.
united statesAfter her graduation from college, she went over to the United States.
united statesAn Englishman is an alien in the United States.
united statesBecause he lived in the United States for five years.
united statesBetween 1820 and 1973, the United States admitted more than 46 million immigrants.
united statesBoth Canada and Mexico border on the United States.
united statesCanada borders the northern part of the United States.
united statesCanada is to the north of the United States.
united statesCitizens of the United States generally feel a responsibility for the democratic society supported by them.
united statesCorn in an important crop in the United States.
united statesEdison was an inventive genius of the United States.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สหรัฐอเมริกา[N] United States of America, Syn. อเมริกา, สหรัฐฯ, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริกา[N] United States of America, See also: United States, America, Syn. อเมริกา, Example: ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่เจริญแล้ว, Count unit: ประเทศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา[xp] (kān leūaktang prathānāthibødī Saharat Amērikā) EN: United States presidential election   FR: élections présidentielles américaines [fpl]
ประเทศอเมริกา[n. prop.] (Prathēt Amērikā) EN: United States ; U.S ; USA ; America   FR: États-Unis [mpl] ; États-Unis d'Amérique [mpl] ; Amérique [f]
ประเทศสหรัฐอเมริกา[n. prop.] (Prathēt Saharat Amērikā) EN: United States of America ; United States ; America   FR: États-Unis [mpl] ; USA [mpl]
สหรัฐอเมริกา[n. prop.] (Saharat Amērikā) EN: United States (of America) ; USA   FR: Etats-Unis ; USA
สถานทูตอเมริกา[n. prop.] (Sathānthūt Amērikā) EN: Embassy of the United States   FR: Ambassade des États-Unis [f]
สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย [n. prop.] (Sathānthūt Amērikā Prajam Prathēt Thai) EN: Embassy of the United States in Thailand   FR: Ambassade des États-Unis en Thaïlande [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vereinigte Staaten von Amerika [geogr.]United States of America (us) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP [Add to Longdo]
アメリカドル;アメリカ・ドル[, amerikadoru ; amerika . doru] (n) American dollar; United States dollar; US dollar [Add to Longdo]
アメリカ合衆国(P);亜米利加合衆国[アメリカがっしゅうこく, amerika gasshuukoku] (n) United States of America; (P) [Add to Longdo]
アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁[アメリカがっしゅうこくれんぽうきんきゅうじたいかんりちょう, amerika gasshuukokurenpoukinkyuujitaikanrichou] (n) Federal Emergency Management Agency of the United States; FEMA [Add to Longdo]
アメリカ領ヴァージン諸島[アメリカりょうヴァージンしょとう, amerika ryou va-jin shotou] (n) United States Virgin Islands [Add to Longdo]
アンザス[, anzasu] (n) (See アンザス条約) Australia, New Zealand and the United States; ANZUS [Add to Longdo]
アンザス条約[アンザスじょうやく, anzasu jouyaku] (n) ANZUS Treaty (Australia, New Zealand and the United States) [Add to Longdo]
グリーンカード[, guri-nka-do] (n) (1) green card (United States Permanent Resident Card); (2) green card (international insurance certificate for United Kingdom motorists) [Add to Longdo]
トモダチ作戦;友達作戦[トモダチさくせん(トモダチ作戦);ともだちさくせん(友達作戦), tomodachi sakusen ( tomodachi sakusen ); tomodachisakusen ( tomodachi sakusen )] (n) Operation Tomodachi; United States Armed Forces assistance operation to support Japan in disaster relief following the 2011 Tohoku earthquake and tsunami [Add to Longdo]
合衆国;合州国(iK)[がっしゅうこく, gasshuukoku] (n) (1) federal state; (2) (abbr) (See アメリカ合衆国) United States of America [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绿卡[lǜ kǎ, ㄌㄩˋ ㄎㄚˇ, 绿 / ] United States permanent resident card; green card [Add to Longdo]
美利坚合众国[Měi lì jiān Hé zhòng guó, ㄇㄟˇ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄢ ㄏㄜˊ ㄓㄨㄥˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] United States of America [Add to Longdo]
美国参议院[Měi guó cān yì yuàn, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄘㄢ ㄧˋ ㄩㄢˋ, / ] United States Senate [Add to Longdo]
美国海岸警卫队[Měi guó Hǎi àn Jǐng wèi duì, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄞˇ ㄢˋ ㄐㄧㄥˇ ㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] United States Coast Guard [Add to Longdo]
美国众议院[Měi guó Zhòng yì yuàn, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨㄥˋ ㄧˋ ㄩㄢˋ, / ] United States House of Representatives [Add to Longdo]
美属维尔京群岛[Měi shǔ Wéi ěr jīng Qún dǎo, ㄇㄟˇ ㄕㄨˇ ㄨㄟˊ ㄦˇ ㄐㄧㄥ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, / ] United States Virgin Islands [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 United States
   n 1: North American republic containing 50 states - 48
      conterminous states in North America plus Alaska in
      northwest North America and the Hawaiian Islands in the
      Pacific Ocean; achieved independence in 1776 [syn: {United
      States}, {United States of America}, {America}, {the
      States}, {US}, {U.S.}, {USA}, {U.S.A.}]
   2: the executive and legislative and judicial branches of the
     federal government of the United States [syn: {United States
     government}, {United States}, {U.S. government}, {US
     Government}, {U.S.}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top