Search result for

unimportant

(43 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unimportant-, *unimportant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unimportant[ADJ] ซึ่งไม่สำคัญ, See also: ขี้ปะติ๋ว, Syn. insignificant, Ant. crucial, significant, important

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unimportant(อันอิมพอร์'เทินทฺ) adj. ไม่สำคัญ., See also: unimportance n., Syn. slight,trivial,insignificant,minor,trivial

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ancient, unimportant history. Focus, serena.ประวัติศาสตร์เก่าแก่ที่ไม่สำคัญ มีสมาธิหน่อย เซรีน่า There Might be Blood (2008)
What we feel isn't important. it's utterly unimportant.สิ่งที่เรารู้สึกมันไม่สำคัญ มันไม่สำคัญเลยสักนิด The Reader (2008)
It is very small, very unimportant to large countries, but very important to me.มันเล็กมากๆ เป็นประเทศที่ไม่ค่อยสำคัญ แต่มันสำคัญสำหรับชั้น Princess Protection Program (2009)
It's a long story and unimportant.เรื่องมันยาว แล้วก็ไม่สำคัญหรอก Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
Look, I dont study symbols because I consider them unimportant.ฟังผมไม่ได้ศึกษาสัญลักษณ์ เนื่องจากพวกเขาอยู่หางแถว. Angels & Demons (2009)
Very unimportant to this town, like a spleen.ไม่ได้สำคัญกับเมืองนี้เลย เหมือนม้าม Questions and Antlers (2010)
One unimportant little man... what makes you think you get to choose?คนตัวเล็กๆที่ไม่สำคัญ-- ทำไมนายถึงจะได้เลือก The Song Remains the Same (2010)
Because I got to believe that I can choose what I do with my... unimportant little life.เพราะฉันต้องเชื่อว่า ฉันเลือกที่จะทำสิ่งต่างๆ กับ... ชีวิตเล็กๆที่ไม่สำคัญของฉันได้ The Song Remains the Same (2010)
I have something unimportant that can't ever move.ส่วนฉันมีเรื่องที่ไม่สำคัญแต่ต้องทำ Interpretive Dance (2010)
Really unimportant in light of everything.ไม่สำคัญตรงไหนเลย Miss Mystic Falls (2010)
This is unimportant. Just nod.ไม่มีอะไรสำคัญ หนูแค่พยักหน้าก็พอแล้ว The Rite (2011)
Rendered unimportant by recent events! I can't hear you!ไม่สำคัญเนื่องจากเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น! The Agreement Dissection (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unimportantEditors often go to extremes in providing their readers with unimportant facts.
unimportantHis opinion was unimportant.
unimportantI'm so unimportant and insignificant.
unimportantWhether the problem is important or unimportant, you must solve it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวเล็ก[N] low-ranking official, See also: unimportant official, Example: คนพวกนี้เป็นเพียงตัวเล็กในหน่วยงาน ไม่มีอำนาจที่จะนำไปต่อสู้ความไม่ยุติธรรม, Thai definition: พนักงานชั้นผู้น้อยที่ไม่มีความสำคัญ
พลความ[N] unimportant matter, See also: minor matters, miscellaneous points, trivialities, Syn. รายละเอียดปลีกย่อย, เรื่องประกอบ, รายละเอียด, ข้อปลีกย่อย, Example: ครูให้นักเรียนย่อเอาแต่หัวใจของเรื่อง เพื่อไม่ให้เสียเวลาจำข้อความที่เป็นพลความ, Thai definition: ข้อความที่ไม่มีสาระสำคัญ
หัวหลักหัวตอ[N] inconsequential person, See also: unimportant person, nobody, Example: เธอไม่ต้องมาสนใจฉันแล้วเพราะฉันมันเหมือนหัวหลักหัวตอสำหรับเธอมานานแล้ว, Thai definition: เป็นคำเปรียบว่าบุคคลนั้นไม่มีความสำคัญจนทุกคนมองข้ามไป
หางแถว[ADJ] unimportant, See also: subordinate, Syn. ปลายแถว, Ant. หัวแถว, Example: ข้าราชการหางแถวอย่างเขาไม่มีความสำคัญอะไร, Thai definition: ผู้ที่ไม่มีความสำคัญ
หัวหลักหัวตอ[N] inconsequential person, See also: unimportant person, nobody, Example: เธอไม่ต้องมาสนใจฉันแล้วเพราะฉันมันเหมือนหัวหลักหัวตอสำหรับเธอมานานแล้ว, Thai definition: เป็นคำเปรียบว่าบุคคลนั้นไม่มีความสำคัญจนทุกคนมองข้ามไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ผง[adj.] (khīphong) EN: trivial; insignificant; unimportant   FR: insignifiant ; négligeable
ขี้ประติ๋ว = ขี้ปะติ๋ว[adj.] (khīpratiū = khīpatiū) EN: trifling ; petty ; trivial ; insignificant ; negligible ; unimportant ; paltry ; slight   FR: insignifiant ; sans importance
เล็กน้อย[adj.] (leknøi) EN: trifling ; trivial ; petty ; unimportant ; insignificant ; paltry ; minor ; measly   FR: insignifiant ; sans importance ; dérisoire ; misérable ; mesquin
พลความ[n.] (phonlakhwām) EN: unimportant matter ; side issue ; minutiae ; trivalities   
รายละเอียดปลีกย่อย[n. exp.] (rāila-īet plīkyøi) EN: unimportant matter   
ย่อย[adj.] (yǿi = yøi) EN: minor ; small ; unimportant ; insignificant ; petty ; trifling ; subordonate   FR: mineur ; insignifiant ; peu important ; moindre

CMU English Pronouncing Dictionary
UNIMPORTANT    AH0 N IH2 M P AO1 R T AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unimportant    (j) (uh2 n i m p oo1 t n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
belanglos; unwichtig; unerheblich {adj} | belangloser; unwichtiger; unerheblicher | am belanglosesten; am unwichtigsten; am unerheblichstenunimportant | more unimportant | most unimportant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
詰まらぬ;詰らぬ[つまらぬ, tsumaranu] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰まらん;詰らん[つまらん, tsumaran] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰らない(P);詰まらない[つまらない, tsumaranai] (adj-i) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing; (P) [Add to Longdo]
枝葉末節[しようまっせつ, shiyoumassetsu] (n) unimportant details (lit [Add to Longdo]
尺縑;尺けん[せっけん, sekken] (n) (1) small amount of silk (i.e. only one foot of cloth); (2) unimportant painting; trivial work of art [Add to Longdo]
鼠輩[そはい, sohai] (n) small fry; unimportant people [Add to Longdo]
端くれ[はしくれ, hashikure] (n) (1) scrap; piece; fag end; (2) (often refers humbly to oneself) unimportant person [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不要紧[bù yào jǐn, ㄅㄨˋ ㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˇ, / ] unimportant; not serious; it doesn't matter; never mind; it looks all right; but, #15,224 [Add to Longdo]
不重要[bù zhòng yào, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ, ] unimportant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unimportant \Unimportant\
   See {important}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unimportant
   adj 1: not important; "a relatively unimportant feature of the
       system"; "the question seems unimportant" [ant:
       {important}, {of import}]
   2: devoid of importance, meaning, or force [syn:
     {insignificant}, {unimportant}] [ant: {important},
     {significant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top