Search result for

unho

(59 entries)
(1.1389 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unho-, *unho*
Possible hiragana form: うんほ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unholy[ADJ] ใจบาป, See also: ชั่วร้าย, ไร้ศีลธรรม
unhook[VT] ปลดตะขอออก, See also: แก้ออก, ปลดออก, Syn. unfasten, undo, unbotton, unlace, unlace, unlock, open
unhoped[ADJ] ไม่ได้คาดคิดมาก่อน, See also: คาดไม่ถึง, คิดไม่ถึง, Syn. unexpected
unhorse[VT] ทำให้ตกจากม้า
unhorse[VT] ทำให้หลุดจากตำแหน่ง, Syn. unseat
unholily[ADV] อย่างชั่วร้าย, Syn. unblessed
unholiness[N] ความใจบาป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unholy(อันโฮ'ลี) adj. ไม่ศักดิ์สิทธิ์,ชั่วร้าย,น่าเกรง,ไม่มีศิลธรรม., See also: unholiness n.
unhook(อันฮุค') vt. ปลดข้อออก,ปลดตะขอ
unhorse(อันฮอร์ส') vt. ทำให้ตกจากม้า,ปลดออก,ขับออก, Syn. unseat,defeat
unhouse(อัน'เฮาซฺ') vt. ไล่ออกจากบ้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
unholy(adj) ไม่บริสุทธิ์,ชั่วร้าย,เลวทราม,ไม่ศักดิ์สิทธิ์
unhorse(vt) ทำให้ตกจากหลังม้า,ปลดออก,ขับออก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My boy, we are pilgrims in an unholy land.ไอ้ลูกชาย, เราเป็นนักเดินทาง ในดินแดนที่ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธ์ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Unhook 'em.em ปลด ' The Shawshank Redemption (1994)
"but the hideous unholy abominations...แต่มีบางอย่างที่น่าขยะแขยง อยู่ภายใต้เงาทะมึนนั้น In the Mouth of Madness (1994)
By the unholy powers vested in me, I banish you with a curse.ด้วยอำนาจชั่วร้ายที่ได้มอบให้ข้า ข้าขอกำจัดพระองค์ด้วยคำสาป Anastasia (1997)
The only thing complicated between me and him would be unhooking my bra strap.The only thing complicated between me and him would be my bra strap. Maid in Manhattan (2002)
- There was something unholy in that room.-มีสิ่งไม่เป็นมงคล อยู่ในห้องนั้น An American Haunting (2005)
Here. It unhooks in the front right here.นี่ค่ะ เสื้อในตะขอหน้า ตรงนี้ Big Momma's House 2 (2006)
My guest tonight... is not a showman at all, but rather a wizard... who has sold his soul to the devil... in return for unholy powers.แขกของเราคืนนี้.. ไม่ใช่เพียงนักแสดง แต่เป็นพ่อมดเลยทีเดียว ผู้ขายวิญญาณให้ซาตาน.. The Illusionist (2006)
We have waited patiently for you to renounce this unholy pact with our oppressors, but we have heard nothing.เรารอคอยอย่างอดทนให้คุณประกาศยกเลิก ข้อตกลงที่กดขี่พวกเรา แต่ยังไม่มีคำตอบ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
I don't know. Unholy ground, maybe.ไม่รู้ซิ พื้นที่ชั่วร้ายล่ะมั๊ง Children Shouldn't Play with Dead Things (2006)
Well, something turned that grave into unholy ground.มันถูกเปลี่ยนเป็น พื้นที่ชั่วร้ายนะ Children Shouldn't Play with Dead Things (2006)
There's no reason for it to be unholy ground.ไม่มีเหตุผล ที่จะเป็นพื้นที่ชั่วร้าย Children Shouldn't Play with Dead Things (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
UNHOLY    AH0 N HH OW1 L IY0
UNHOOK    AH0 N HH UH1 K
UNHORSED    AH0 N HH AO1 R S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unholy    (j) (uh1 n h ou1 l ii)
unhook    (v) (uh1 n h u1 k)
unhooks    (v) (uh1 n h u1 k s)
unhorse    (v) (uh2 n h oo1 s)
unhooked    (v) (uh1 n h u1 k t)
unhorsed    (v) (uh2 n h oo1 s t)
unhorses    (v) (uh2 n h oo1 s i z)
unhooking    (v) (uh1 n h u1 k i ng)
unhorsing    (v) (uh2 n h oo1 s i ng)
unhoped-for    (j) - (uh1 n h ou1 p t - f oo r)

German-Thai: Longdo Dictionary
unhöflich(adj adv) ไม่สุภาพ,หยาบคาย,ไม่เคารพ, See also: S. unbeachtet, rüde, A. höflich, achtungsvoll,

Japanese-English: EDICT Dictionary
フラウンホーファー線[フラウンホーファーせん, furaunho-fa-sen] (n) Fraunhofer lines [Add to Longdo]
基準法[きじゅんほう, kijunhou] (n) basic law; (P) [Add to Longdo]
軍放送[ぐんほうそう, gunhousou] (n) military broadcast [Add to Longdo]
郡保安官[ぐんほあんかん, gunhoankan] (n) county sheriff [Add to Longdo]
建築基準法[けんちくきじゅんほう, kenchikukijunhou] (n) the Building Standards Act [Add to Longdo]
口辺単純疱疹[こうへんたんじゅんほうしん, kouhentanjunhoushin] (n) cold sore [Add to Longdo]
差分法[さぶんほう, sabunhou] (n) {comp} difference method [Add to Longdo]
三分法[さんぶんほう, sanbunhou] (n) trichotomy [Add to Longdo]
四分法[しぶんほう, shibunhou] (n) (1) (arch) fractional sampling; method of quartering; quartation; (2) method of lunar calendar formulation [Add to Longdo]
持分法適用会社[もちぶんほうてきようかいしゃ, mochibunhoutekiyoukaisha] (n) affiliated company accounted for by the equity-method [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
差分法[さぶんほう, sabunhou] difference method [Add to Longdo]
順方向LANチャネル[じゅんほうこうLANチャネル, junhoukou LAN chaneru] forward LAN channel [Add to Longdo]
順方向通信路[じゅんほうこうつうしんろ, junhoukoutsuushinro] forward channel [Add to Longdo]
順方向読取り[じゅんほうこうよみとり, junhoukouyomitori] forward reading [Add to Longdo]
微分方程式[びぶんほうていしき, bibunhouteishiki] differential equation [Add to Longdo]
文字基準方向[もじきじゅんほうこう, mojikijunhoukou] character base vector [Add to Longdo]
明示的順方向輻輳通知[めいじてきじゅんほうほうふくそうつうち, meijitekijunhouhoufukusoutsuuchi] explicit forward congestion indication [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
失礼[しつれい, shitsurei] Unhoeflichkeit [Add to Longdo]
無礼[ぶれい, burei] Unhoeflichkeit, Frechheit, Beleidigung [Add to Longdo]
非礼[ひれい, hirei] Unhoeflichkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top