Search result for

unhappy

(50 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unhappy-, *unhappy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unhappy[ADJ] เสียใจ, See also: เศร้าใจ, เศร้า, โศกเศร้า, Syn. miserable, Ant. happy
unhappy[ADJ] โชคร้าย, See also: ี่, Ant. happy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unhappy(อันแฮพ'พี) adj. เศร้า,ไม่มีความสุข,เป็นทุกข์,โชคร้าย,เคราะห์ร้าย,น่าเสียใจ,ไม่บังควร,ไม่เหมาะสม., See also: unhappily adv. unhappiness n., Syn. miserable

English-Thai: Nontri Dictionary
unhappy(adj) เป็นทุกข์,เศร้า,เคราะห์ร้าย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Silent and unhappy is better than vocal and unhelpful.เงียบและไม่มีความสุขดีกว่า\ ออกเสียงมาให้รำคาญและช่วยอะไรไม่ได้ Emancipation (2008)
And our focus groups tell us 18 to 35 year olds are unhappy.แต่กลุ่มเป้าหมายของเรา อายุ 18 - 35 ปี คงไม่มีความสุขซักเท่าไหร่ Bolt (2008)
You asked for unhappy 18 to 35 years olds, I give you unhappy 18 to 35 year olds.กลับไปถามเจ้าพวกไร้ความสุข ที่อายุ 18 -35 ปีพวกนั้นนะ ฉันมอบความเสียใจให้แล้ว ดีไม๊ละ? Bolt (2008)
Buddy, we're a results-oriented organization, and we need results now because otherwise I will be unhappy.เพื่อน.. เราไม่ได้เล่นขายของอยู่นะ ที่เราต้องการคือผลงาน ไม่งั้น ฉันคงไม่มีความสุขแน่ Body of Lies (2008)
You'll be unhappy, and he'll say, "Insa."คุณไม่มีความสุข เพราะถูกด่าว่า"อินซา" Body of Lies (2008)
No, I'm really unhappy. - That's fine.ไม่ ฉัน ไม่มีความสุข เลย จริง ๆ Made of Honor (2008)
- Now tell me, what is making you unhappy, Happy Bapetsi?-ตอนนี้บอกฉันได้แล้ว อะไรที่ทำให้คุณไม่มีความสุข คุณแฮปปี้ เบสปุซชี่ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
This is what is making you so unhappy?นี่ใช่ไหมที่ทำให้คุณไม่มีความสุข The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
This is making me so unhappy.นี่ต่างหากที่ทำให้ผมไม่มีความสุข The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
- Were you really so unhappy? - That's not what I'm saying.- ตอนเด็กลูกไม่มีความสุขมากเหรอ The Reader (2008)
But if you're unhappy with my methods,แต่ถ้าท่านไม่พอใจในวิธีการของผม The Price (2008)
I'm gonna make you very unhappy.ฉันจะทรมารแกให้ถึงที่สุด G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unhappyAll happy families resemble each other, each unhappy family is unhappy in its own way.
unhappyFor all his wealth and fame, he is unhappy.
unhappyFor all his wealth, he is unhappy.
unhappyFor all his wealth, he was still unhappy.
unhappyHe is encountering that it is various and the unhappy eye.
unhappyHe lived a unhappy life.
unhappyHe went insane from the unhappy accident.
unhappyHis life after retirement was unhappy.
unhappyHis unhappy childhood affected his outlook on life.
unhappyI am hoping to put an end to our unhappy relation.
unhappyI am quite unhappy about it.
unhappyI inferred from our conversation that he was unhappy with his job.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หม่นหมอง[ADJ] sad, See also: unhappy, sorrowful, Syn. เศร้าหมอง, ห่อเหี่ยวใจ, หดหู่, สลด, เศร้า, Ant. เบิกบาน, แจ่มใส, สบายใจ, ร่าเริง, Example: เขาออกมาจากสำนักงานด้วยหน้าตาหม่นหมอง, Thai definition: ไม่ผ่องใส, ไม่สบายใจ, ไม่เบิกบาน
หม่นไหม้[ADJ] unhappy, See also: gloomy, blue, Syn. โศกเศร้า, เศร้าหมอง, Ant. สดชื่น, แจ่มใส, Example: น้ำใจจากทุกคนช่วยให้จิตใจที่หม่นไหม้ของหล่อนคลายเศร้าลงได้บ้าง, Thai definition: มีทุกข์ร้อนจนเศร้าหมอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เศร้าสลด[v.] (sao salot) EN: sadden ; grieve ; be sad ; be sorrowful ; distress ; be melancholy ; be depressed ; be unhappy ; be mournful   
เศร้าโศก[X] (saosōk) EN: depressed ; sorrowful ; sad ; unhappy ; dispirited   FR: triste ; chagriné ; peiné ; déprimé
โศก[adj.] (sōk) EN: sad ; melancholy ; sorrowful ; depressed ; woebegone ; unhappy ; blue ; mournful ; woeful   FR: triste ; sinistre
โศกเศร้า[v.] (sōksao) EN: feel depressed ; grieve ; feel sorrowful ; be sad ; lament ; be unhappy ; be dispirited ; feel blue   
ซบเซา[v.] (sopsao) EN: dull ; be sluggish ; be lifeless ; look unhappy ; be sad ; be subdued   
ซวย[adj.] (sūay) EN: unlucky ; luckless ; hapless ; unhappy   FR: malchanceux ; infortuné

CMU English Pronouncing Dictionary
UNHAPPY    AH0 N HH AE1 P IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unhappy    (j) (uh1 n h a1 p ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unglücklich {adj} | unglücklicher | am unglücklichstenunhappy | unhappier | unhappiest [Add to Longdo]
Silberschwanzmonarch {m} [ornith.]Unhappy Monarch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンハッピー[, anhappi-] (n) unhappy [Add to Longdo]
曲事[くせごと, kusegoto] (n) crookedness; something not right; something out of the ordinary; something unpleasant; something disgusting; unlawfulness; something unhappy; calamity [Add to Longdo]
惨め(P);不見目(iK)[みじめ, mijime] (adj-na) miserable; wretched; unhappy; sad; pitiable; (P) [Add to Longdo]
愁い[うれい, urei] (n) sad; unhappy; gloomy [Add to Longdo]
新聞発表[しんぶんはっぴょう, shinbunhappyou] (n,vs) (issuing) a press release [Add to Longdo]
抱き癖[だきぐせ, dakiguse] (n) (baby which is) unhappy unless held [Add to Longdo]
憂い[うれい, urei] (adj-i) unhappy; sad; gloomy [Add to Longdo]
怏怏;怏々;鞅鞅;鞅々[おうおう, ouou] (adj-t,adv-to) discontented; unhappy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unhappy \Un*hap"py\, a.
   1. Not happy or fortunate; unfortunate; unlucky; as, affairs
    have taken an unhappy turn.
    [1913 Webster]
 
   2. In a degree miserable or wretched; not happy; sad;
    sorrowful; as, children render their parents unhappy by
    misconduct.
    [1913 Webster]
 
   3. Marked by infelicity; evil; calamitous; as, an unhappy
    day. "The unhappy morn." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Mischievous; wanton; wicked. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster] -- {Un*hap"pi*ly}, adv. --
    {Un*hap"pi*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unhappy
   adj 1: experiencing or marked by or causing sadness or sorrow or
       discontent; "unhappy over her departure"; "unhappy with
       her raise"; "after the argument they lapsed into an
       unhappy silence"; "had an unhappy time at school"; "the
       unhappy (or sad) news"; "he looks so sad" [ant: {happy}]
   2: generalized feeling of distress [syn: {dysphoric},
     {distressed}, {unhappy}] [ant: {euphoric}]
   3: causing discomfort; "the unhappy truth"
   4: marked by or producing unhappiness; "infelicitous
     circumstances"; "unhappy caravans, straggling afoot through
     swamps and canebrakes"- American Guide Series [syn:
     {infelicitous}, {unhappy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top