Search result for

unfriendly

(36 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unfriendly-, *unfriendly*, unfriend
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unfriendly[ADJ] ซึ่งไม่เป็นมิตร, See also: มุ่งร้าย, Syn. hostile, Ant. friendly
unfriendly[ADV] อย่างไม่เป็นมิตร, See also: อย่างมุ่งร้าย, Syn. hostile, Ant. friendly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unfriendly(อันเฟรนดฺ'ลี) adj.,adv. ไม่เป็นมิตร,มุ่งร้าย,มีอคติ,ไม่เป็นผลดี,ไม่ราบรื่น, See also: unfriendliness n., Syn. unsociable,cold,chilly

English-Thai: Nontri Dictionary
unfriendly(adj) ไม่เป็นมิตร,มุ่งร้าย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unfriendly Actการกระทำที่ไม่เป็นมิตร กล่าวคือ เมื่อรัฐหนึ่งประกาศว่า จะถือว่าการปฏิบัติบางอย่างของอีกประเทศหนึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เป็นมิตร นั่นหมายความว่า เป็นการเตือนว่าการกระทำเช่นนั้นอาจนำไปสู่สงครามได้ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But I'm way ahead of the others in the class, all of them men, and all of them very unfriendly, until they discovered I was fearless.แต่ฉันก็นำหน้าหลายๆคนในคลาส ทั้งหมดเป็นผู้ชาย และพวกเค้าก็ไม่เป็นมิตรเอาซะเลย จนพวกเค้าค้นพบว่าฉันไม่เคยกลัว Julie & Julia (2009)
Next couple of days, this club's got some business to handle that could put our members and the people connected to us in... unfriendly situations.ในอีกสองสามวันนี้ คลับนี้มีเรื่องที่ต้องรับมือ กับความร่วมือของสมาชิกเรา และกลุ่มผู้คนที่มีเกี่ยวข้องกับพวกเราใน... The Culling (2009)
That's a mite unfriendly,นั่นดูไม่เป็นมิตรเลย The Devil You Know (2010)
Why does everyone think I'm unfriendly?ทำไมคนอื่น คิดว่าหนูไม่เป็นมิตร? Reality Bites Me (2010)
Now that's just unfriendly, considering we just saved your life.นั่นดูจะไม่เป็นมิตรเลย จากที่เรา เป็นคนช่วยชีวิตคุณไว้ Butterfly (2010)
If we have an unfriendly crowd at nationals in new york.ถ้าพวกมีเป็นกลุ่มที่ไม่เป็นมิตรที่งานระดับชาติในนิวยอร์ค A Night of Neglect (2011)
Neglecting duties, unfriendly attitude towards people.การละเลยหน้าที่ ทัศนคติที่ไม่เป็นมิตรต่อผู้คน Me Too, Flower! (2011)
Neglecting duties, an unfriendly attitude towards people, poor communication skills...การละเลยการปฏิบัติหน้าที่... ทัศนคติที่ไม่เป็นมิตรกับประชาชน การสื่อสารคุณแย่มาก Me Too, Flower! (2011)
I don't want to seem unfriendly... but this is not a psychic platform.และแคมด้วย ฉันไม่อยากดูเหมือนคนที่ไม่เป็นมิตร แต่ตรงนี้ไม่ใช่พื่นที่พลังจิต The Ghost in the Machine (2012)
You're rude, you're unfriendly, you won't say good morning.นายหยาบคาย ไม่เป็นมิตร ไม่ยอมพูดสวัสดี Manchester by the Sea (2016)
May these cloaks help shield you from unfriendly eyes.มันจะช่วยปกปิดเจ้า จากสายตาของศัตรู The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Perhaps it would be prudent to first teach the students to block unfriendly spells, professor.มันคงดีกว่า ถ้าเริ่มด้วยการสอนนักเรียน ให้สกัดคาถาที่ไม่เป็นมิตร ศจ. Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unfriendlyCan you figure out why the boss is so unfriendly this week?
unfriendlyHe looked unfriendly at first.
unfriendlyHe took an unfriendly attitude toward me.
unfriendlyHe was impatient with her unfriendly attitude.
unfriendlyI dislike her unfriendly attitude.
unfriendlyMary looks unfriendly, but she is really very kind at heart.
unfriendlyOld homes, especially traditional Japanese ones, can be damp and unfriendly to modern life.
unfriendlyShe had an unfriendly attitude.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บอกบุญไม่รับ[ADJ] unfriendly, See also: morose, sullen, bad-tempered, Syn. บึ้ง, บูดบึ้ง, Ant. ชื่นบาน, เบิกบาน, Example: เขามาหาผมด้วยสีหน้าบอกบุญไม่รับ ผมก็รู้ว่าต้องมีเรื่องอะไรมาแน่ๆ, Thai definition: แสดงสีหน้าไม่พอใจ หรือไม่สบอารมณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกบุญไม่รับ[adj.] (bøkbun mai rap) EN: unfriendly ; morose ; sullen ; bad-tempered ; woeful   
ดุ[adj.] (du) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; violent ; savage ; wild ; unfriendly ; malicious   FR: féroce ; cruel ; sauvage ; méchant ; agressif

CMU English Pronouncing Dictionary
UNFRIENDLY    AH0 N F R EH1 N D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unfriendly    (j) (uh2 n f r e1 n d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
つれない[, tsurenai] (adj-i) cold; indifferent; unfriendly; unsympathetic; unkind [Add to Longdo]
疎々しい;疎疎しい[うとうとしい, utoutoshii] (adj-i) unfriendly; distant; cold [Add to Longdo]
非友好[ひゆうこう, hiyuukou] (adj-no) unfriendly [Add to Longdo]
無愛嬌;無愛敬[ぶあいきょう, buaikyou] (n) (1) unamiability; (adj-na) (2) brusque; unfriendly; unsociable; curt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unfriendly \Un*friend"ly\, a.
   1. Not friendly; not kind or benevolent; hostile; as, an
    unfriendly neighbor.
    [1913 Webster]
 
   2. Not favorable; not adapted to promote or support any
    object; as, weather unfriendly to health.
    [1913 Webster] -- {Un*friend"li*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unfriendly
   adj 1: not easy to understand or use; "user-unfriendly" [ant:
       {friendly}]
   2: not disposed to friendship or friendliness; "an unfriendly
     coldness of manner"; "an unfriendly action to take" [ant:
     {friendly}]
   3: not friendly; "an unfriendly act of aggression"; "an inimical
     critic" [syn: {unfriendly}, {inimical}]
   4: very unfavorable to life or growth; "a hostile climate"; "an
     uncongenial atmosphere"; "an uncongenial soil"; "the
     unfriendly environment at high altitudes" [syn: {hostile},
     {uncongenial}, {unfriendly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top