หรือคุณหมายถึง unfriendlineß?
Search result for

unfriendliness

(7 entries)
(1.6295 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unfriendliness-, *unfriendliness*, unfriendlines
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา unfriendliness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *unfriendliness*)
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unfriendliness    (n) (uh1 n f r e1 n d l i n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unfreundlichkeit {f}; Unfreundlichkeiten {pl}unfriendliness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不親切[ふしんせつ, fushinsetsu] (adj-na,n) unkindness; unfriendliness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unfriendly \Un*friend"ly\, a.
   1. Not friendly; not kind or benevolent; hostile; as, an
    unfriendly neighbor.
    [1913 Webster]
 
   2. Not favorable; not adapted to promote or support any
    object; as, weather unfriendly to health.
    [1913 Webster] -- {Un*friend"li*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unfriendliness
   n 1: dislike experienced as an absence of friendliness [ant:
      {friendliness}]
   2: an unfriendly disposition [ant: {friendliness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top