Search result for

unfriended

(51 entries)
(0.0712 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unfriended-, *unfriended*, unfriend, unfriende
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา unfriended มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *unfriended*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unfriendly[ADJ] ซึ่งไม่เป็นมิตร, See also: มุ่งร้าย, Syn. hostile, Ant. friendly
unfriendly[ADV] อย่างไม่เป็นมิตร, See also: อย่างมุ่งร้าย, Syn. hostile, Ant. friendly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unfriended(อันเฟรน'ดิด) adj. ไม่มีเพื่อน
unfriendly(อันเฟรนดฺ'ลี) adj.,adv. ไม่เป็นมิตร,มุ่งร้าย,มีอคติ,ไม่เป็นผลดี,ไม่ราบรื่น, See also: unfriendliness n., Syn. unsociable,cold,chilly

English-Thai: Nontri Dictionary
unfriendly(adj) ไม่เป็นมิตร,มุ่งร้าย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unfriendly Actการกระทำที่ไม่เป็นมิตร กล่าวคือ เมื่อรัฐหนึ่งประกาศว่า จะถือว่าการปฏิบัติบางอย่างของอีกประเทศหนึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เป็นมิตร นั่นหมายความว่า เป็นการเตือนว่าการกระทำเช่นนั้นอาจนำไปสู่สงครามได้ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
May these cloaks help shield you from unfriendly eyes.มันจะช่วยปกปิดเจ้า จากสายตาของศัตรู The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Perhaps it would be prudent to first teach the students to block unfriendly spells, professor.มันคงดีกว่า ถ้าเริ่มด้วยการสอนนักเรียน ให้สกัดคาถาที่ไม่เป็นมิตร ศจ. Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Honestly, for a family table it's a bit too unfriendly They won't make him richที่รักแต่มันไม่เหมาะที่จะเป็นโต๊ะอาหารสำหรับครอบครัว โต๊ะพวกนี้ไม่ทำให้เขารวยหรอก Uninvited (2003)
Asian nerds, cool Asians, varsity jocks, unfriendly black hotties, girls who eat their feelings, girls who don't eat anything, desperate wannabes, burnouts, sexually active band geeks, the greatest people you will ever meetเอเชียบ้าเรียน เอเชียเจ๋งๆ พวกบ้าพลัง Mean Girls (2004)
I'm sorry, ma'am, but I don't understand why you're suddenly being so unfriendly.ขอโทษนะคุณผู้หญิง แต่ผมไม่เข้าใจ ทำไมคุณถึงพูดไม่เป็นมิตรแบบนี้ซะล่ะ Funny Games (2007)
Put in unfriendly territory on a loan-out and left as expendable.ถูกส่งเเข้าไปในเขตศัตรู แล้วถูกทิ้งเหมือนไม่มีค่า Shooter (2007)
The unfriendly one over there, is Aya.ส่วนคนที่ดูไม่ค่อยเป็นมิตรน่ะ ชื่ออายะ Oneechanbara: The Movie (2008)
With a degenerative, drug-Unfriendly illness.ด้วยอาการเสื่อมถอยของร่างกาย\ ยานี่ไม่มีผลดีต่ออาการป่วยคุณ Last Resort (2008)
But I'm way ahead of the others in the class, all of them men, and all of them very unfriendly, until they discovered I was fearless.แต่ฉันก็นำหน้าหลายๆคนในคลาส ทั้งหมดเป็นผู้ชาย และพวกเค้าก็ไม่เป็นมิตรเอาซะเลย จนพวกเค้าค้นพบว่าฉันไม่เคยกลัว Julie & Julia (2009)
Next couple of days, this club's got some business to handle that could put our members and the people connected to us in... unfriendly situations.ในอีกสองสามวันนี้ คลับนี้มีเรื่องที่ต้องรับมือ กับความร่วมือของสมาชิกเรา และกลุ่มผู้คนที่มีเกี่ยวข้องกับพวกเราใน... The Culling (2009)
That's a mite unfriendly,นั่นดูไม่เป็นมิตรเลย The Devil You Know (2010)
Why does everyone think I'm unfriendly?ทำไมคนอื่น คิดว่าหนูไม่เป็นมิตร? Reality Bites Me (2010)
Now that's just unfriendly, considering we just saved your life.นั่นดูจะไม่เป็นมิตรเลย จากที่เรา เป็นคนช่วยชีวิตคุณไว้ Butterfly (2010)
If we have an unfriendly crowd at nationals in new york.ถ้าพวกมีเป็นกลุ่มที่ไม่เป็นมิตรที่งานระดับชาติในนิวยอร์ค A Night of Neglect (2011)
Neglecting duties, unfriendly attitude towards people.การละเลยหน้าที่ ทัศนคติที่ไม่เป็นมิตรต่อผู้คน Me Too, Flower! (2011)
Neglecting duties, an unfriendly attitude towards people, poor communication skills...การละเลยการปฏิบัติหน้าที่... ทัศนคติที่ไม่เป็นมิตรกับประชาชน การสื่อสารคุณแย่มาก Me Too, Flower! (2011)
I don't want to seem unfriendly... but this is not a psychic platform.และแคมด้วย ฉันไม่อยากดูเหมือนคนที่ไม่เป็นมิตร แต่ตรงนี้ไม่ใช่พื่นที่พลังจิต The Ghost in the Machine (2012)
You're rude, you're unfriendly, you won't say good morning.นายหยาบคาย ไม่เป็นมิตร ไม่ยอมพูดสวัสดี Manchester by the Sea (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unfriendCan you figure out why the boss is so unfriendly this week?
unfriendHe looked unfriendly at first.
unfriendHe took an unfriendly attitude toward me.
unfriendHe was impatient with her unfriendly attitude.
unfriendI dislike her unfriendly attitude.
unfriendMary looks unfriendly, but she is really very kind at heart.
unfriendOld homes, especially traditional Japanese ones, can be damp and unfriendly to modern life.
unfriendShe had an unfriendly attitude.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอาใจออกห่าง[V] estrange, See also: feel unfriendly, feel uncomfortable, Syn. ตีตัวออกห่าง, Example: เขาเอาใจออกหากจากพรรคเมื่อรู้ว่าพรรคพัวพันเรื่องค้ายาเสพย์ติด, Thai definition: ตีตัวจาก
บอกบุญไม่รับ[ADJ] unfriendly, See also: morose, sullen, bad-tempered, Syn. บึ้ง, บูดบึ้ง, Ant. ชื่นบาน, เบิกบาน, Example: เขามาหาผมด้วยสีหน้าบอกบุญไม่รับ ผมก็รู้ว่าต้องมีเรื่องอะไรมาแน่ๆ, Thai definition: แสดงสีหน้าไม่พอใจ หรือไม่สบอารมณ์
ดุ[ADJ] fierce, See also: ferocious, unfriendly, Syn. ถมึงทึง, บึ้ง, น่ากลัว, น่าเกรงขาม, Example: เธอว่าตัวเองไม่ใช่คนหยิ่งแต่เป็นคนหน้าดุและไม่ค่อยยิ้ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกบุญไม่รับ[adj.] (bøkbun mai rap) EN: unfriendly ; morose ; sullen ; bad-tempered ; woeful   
ดุ[adj.] (du) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; violent ; savage ; wild ; unfriendly ; malicious   FR: féroce ; cruel ; sauvage ; méchant ; agressif

CMU English Pronouncing Dictionary
UNFRIENDLY    AH0 N F R EH1 N D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unfriendly    (j) (uh2 n f r e1 n d l ii)
unfriendliness    (n) (uh1 n f r e1 n d l i n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unfreundlichkeit {f}; Unfreundlichkeiten {pl}unfriendliness [Add to Longdo]
unfreundlich {adv}unfriendly [Add to Longdo]
unfreundlich; unhold {adv}unfriendly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つれない[, tsurenai] (adj-i) cold; indifferent; unfriendly; unsympathetic; unkind [Add to Longdo]
疎々しい;疎疎しい[うとうとしい, utoutoshii] (adj-i) unfriendly; distant; cold [Add to Longdo]
非友好[ひゆうこう, hiyuukou] (adj-no) unfriendly [Add to Longdo]
不親切[ふしんせつ, fushinsetsu] (adj-na,n) unkindness; unfriendliness; (P) [Add to Longdo]
無愛嬌;無愛敬[ぶあいきょう, buaikyou] (n) (1) unamiability; (adj-na) (2) brusque; unfriendly; unsociable; curt [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口气[kǒu qì, ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, / ] (friendly or unfriendly) tone (of comments) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unfriended \Un*friend"ed\, a.
   Wanting friends; not befriended; not countenanced or
   supported. --Goldsmith.
   [1913 Webster]
 
      If Richard indeed does come back, it must be alone,
      unfollowed, unfriended.         --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top