Search result for

unfinished

(44 entries)
(0.9534 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unfinished-, *unfinished*, unfinish, unfinishe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unfinished    [ADJ] ซึ่งยังไม่เสร็จสิ้น, See also: ซึ่งยังไม่สมบูรณ, ซึ่งคั่งค้าง, Syn. incomplete, unaccomplished, Ant. complete, accomplished

English-Thai: Nontri Dictionary
unfinished(adj) ไม่ได้ขัดเงา,ไม่ได้เสริมแต่ง,ยังไม่เสร็จ,ไม่สมบูรณ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Unrequited love. Maybe you´ve had an unfinished business with a dead relative.หลายเหตุการณ์ติดค้างอยู่ Shutter (2008)
Almost tempted to go back a few times, but I have unfinished work here.เกือบจะกลับไปตั้งหลายครั้งแล้วล่ะ เผอิญฉันมีงานที่ยังทำไม่เสร็จ Up (2009)
Before I go meet with the judge, you and I have some unfinished business we need to discuss, don't you think?เราช่วยกันได้ ฉันไม่ต้องการให้คุณช่วย ผมพร้อมจะให้การ Trust Me (2009)
It says here he did three years for torching an unfinished condo. Got out last summer.ในนี้บอกว่าเขาเป็นคนวางเพลิงเมื่อสามปี แต่ไม่สำเร็จ ออกจากคุยเมื่อฤดูร้อนที่แล้ว Emotional Rescue (2009)
- Unfinished business.งานสุดท้ายไง Saw VI (2009)
You and me have some unfinished business, mister.เธอกับฉันมีงานบางอย่าง ที่ยังคาราคาซังอยู่นะ พ่อหนุ่ม Under the Mountain (2009)
Unfinished business.งานที่ยังทำไม่เสร็จ Hello, Dexter Morgan (2009)
I just want few round with the kid we got some unfinished business you want to get to him you got to go through usฉันต้องการสองสามรอบสำหรับเด็กใหม่ เราทำบางธุรกิจที่ยังไม่เสร็จนะั ถ้าจะหาเรื่องเขา นายต้องผ่านพวกเราให้ได้ซะก่อน Step Up 3D (2010)
That thing in your chest is based on unfinished technology. No, it was finished.เครื่องในอกนายเป็นวิทยาการที่ยังไม่สมบูรณ์ Iron Man 2 (2010)
You put end to a battle left unfinished by my sword.ถือว่าเจ้าได้ยุติการต่อสู้ที่ข้าได้ทำค้างไว้ Delicate Things (2010)
I would propose that Mr. Rusk stuck around to deal with unfinished business.ผมคิดว่า รัสค์จะยังอยู่แถวๆนี้ จนกว่าเขาจะแก้แค้นสำเร็จ Unearthed (2010)
Third volume is unfinished.ฉบับที่สามนั้นยังไม่เสร็จ White Tulip (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unfinishedDon't leave your work unfinished.
unfinishedShe does not like to leave anything unfinished.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาราคาซัง    [ADJ] unfinished, See also: undone, pending, be incomplete, Syn. คั่งค้าง, ติดอยู่, Example: ผู้บริหารในกรมการศาสนาเองก็รู้ดีว่า ไม่มีหนทางที่จะแก้ปัญหาคาราคาซังนี้ได้, Thai definition: ยังไม่เสร็จ, ยังไม่แล้ว
อากูล    [ADJ] undone, See also: unfinished, Syn. คั่งค้าง
ครึ่งๆ กลางๆ    [ADV] partially, See also: unfinished, incompletely, Example: การเรียนรู้อะไรอย่าเรียนรู้เพียงครึ่งๆ กลางๆ ต้องเรียนรู้ให้หมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้าง[v.] (khāng) EN: remain ; leave ; be unfinished ; be unsettled ; be incomplete ; be undone   FR: être inachevé ; être interrompu
คั่งค้าง[adj.] (khangkhang) EN: outstanding ; unsettled ; unpaid ; unfinished ; overdue ; behind schedule ; in arrears   
คั่งค้าง[adj.] (khangkhāng) EN: unfinished   
คาราคาซัง[adj.] (khārākhāsang) EN: unfinished ; undone ; pending ; be incomplete   FR: inachévé ; en suspens ; pendant
ครึ่ง ๆ กลาง ๆ[adv.] (khreung-khreung klāng-klāng) EN: partially ; unfinished ; incompletely   
งานคั่งค้าง[n. exp.] (ngān khangkhāng) EN: unfinished work   
งานที่ค้างอยู่[n. exp.] (ngān thī khāng yū) EN: unfinished work   
ติดพัน[adj.] (titphan) EN: unfinished ; still going on   
ยังไม่เสร็จ[adj.] (yang mai set) EN: unfinished   FR: en cours ; pas encore prêt ; pas fini ; pas terminé

CMU English Pronouncing Dictionary
UNFINISHED    AH0 N F IH1 N IH0 SH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unfinished    (j) (uh1 n f i1 n i sh t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
やりっぱ[, yarippa] (n) (abbr) (sl) (See やりっぱなし) leave unfinished or incomplete [Add to Longdo]
やりっ放し;遣りっ放し[やりっぱなし, yarippanashi] (adj-no,adj-na) unfinished; incomplete [Add to Longdo]
為残す[しのこす, shinokosu] (v5s,vt) to leave unfinished [Add to Longdo]
見果てぬ[みはてぬ, mihatenu] (adj-pn) (arch) unfinished; unfulfilled; impossible [Add to Longdo]
見果てぬ夢[みはてぬゆめ, mihatenuyume] (n) (arch) (See 見果てる) unfinished dream; unfulfilled dream; impossible dream [Add to Longdo]
遣り掛け[やりかけ, yarikake] (n) (uk) unfinished; in progress [Add to Longdo]
指し掛け[さしかけ, sashikake] (n) unfinished game of shogi [Add to Longdo]
書き掛け;書きかけ[かきかけ, kakikake] (adj-no) unfinished [Add to Longdo]
尻切れ蜻蛉[しりきれとんぼ, shirikiretonbo] (n) leaving unfinished; unfinished ending [Add to Longdo]
尻抜け[しりぬけ, shirinuke] (n) forgetfulness; leaving things unfinished [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
未了[wèi liǎo, ㄨㄟˋ ㄌㄧㄠˇ, ] unfinished; outstanding (business); unfulfilled [Add to Longdo]
余留事务[yú liú shì wù, ㄩˊ ㄌㄧㄡˊ ㄕˋ ˋ, / ] unfinished business [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unfinished \Un*fin"ished\, a.
   Not finished, not brought to an end; imperfect; incomplete;
   left in the rough; wanting the last hand or touch; as, an
   unfinished house; an unfinished picture; an unfinished iron
   casting.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unfinished
   adj 1: not brought to the desired final state [ant: {finished}]
   2: not brought to an end or conclusion; "unfinished business";
     "the building is still unfinished" [ant: {finished}]
   3: lacking a surface finish such as paint; "bare wood";
     "unfinished furniture" [syn: {bare}, {unfinished}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top