Search result for

unethically

(33 entries)
(1.9056 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unethically-, *unethically*, unethical
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา unethically มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *unethically*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unethical[ADJ] ซึ่งผิดศีลธรรมจรรยา, See also: ซึ่งไม่มีจรรยา, ซึ่งไร้จรรยาบรรณ, Syn. immoral, base, Ant. ethical

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If we allow that to happen, it is deeply unethical.ถ้าเราอนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้น มันก็จะเป็นความไม่มีจริยธรรมอย่างที่สุด An Inconvenient Truth (2006)
At least you're ethically unethical.อย่างน้อยคุณก็มีจรรณยาบรรณกับการไม่มีจรรณยาบรรณ The Right Stuff (2007)
I figure it's kind of unethical to listen in to my family and my friends, my boss.ว่าฉันไม่ควรอ่านใจคนในครอบครัว เพื่อน หรือว่าเจ้านาย The First Taste (2008)
Thankfully, Morgan is too cheap and unethical to pay for his own video game entertainment.ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่ง, มอร์แกน ที่ขี้เหนียวและไร้ศีลธรรม ที่จะจ่ายเงินค่าวีดิโอเกม Chuck Versus the Fat Lady (2008)
It's unethical.มันผิดจรรยาบรรณ The Itch (2008)
It is clearly unethical to vandalize intellectual property!เป็นไม่เป็นตามหลักจรรยาชัดเจน ในการทำลายทรัพย์สินของรัฐในทรัพย์สินทางปัญญา Heartbreak Library (2008)
Unethical.ไร้จรรยา The Dark Knight (2008)
Jack Bauer's rationalization for every unethical action he takes.เป็นเหตุผลของแจ็ค ในทุกๆ การกระทำของเค้าที่ผิดศีลธรรม Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
I'm sure you're aware that, uh, that kind of request is highly unethical.ฉันแน่ใจว่าคุณรู้แล้วว่าการเรียกร้องนี้เป็นเรื่องผิดจริยธรรม Look What He Dug Up This Time (2009)
Monique, that kind of transaction is, uh... unethical.โมนิก การแลกเปลี่ยนแบบนั้นมัน เอ่อ Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
The wife hired The sleaziest, most unethical divorce lawyer in town.ก็ฝ่ายภรรยาจ้างทนายที่สกปรก ไร้คุณธรรมที่สุดในเมืองนะสิ ใคร Bargaining (2009)
It was unethical, dangerous and a breach of insurance law.มันผิดจรรยาบรรณ อันตรายและฝ่าฝืนกฏ กฎหมายประกัน Balm (2009)
It was unethical and a breach of insurance law.มันผิดจรรยาบรรณและฝ่าฝืนกฏกฎหมายประกัน The Culling (2009)
Highly unethical for an astrophysicist.สำหรับนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ The Pirate Solution (2009)
No, that'd be unethical...ไม่ล่ะ มันไร้จรรยาบรรณไปหน่อย A Deadly Affair (2010)
I have an idea as to how to persuade him, but it's kind of unethical.ฉันรู้แล้วว่าจะจูงใจเขายังไง แต่มันค่อนข้างไร้จรรยา Red Sky at Night (2010)
It's unethical and predictable.มันผิดจรรยาบรรณ และไม่ดีอย่าทำ One Day (2011)
We can't just pull the story. That would be unethical.เราก็ไม่สามารถดึงเรื่อง ที่จะผิดจรรยาบรรณ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
This is unethical, even for a tabloid journalist.นี่ถือว่าผิดศีลธรรมนะ แม้แต่สำหรับนักข่าวแทปลอยด์ Amuse-Bouche (2013)
...misallocated funds, unethical testing, unauthorized and off-the-books facilities, as well as dangerous and unsound invest...กองทุนรวมที่โยกย้ายผิดไป การทดสอบศีลธรรมจรรยา ไม่ได้รับอนุญาตและอยู่นอกบัญชี เครื่องอำนวยความสะดวก Two of a Kind (2013)
Isn't this service vest a little unethical?บริการเสื้อกั๊กสำหรับสุนัขนี่ มันผิดจรรยาบรรณนิดหน่อยไมใช่เหรอ ? Proteus (2013)
I can only conclude... that high-level individuals or groups within Wayne Enterprises have colluded in corruption, bribery, racketeering, and unethical medical research.ผมเพียงสรุปเท่านั้น กลุ่มคนระดับสูง อยู่ในเวย์น เอ็นเตอร์ไพรส์ สมรู้ร่วมคิด The Blind Fortune Teller (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
UNETHICAL    AH0 N EH1 TH IH0 K AH0 L
UNETHICALLY    AH0 N EH1 TH IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unethical    (j) (uh1 n e1 th i k l)
unethically    (a) (uh1 n e1 th i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
skrupellosunethical [Add to Longdo]
skrupellos {adv}unethically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
三百代言[さんびゃくだいげん, sanbyakudaigen] (n) (1) (derog) pettifogging lawyer; unscrupulous or unethical lawyer; shyster; (2) casuist; sophist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  unethically
      adv 1: in an unethical manner; "he behaved unethically" [ant:
             {ethically}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top